Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDDE
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za daljinsko energetiko: Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

daljinsko energetiko

http://www.sdde.si/

sdde

Sedež društva:  

SDDE - Slovensko društvo za daljinsko energetiko

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za daljinsko energetiko je nastalo 6. marca 1998 na pobudo slovenskih podjetij, ki v Sloveniji delujejo pri distribuciji plina, daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. Po nekaj letih je društvo k sodelovanju privabilo tudi tuje strokovnjake, ki vsak po svoje pomagajo razširjati meje doma?ega znanja o energetiki.

Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Podro?ja delovanja društva, katerega glavni projekt je vsako leto izvedba sre?anja o daljinski energetiki, se nenehno širijo. Daljinskemu ogrevanju, ki je bilo glavna tema pred nekaj leti, ob bok stopa daljinsko hlajenje, poleg tega pa postajajo vedno bolj aktualna vprašanja, katere vire uporabljati, kateri so dostopni in kateri okolju prijazni. Izzivov v energetiki je tako ve? kot dovolj!

Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu ?lanov društva. Na ta na?in se zagotavlja stalna povezanost med distributerji energije in kon?nimi uporabniki na eni strani ter distributerji energije in ostalimi podjetji, ki ustvarjajo robne pogoje za u?inkovito izvajanje distribucije, na drugi strani. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za ve?jo u?inkovitost dela po posameznih podro?jih ima Slovensko društvo za daljinsko energetiko tri delovne sekcije:

 • Distribucija plina
 • Daljinsko ogrevanje
 • Daljinsko hlajenje

Klju?ne dejavnosti:

prizadevanje za strokovno raven dela društva z upoštevanjem slovenskega znanja, izkušenj ter izdelkov,

vzpodbujanje ?lanov za strokovno izpopolnjevanje,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podro?ja delovanja društva,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s podro?jem daljinske energetike,

sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s standardizacijo in tehni?nimi predpisi,

vzpodbujanje ?lanov in širše javnosti za zaš?ito okolja in u?inkovito rabo energije,

sodelovanje pri snovanju energetske strategije Slovenije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj natan?neje opredeljenih ciljev in dejavnosti društva.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM DELA:

Program dela društva vsebuje razli?ne strokovne dejavnosti s ciljem kvalitetnejše oskrbe potrošnikov z razli?nimi vrstami energije, njihovo racionalno rabo in delo na podro?ju varstva okolja. Društvo si prizadeva vzpostaviti strokovno raven dela z upoštevanjem slovenskega znanja in izkušenj ter spodbuja ?lane k strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Društvo uresni?uje zastavljene cilje z organizacijo strokovnih seminarjev in posvetovanj, z izdajanjem strokovne literature in preko stalnega obveš?anja o dejavnostih in možnostih za vklju?evanje v delo društva.

 

?LANSTVO:

?lan Slovenskega društva za daljinsko energetiko lahko postane vsaka fizi?na oseba, ki se ukvarja neposredno ali posredno z dejavnostjo na podro?ju daljinske energetike. ?lanstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati ?lan društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati ?lan društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in pla?ati ?lanarino.

Društvo ima:
• redne ?lane,
• ?astne ?lane,
• podporne ?lane ter
• ?lane juniorjev.Vabimo Vas, da postanete naš ?lan. Izpolnite priloženo pristopnico in jo pošljite na naslov društva.

Redni ?lan
Za rednega ?lana SDDE se lahko sprejme fizi?na oseba, ki podpira v statutu omenjene cilje društva. O sprejemu odlo?a izvršni odbor.

PREDNOSTI INDIVIDUALNEGA ?LANSTVA V SDDE
• ?lani SDDE imajo prednosti in ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizacij katerih ?lan je SDDE.
• ?lani so redno obveš?eni o dejavnosti društva in možnostih za sodelovanje preko glasila društva, spletne strani društva in preko individualnih obvestil.
• ?lani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, zborniki in strokovnimi revijami.
• ?lani društva imajo možnost za povezovanje s strokovnjaki doma in v tujini ter izmenjavo znanja in izkušenj.
• ?lani društva se lahko vklju?ujejo v delo sekcij društva.?astni ?lan

?astni ?lan SDDE lahko na predlog izvršnega odbora in s sklepom ob?nega zbora postane redni ?lan društva, ki je v društvu najmanj 10 let. ?astno ?lanstvo podeli društvo za splošne zasluge pri upravljanju društva ali za izredne znanstvene ali strokovne dosežke na podro?ju daljinske energetike.Podporni ?lan

Podporni ?lani SDDE lahko postanejo ustanove, podjetja in osebe. Višino letne podpore društvu dolo?i izvršni odbor.
Pravice podpornega ?lana društva dolo?a 10 ?len statuta SDDE (odstavek b do e).

PREDNOSTI PODPORNEGA ?LANSTVA V SDDE
• Predstavniki podpornega ?lana imajo ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizaciji združenj katerih ?lan je SDDE.
• Podporni ?lani imajo možnosti za promocijo dejavnosti podjetja in proizvodnega programa na dogodkih v organizaciji društva in preko glasila društva.
• Predstavniki podpornih ?lanov lahko sodelujejo pri analizah in spremljajo delo sekcij društva, se vklju?ujejo v strokovne projekte in koristijo rezultate dela sekcij.
• Podporni ?lani lahko sodelujejo z doma?imi in mednarodnimi organizacijami, katerih ?lan je SDDE ter podjetji na podro?ju daljinske energetike s katerimi SDDE sodeluje.
• Podporni ?lani lahko koristijo bazo podatkov in strokovno pomo? društva in organizacij katerih ?lan je SDDE.
• Podpori ?lani lahko sodelujejo pri oblikovanju programa dela društva in vplivajo na izbiro podro?ij in tem za delo sekcij društva.
• Podporni ?lani so redno obveš?eni o aktualnih dogodkih doma in v tujini preko glasila društva, spletne strani društva in s poro?ili udeležencev iz najodmevnejših dogodkov na podro?ju daljinske energetike.
• Podporni ?lani imajo možnost za sodelovanje s podjetji in organizacijami s katerimi SDDE sodeluje ter za prenos znanja in izkušenj na rednih forumih in sre?anjih.
• Podporni ?lani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, raziskovalnimi nalogami, zborniki, strokovnimi revijami, ?lanki in projekti izdelanimi s strani SDDE ali organizacij katerih ?lan je SDDE.
• Podporni ?lani imajo možnost za odpiranje problematike in iniciranje strokovnih problemov v reševanje društvu. Po potrebi se lahko koristi baze podatkov, knjižnice in strokovno pomo? organizacij katerih ?lan je SDDE.

?lan junior
?lan junior je lahko oseba, ki se izobražuje na Univerzi, Visoki šoli ali strokovni šoli in se kasneje v?lani v redno ?lanstvo. Ne pla?uje nobene ?lanarine. Zanj skrbi društvo in ima le pravico sodelovati na tehni?no-znanstvenih prireditvah društva.


Sprejem v ?lanstvo
Za sprejem v ?lanstvo je potrebno izpolniti pristopnico, ki jo na zahtevo pošlje predstavnik administracije skupno s statutom društva. S predložitvijo sprejema statuta, potrdi predstavnik administracije sprejem v ?lanstvo pisno. Podpis na prijavi pomeni sprejem statuta društva.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Alojz Poredoš

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 1 425 47 57

+386 1 421 53 80

+386 1 426 10 42

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.sdde.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si