ZZD Slovenije
natisni
Zveza zgodovinskih društev Slovenije: ZZDS je zveza lokalnih in regionalnih društev. Obmo?je delovanja ZZDS je Republika Slovenija. Kot pridruženi, vendar enakopravni ?lani so tudi pripadniki sorodnih združenj v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Društvo je strokovno.

Ime zveze in Logotip:

Zveza zgodovinskih

društev Slovenije

http://www.ff.uni-lj.si/drustva/zzds/

zzd-slovenije

Sedež zveze:  

ZZDS - Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Ašker?eva 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

ZZDS je zveza lokalnih in regionalnih društev. Obmo?je delovanja ZZDS je Republika Slovenija. Kot pridruženi, vendar enakopravni ?lani so tudi pripadniki sorodnih združenj v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Društvo je strokovno.

Kratek opis zveze:

Zveza zgodovinskih društev Slovenije oziroma ZZDS je pravna oseba, ki jo zastopa in zanjo podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali pooblaš?eni ?lan izvršilnega odbora. Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje ?lane obveš?a društvo:
- s pravico vpogleda ?lanov v zapisnike organov društva,
- preko društvenega glasila,
- preko sredstev javnega obveš?anja.
Širšo javnost obveš?a društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveš?anja.

Namen:

- povezovati delo zgodovinskih, muzejskih, arhivskih in sorodnih društev ;
- gojiti in spodbujati zgodovinsko zavest ;
- pospeševati znanstveno in raziskovalno delo na podro?ju zgodovine v Sloveniji in po svetu ;
- sodelovati pri oblikovanju in izvajanju pedagoškega dela na podro?ju zgodovine in sorodnih ved ;
- dajati pobude za zbiranje in ohranjanje kulturne dediš?ine.

Klju?ne dejavnosti:

- v skladu z 59. ?lenom Ustave RS zavzemanje za svobodo in avtonomijo znanstvenega in strokovnega ter pedagoškega dela;

- skrb za varstvo pravic, ki izvirajo iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti;

- prirejanje zborovanj, znanstvenih in strokovnih predavanj, izletov, razstav in podobnih prireditev;

- izdajanje osrednjega glasila Zgodovinski ?asopis, revije Kronika in drugih publikacij. Uredništva periodi?nih in izrednih publikacij delujejo strokovno in finan?no avtonomno. Imenuje jih izvršilni odbor ZZDS;

- dajanje pobud in strokovnih mnenj glede izobraževanja in raziskovanja zgodovine ;

- skrb za knjižnico in za zamenjavo publikacij.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Društva:

- Zgodovinsko društvo Ljubljana
- Zgodovinsko društvo za severno Primorsko
- Zgodovinsko društvo dr. Franca Kova?i?a v Mariboru
- Zgodovinsko društvo v Mariboru
- Zgodovinsko društvo Celje
- Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper
- Zgodovinsko društvo v Ptuju
- Zgodovinsko društvo Bled 1004
- Zgodovinsko društvo za Gorenjsko
- Zgodovinsko društvo Gornja Radgona
- Zgodovinsko društvo v Novem mestu
- Zgodovinsko društvo za Koroško
- Zgodovinsko društvo v Slovenskih Konjicah
- Zgodovinsko društvo za Pomurje
- Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold
- Muzejsko društvo Škofja Loka
- Belokranjsko muzejsko društvo
- Klub slovenskih zgodovinarjev in geografov na Koroškem
- Slovensko rodoslovno društvo
- Društvo u?iteljev zgodovine

 

Glasila

Arhiv

Dokumenti

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

Dr. Egon Pelikan

Gašper Mithans

Tel.:

Fax:

+386 1 241 12 01

+386 1 241 11 97

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ff.uni-lj.si/drustva/zzds/