Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 06 September 2010 08:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 48
SkromnoOdliÄŤno 

VZROKI in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLO

                Dr. mag. Drago Karol Golli, univ. dipl. inž. (Drago Karel Goli, Drago Goli)

Posodobljen ?lanek z dopolnjenimi pogledi na reševanje...

Filozofija 20. stol., ?eprav je Teorija Poenotenja cilj že od biotehnologije inimage_11 nevrokibernetike naprej, je sovražila tehniko. Propad Zahoda (II. svetovna vojna) je za?etek tehnike in kibernetike, in ker nista škodljivi in ker so filozofi izlo?ali religije, danes ti celo mite analizirajo s fiziko in v Center z algebro umeš?ajo celo Kitajsko, ko eni z analizo le pomagajo ljudem pri orientiranju, neki vstopajo še v Vrednote, redki spreminjajo svet, sedanji krizi pa niso kos, saj so eliminirali kibernetiko, te ne dosežejo. Osamosvojitev tehnike ven od kulture je razkroj prej povezanega v anti?ni besedi tehne. Kadar intelekt ni orientiran v Vrednote, vodi v fragmentacijo, samozadostnost, boj in zlo. Znanost je naletela na »lestev«, ki vodi od molekule do planetov, in za najve?je je znanost zato spiritualna pot, ko ta ne zbira le faktov, ampak jih integrira v univerzalni »Logos«. Tu je nujna Ponižnost.

Zato VDI, sli?na ZSIS, strateško poudarja, da so Nemci za blagostanje, prosperiteto, hvaležni tehni?ni inteligenci, in ta sindikatov nima, saj je na vodilnih mestih in je kultura, ker jo vodi Etika, torej Prihodnost potrebuje Preteklost, zato odpira Katedre za futurologijo in raziskave varnosti glede nesre?. No?e, da je še Nem?ija žrtev »storitvene družbe«, saj se z inženerji, lastno proizvodnjo in ustvarjanjem vrednosti obide krize. Se distancira od »civilne družbe«, saj ho?e triadi inženirji-politika-javnost dose?i EN sam Skupni jezik. Vidi konkurente v Aziji, Ameriki, Rusiji, ne v EU, kar kaže za SLO njen NERED. Red pa se ne pojavi, razen ?e ga omogo?a Višji Red. Son?ni žarki sami ne morejo spremeniti vode in CO2 v celulozo, mora obstajati Visoko Urejena struktura klorofila, ki je orožje, da se življenje na Zemlji razvija in vodi vojno z NEREDOM. ?e bi to orožje izginilo ali ne bi bilo nadomeš?eno, bi kmalu izginilo vse življenje Zemlje in nivo Urejenosti bi se katastrofalno zrušil v tistega Mineralov.

Sta 2 reda, Vertikalni Red, Substancialni Red pa je sekundaren. Red je manj kot organizacija, kot je Vzorec ve? kot Forma. Urejenost, ki ni enaka Ni?, še ne uvrš?a sistema v klaso organiziranih sistemov. Sta 2 aspekta, Identitetno Vzdrževalni aspekt, Razvojni aspekt pa je sekundaren. Napredek je ve? kot razvoj, rast manj. Noben sistem ne more v nedogled rasti. Ni napredka, ker ignoriramo Najvišji Red, abstrakcijo, Resnico, ta pa je formula in je vertikalna. Najboljša obramba ni napad druge pozicije, temve? zaš?ita Resnice. Sta 2 Namena, Namen za Celoto, Namen za Del pa je sekundaren. Kadar se pri odnosih formira notranja osnova, Vrednote, tedaj Namen za del individuumu omogo?a razvoj in eksistenco. Bistvo Univerzuma ni Boj nasprotij, kar je trdil komunizem, ampak Harmoni?na akcija dajanja in sprejemanja med (!) korelativi. Zgodovino vodi aksiom, da je volja voditeljev pomembnejša od sledilcev. Geneza vojn gre od fizi?ne do hladne, sedaj pa bo zmagal, kdor je bolj eti?en in moralen. Sta 2 Poziciji, Pozicija Objekta, Pozicija Subjekta pa je sekundarna. Kot mentalna drža je Zavest objekta navzgor lojalnost državljana do vlade, filialna pieteta otrok do staršev, spoštovanje študenta do u?itelja, Zavest subjekta pa navzdol skrbeti, ljubiti prvi in imeti avtoriteto in ne biti avtoritaren. Oboje je zlomljeno. Ves Univerzum deluje pod ENIM samim sistemom, zato ne pozna individualizma. Center ni sredinska lega, je Subjekt oz. dinami?no-stati?no, Objekt pa je stati?no-dinami?no. Sistem brez Centra razpade. Ne pozabi Centra, sicer boš umrl, in ?e nimaš rezultatov, so motivacija, Namen in Smer ve? od akcije. ?e želiš biti Center, brez da to pla?aš, povrneš, imaš um tatú.

Rabimo ljudi, ki so obnovo sinteze volja-intelekt-?ustva zgradili za velike skale ?asa na Srcu. Kreatorji novega humanizma znanje merijo teocentri?no prek Vrednot in Namena za Celoto, a prevladuje antropocentri?ni kratkovidni in zatiralni ANTI-razvoj, usmerjen v Namen za Del, ki lahko postane celo destruktivni konec civilizacije. Marketing je zastarel poglobil kolaps Vrednot, zanima se za materialno in banalno in manipulira z družbeno odgovornostjo, in ?eprav danes poudarja pristop ‘zmagovalnosti za vse’ (win-win), se je degeneriral v idejo »civilne družbe«, interese, Namen za del (tudi zdravniki) in neupravi?ene želje, zato je trajnostni razvoj postal farsa. Je zveza med zemljo in zdravjem ljudi. Družboslovje (FDV), tudi humanistika, se zadovoljuje s preve? enostavnimi znanji in manj kakovostnimi postavkami kot mu ta disciplina dovoljuje, zato ju Aksiologija svari, da sta zaradi teorij Popperja razdrla Vrednote najbolj. ?e se topijo ledeniki, so normativne (pravo, etika) in empirijske (ekonomija, marketing, družboslovje) teorije vse narobe, brez da se to dokazuje. Povzro?ile so uni?ujo?o CIRKULARNOST, za?aran KROG, ki se da prekiniti le z Ideologijo, z vsebino od »od zunaj«. Moralna nepismenost ZDA, njena »tržna ekonomija«, ko je veliko denarja, storitev, trgovcev, in ko ni Ideje, Ideologije, je sprožila probleme. Ekonomija nima temeljev, profesorji ekonomije ustvarjajo zle materialne Vrednote, saj nikoli niso resno sodelovali pri kaki korektni analizi ?lovekovih željá. Na nivoju ekonomske zgodovine je videti, da se denar lahko uporabi za regulacijo razvoja, ekonomske sile pa vse manj dajejo stabilnost. Pri njih gre za egoizem in benignost. Naravoslovje je napredovalo, a le iz ?isto objektivnega glediš?a. Znanost je velika, a ?loveka ne bo nikoli zadovoljila. Finan?ne revije pišejo, da je tretiranje finan?nih kazalcev esenca živosti, kar pa je napaka. Niso nerealnosti, ampak so še drugi seti abstrakcij. Likvidnost, solventnost in dobi?konostnost so res prvi pogoj poslovne aktivnosti, a Finance nimajo status živega sistema, niso cilji, so OMEJITVE, niso vstavljena rekurzija, so podpiralni podsistem oz. navaden homeostat. Živa je le proizvodnja, inženirstvo, ker ustvarja novo vrednost. Pravo ni živo, in ker je zaprto v KROG, je najbolj rušilno. Umetnost ni igra?ka ampak razvoj Resnice, danes pa se vulgarizira, kar povzro?a dekadentno kulturo. Vzgajajo nas v mo?, denar in relativizem Vrednot, ko je presoja Lepote subjektivna, ko Vrednote nimajo mesta v znanosti niti politiki, ko naj bi Etika bila domena le religij in filozofij, ne velja pa za nas.

Za obravnavo teh sistemov je ve? pristopov. Organizacijski poudarja velikost sistema ali tehnologije, podjetništvo ali personalizem. Glede na improvizacijo in dispozicijo je Organizacija najbolj stabilna in trajna. Za organiziranost sistema je Urejenost elementov nujni pogoj. NERED ni sistem. Sistemski pristop pri holisti?nem principu poudarja funkcioniranje Celote, pri teleološkem pa smiselnost dosega ciljev in jasnost ciljev. Sinergetski pristop poudarja kakovostne transformacije in ?as, kontingen?ni pa stopnjo diferenciranosti in integriranosti sistema z okoljem. Kibernetski pristop je nujen, ?e postane organizacija velika, saj mora tedaj biti upravljana s kibernetskim sistemom. ?e so strukture (!) tega prilagojene na Objekt, je to Pontrjagin. Potrebni pogoj upravljanja sistema je njegova organiziranost. Kjer ni izbora gibanja zaradi upravljanja, tam je organizirana upravljalna aktivnost trivialna.

Sta 2 upravljanja, Aktivno upravljanje, organizirana dejstva v samem sistemu (ladjo vodimo v viharju), Pasivno upravljanje pa je sekundarno (umik ladje v zaliv). Optimizacija zahteva v naprej postavljen KRITERIJ, in ?e je ta primitiven, je primitivna tudi optimizacija. Tudi Epistemologija zahteva v naprej fiksiran kriterij Resnice, Teologija glavno premiso religije in Filozofija MetodologijoCelota upravljanja sta regulator in regulirani Objekt, celota regulatorja pa Direktna zveza: KAVZALNI princip, in Povratna zveza: KROŽNI tok informacije. Negativna povratna zveza v splošnem pomaga v sistemu, na katerega delujejo zunanje motnje, vzpostavljati ravnotežje, in ker je stabilna le omejeno in  dela post-facto in je funkcija le teko?ega stanja oz. metode poizkusa in napake, lahko povzro?i nestabilnosti. Ni vsako ravnotežje optimalno! Pozitivna povratna zveza povzro?a še ve?je odstopanje od tistega, ?e Povratne zveze sploh ne bi bilo, zakar je lahko le za?asna, saj dolgoro?no prikrito vodi sistem v eksponencialno rast, celo do katastrofe Rasti, degradacije ali samouni?enja. Direktna zveza je Ideal, je stabilna in ne vnaša nestabilnosti, je nujna pri optimalnih regulatorjih in minimizira vpletanje Negativne povratne zveze, saj deluje že, predno vplivajo motnje. Obvladovanje je manj kot upravljanje.

Komunisti?ni filozofski kibernetiki so pripisali KROŽNOST oz. SPONTANOST le otrokom. Diktaturo države, ?isto linearno KAVZALNO verigo, so seveda videli kot brez povratnega delovanja. Socialisti?ni princip demokrati?nega centralizma pa je deloval kot Povratna zveza, s ?imer je država bazi ohranjala in utrjevala razmerja. ?e pa sta baza-država protislovni, je moral VIŠJI (!) sistem dobiti še drugo pomembno funkcijo, Direktno zvezo, »O?etovski zakon«, ta pomembnost pa priti?e kot organ mo?i vsakokratni Vladi. Direktna zveza je nujna vsaj za obdobje nestabilnosti in recesije, je ZAŠ?ITA novega in pripelje sistem iz roba stabilitete v »varno zono«. ‘Upravljanje’ le s Povratno zvezo povzro?a cikli?ne krize (nezaželeno nihanje), torej Satanski sistem kriz in vojn, notranja protislovja, disproporce. Razmerje Direktna-Povratna zveza sli?i na soodvisni meš?anski doktrini konservatizem-liberalizem. ZDA so nastale na podlagi individualizma, in so svet zavedle s »tržno ekonomijo«, to pa je le del kibernetske Celote, KROŽNOST, »vsakdanje vrednote«, nasilni tek na katke proge. ZDA so padle, ker so eliminirale »O?etovski zakon«, Direktno zvezo. ?e damo spat otroka z glavo navzdol, bo umrl.

 slika_povratna_zveza

Optimalna regulacija je namre? v kibernetiki najvišja klasa upravljanj v triadi Direktna&zveza-Povratna&zveza-optimizacija, po njej oz. po številu 3, ki je maksimum, ni ni?esar ve?, ker ni mogo?e on-line optimirati KRITERIJEV (Vrednot), ampak jih je potrebno fiksirati, dolgoro?no. Z relativnimi standardi, in s KROŽNOSTJO, ni mogo?e tudi združiti sistemov Vrednot, ker tako nikoli niso kon?ani boj in konflikti. Potrebni so standardi, ki so skupni vsem ljudem in ki transcendirajo, taki pa so le absolutni standardi. Družb, Vlad in družin, ki so zaradi relativizma Vrednot izgubili svojo moralno avtoriteto, zato ni mogo?e rekonstruirati kibernetsko v smislu klase optimalnega upravljanja, 'najboljšega', ostane le 'gašenje požara', še posebno makro procesov ni mogo?e reševati z 'izkušenimi amaterji'. Osrednja institucija družbe, ki ni združila Univerzalne edukacije (Srce-Norma: oseba zna?aja in oseba dobrega državljana) in individualne prakti?ne edukacije (le in le ta izvajana glede na izbiro-preferenco-nadarjenost študentov v smislu intelekt-tehnika-telovadba: oseba genija, povezano s kreativnostjo), in je ni uravnotežila, zavira zdrav razvoj ljudi in s tem okolja, ki je zato tako onesnaženo, in inženirstva. Vzgoja namre? dopuš?a tudi kvazi-znanja, ima deduktivno funkcijo, u?i z zgledom in oponašanjem, je le dejavnost vrednostne indoktrinacije, temelji na socializacijski/iniciacijski matrici ‘istega’/VREDNOT, ni ?ista (rabi refleksijo). Edukacija pa je vsebina, je znanje (to ni le epistemološko, posredujo?e, je tudi semiološko, ozna?ujo?e), bazira na znanstveni matrici ‘novega’, ni ?isto (dolo?ene veš?ine/vgoje so nujne, niso pa cilj). In ?e interesi prodrejo v Aksiologijo? Prof. B.M. Zupan?i? je uporabil terminus »Imunski sistem«, saj ta nakazuje možen razapad sistema, kar o?itno ustreza »O?etovskemu zakonu«.

Osrednja institucija družbe je bila v starem Rimu pravna, Indiji religijska, Kitajski družinska, v kapitalizmu in komunizmu ekonomska. Srednji vek je uveljavil statusne simbole in privilegije. Utopi?ni sistemi so obljubljali enake pravice povsod, komunizem ekonomsko enakost, ustvaril pa je priviligiran razred. Komunisti?ne, materialisti?ne dežele so izginile, materialisti?ne pa so postale ZDA. Japonska najtrše dela. Vojaški sistemi so vpeljali red, zatrli enakost. Samoupravljanje je bilo jalovo. Ženska gibanja ho?ejo idealno enakost z moškimi, povzro?ila pa so masovni propad družin. Moderna demokracija je uveljavila politi?no enakost, poudarila dostojanstvo in pravice, premalo pa dolžnosti, ni? odgovornosti, in povzro?ila individualizem in egoizem. Prihodnost je sinteza Kant-Marx.

Moderna politika je vez Vrednote-politika-znanost nadomestila z »enakostjo pred zakonom«, in nastopila je t.i. »kontradikcija demokracije«, konflikti med ve? Subjekti in javno kritiziranje vlad. Zahod je uzakonil interese, ko je »politi?na enakost« le vodoravna, brez vertikalne osnove, to pa vodi v kaos. ?lovekove pravice brez Vertikale, Enakost brez Centra, in Svoboda brez odgovornosti, so nonsens. Vest ni ni?, je le individualna usmeritev v dobro. Zahod je za Politi?ni standard postavil aktivno »civilno družbo«, katere neuspeli ekstrem so bila Atenska sodiš?a, to javno mnenje oz. new-ageovska »kriti?na masa« pri odlo?anju pa ni kanoni?no, ni usmerjeno v Etiko in 'skupno dobro'. Renesansa je sploh uvedla reprezentativno demokracijo, Hobbes družbeno pogodbo, Locke versko toleranco, svobodo in enakost pravic. V antiki je liberalnost pomenila plemiški ponos. Mill-ovemu liberalizmu so dodali pravico do zaposlitve in edukacije ter pravice živali, vse to pa je sedaj nonsens. Internet in virtualni Vegas sta povzro?ila transkulturno, brezizrazno, brezrazredno, brezosebno elektronsko demokracijo, ki pa ni revitalizirala demokracije. Demokracija ZDA ni za nas, je za njih.

Zato je za Vlade in korporacije nujen Kibernetski vodnik upravljanja kakovosti, sistem planiranje-reguliranje-izboljševanje, ki odpravlja še nesistemati?nost, nestrukturiranost, neustreznosti in sploh meglenost. Gorenje ne bi tako padel, ?e bi ga uporabljal. Planiranje kakovosti univerzalno obravnava lansiranje izdelka-procesov-trga, notranje in zunanje izdelke-kupce, lastništvo makro-mikro procesov. Reguliranje kakovosti univerzalno razume izdelek kot blago-software-storitev in upošteva vse nivoje od managerjev, delavcev do tehnoloških regulatorjev. Izboljševanje kakovosti je najboljši posel, kar jih je, saj kapitalsko neintenzivno dviga kakovost do prebojev, diagnosticira VZROKE in daje zdravljenja.

Naglašanje planske zasnove v strategijah je kritizirano, saj se te razvijejo tudi brez plana in so tudi tisto, kar se že dela. Strateški trikotnik je kupec-korporacija-konkurenca. Ker ni perfektnih strategij, je perfekcionizem pri strateškem mišljenju nevaren. Zadostuje le marginalno boljša strategija, da se posrka ali premaga konkurenco. Perfekcionizem pa je nujen pri dolo?anju klju?nih faktorjev za uspeh in iskanju kriti?nega izhoda. ?e strateg a-priori razmišlja, kaj se »NE« da storiti, namesto da iš?e v smeri simptomov, VZROKOV in ozdravitev, to onemogo?a izstopiti iz dolo?enih percepcij. Stratega ne sme preganjati strateška shizofrenija, intelektualna plašnost, mentalna paraliza, optimizem in prevara VSE-ali-NI?. Njegove glavne tehnike so odpravljanje ozkih grl, lovljenje novih kombinacij in maksimiziranje stopnje prostosti. Nato pride do reguliranja kakovosti, ki je Direktno-Povratno zan?ni tehnološki in managerski proces operacij in poti za varno-stabilno-ekonomi?no doseganje in vzdrževanje statusa quo zadanih ciljev, kar je del Regulacijske piramide. V tej, pa naj gre za Vlade ali korporacije, pa tr?imo na Teorijo hierarhi?nih sistemov, po kateri je naloga nadrejenega nivoja ne le ustvarjati boljše pogoje vsem podrejenim nivojem, da bodo ti lažje dosegli svoje cilje, saj bo na ta na?in nadrejena enota avtomati?no dosegla tudi svoj cilj, ampak tudi Intervencija, ko skuša podrejenim enotam pomagati na podlagi predvidevanja še predno one dajo odlo?itve, in ko so že dale odlo?itve.

Harmonija je možna, ko koeksistenco Ekonomije, koprosperiteto Politike in skupne VZROKE Etike dolo?a sistem idealne družine, saj ta ni konfrontacijski, in ?e kdo to ignorira, bo izginil. Harmonijo med hudimi davki in poslovnimi željami lahko da tip demokracije, ko je VSAKA ekonomija za VSE ljudi, in ko ta in politika delata med državljani in Vlado vedno kot notranji in zunanji. Tako je v Univerzumu, družini, atomu in med atomi. Zakonodaja brez osredoto?enja na ljubezen je kot telo brez duha. Po Aristotelu š?iti ?loveka država. Ljubezen je zunanja in rezultatna, Srce pa je notranje in KAVZALNO. Idealna politika kot umski objekt mora ekonomijo le harmonizirati z Etiko in Moralo. Pravega razvoja ni brez tehnološkega ravnotežja. Ljubi delavce. Know-why je ve? kot know-how. Investiraj z bojnim duhom, odgovornostjo, potrpljenjem, pokorš?ino in iskrenostjo, saj brez kapitala ni rezultatov. Prinesi jih ?eprav trpiš, sicer boš tepen! Ve?, popolno in resno investiraj vase, da boš ve?ji! Ve? od individualca je team. Zmagaš le, ?e popraviš znano napako, globoko misliš, željno poizkušaš, se za prihodnost oprezno pripravljaš in ostaneš ponižen. Imeti veliko klju?ev je Pekel. ?e je sistem Reda jasen in ?ist, je organizacija uspešna. Naša pozicija in rang nista zaradi našega dostojanstva in naših interesov, ampak zaradi Namena za Celoto. Le na družino osredoto?eno življenje uni?i deželo. Boljši potomci lahko razvijejo oboje, družino in organizacijo. Pomaga se resni?nim leaderjem, genijem in strategom, ne sledilcem. Dogma deli, pri misiji leaderja pa je odgovornost prva, nato zaš?ita in razvoj organizacije. ?e leader organizacijo izrabi zase in ne ljubi njenih ?lanov, bo izbrisan, saj ljubezen dela lastnike, ta je primarna, užitek je sekundaren. ?e ljubiš le žensko, postaneš slab ?lovek. Leader ima oboje, Zavest Objekta, saj velika pisarna dela ?loveka prevzetnega, in Zavest Subjekta, ko pozorno nadzira srednje managerje, srednje oficirje, umetnosti, in tajnice. Diktatorji, padli ljudje, da bi bili superiorni, dajejo prednost Zavesti subjekta, ta pa je za resni?nega vodjo sekundarna. Niso bili imenovani Aristid Pravi?než, Epaminondes Osvoboditelj in Likurg Bog, ker bi bili veleposestniki in bi imeli sužnje, ampak ker so rešili Gr?ijo.

Ker je »razvoj« 180 o v narobe smer, prihaja do spremembe stanja Celovitosti sistemov, ko sistem, ki je Celota, kot Celota zaradi degeneracije elementov ne more delovati. To vodi v krizo oz. katastrofo ali kriti?no fluktuacijo, uni?evanje, tudi nepovratno v nenadni padec v nestabilno stanje. Decentralizirane sisteme je lažje manipulirati, zato v stanju krize Centralizirani sistemi lažje preživijo. Nujno navzo?i njihov dominantni element zahteva mo?no zaš?ito pred samim seboj in pred drugimi elementi, ki je hierarhi?nost. Kibernetsko nevzdržno je, da iz EU-parlamenta, iz višje hierarhije, na SLO-Vlado deluje izvoljena njena opozicija, in da se koordiniranje ?lanic v EU izvaja prek tožb, s pravom, kar je KROŽNOST. Masovne komunikacije pa so postale instrument Vlad, korporacij in zabave. Tu je vse izven nadzora. SLO je premajhna še za 1 pokrajino in 1 Univerzo! Neharmonizirana družba, ki ima feminizirane glede študentov skoraj vse Fakultete in Sodstvo in zdravstvo, ki ustvarja silne viške in manjke diplomantov, zlorablja Javna podjetja, ignorira inženirstvo kot kulturo, nujno propade. Civilizacija je materialni, kultura pa duhovni aspekt. Tehni?ne fakultete imajo slabe laboratorije, in ?e dobijo ˝ prihodkov od korporacij, so torej SLO-firme sedaj brez Razvojev in torej tudi ne štipendirajo. Nikoli ni štipendirala študentov država, razen genijev, torej producira še neravnotežje vpisov, pa bi lahko te presejala, uravnotežila vsaj z enako matematiko in kibernetiko v vseh 1.-letnikih, in tako se ELITO dela, in nekje je treba za?eti. SLO je izgubila še strojne inženirje, take še ima Nem?ija, ki bi znali z velikimi postroji. U?na doba inženirja klimatizacije, najtežje veje strojništva, da je sploh postal inženir, je bila 10 let v velikih sistemih, in le v teh se akumulira Znanje in so kovnica kadrov, tudi za problem Povratne zveze segrevanja ozra?ja, plastike, nepotrebnih transportov, smeti, kar je vse še vir vojn in sproža eksplozijo stroškov, saj tudi ta kriza rabi inženirje. Družinske in male firme sedaj iz njih delajo poškodovance. Problem v SLO je demografski, saj ?e ni otrok ni davkov, penzij, zdravnik pa a-priori ne sme biti privatnik, in v verigi samohranilke-davki-nesre?e-samomorilci-daljše&življenje&žensk je SLO svetovna deviacija, za to pa sta SUPER VZROK 1. ?len verige in FDV, pa pravo, Javna uprava. Kakršna država, taki zakoni, kakršni zakoni, taka država.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 28 Februar 2011 09:38 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si