ZD Celje
natisni
Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Ime društva in Logotip:

Zgodovinsko društvo

Celje

http://www.zdc.si/

zd-celje

Sedež društva:  

ZD Celje- Zgodovinsko društvo Celje

Prešernova 17

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Kratek opis društva:

Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Leto ustanovitve: 1979
Predsednik: dr. Tone Kregar
Podpredsednica: Marija Po?ivavšek, prof.
Število ?lanov: 104

Klju?ne dejavnosti:

povezovanje zgodovinarjev, drugih zainteresiranih družboslovcev in ljubiteljev zgodovine

organiziranje posvetovanj, predavanj, predstavitev publikacij

podpiranje strokovnega izobraževanja in znanstvenega udejstvovanja svojih ?lanov

pospeševanje raziskovanja slovenske zgodovine, zlasti zgodovine Celja in celjske regije

preu?evanje teorije stroke in družboslovja sploh

sodelovanje z u?itelji zgodovine in pomo? pri pouku zgodovine in drugih družboslovnih predmetov

dajanje pobude in konkretno angažiranje pri zbiranju, ohranjanju in prezentaciji kulturne dediš?ine

opozarjanje na problematiko o?uvanja kulturne dediš?ine

sodelovanje in povezovanje z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in z drugimi sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini

izdajanje periodi?ne strokovne publikacije

izdajanje književne zbirke

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Revija ZGODOVINA ZA VSE

Revija izhaja ob finan?ni pomo?i Ministrstva za kulturo Repoblike Slovenije, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Mestne ob?ine Celje.

Revija Zgodovina za vse je usmerjena v histori?no antropologijo in se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu.

Razdeljena je v tri dele. Prvi vsebuje zgodbe, ki jih piše življenje in ?lanke, ki ustrezajo programski orientaciji revije. Kriterij za prispevke je znanstveni pristop z bogatim kriti?nim aparatom in stil prispevkov (napisani so v obliki pripovedi, t.j. zgodbi, ki se izogiba dolgo?asni naraciji), ki mora biti na dovolj visoki ravni. Drugi del vsebuje prispevke s podro?ja histori?ne teorije in polemike, tretji pa ocene knjig, ki se ukvarjajo s podobnimi temami.

Najve?ja zna?ilnost revije je nedvomno povratek k pripovedništvu. ?lanki se odlikujejo po bogati pripovedi ali opisu (t.j. globoki ali poglobljeni opis). Ta spada med t.i. moderno pripoved, ki jo zgodovinarji pod vplivom odkritij antropologije postavljajo nasproti klasi?ni pripovedi ali »tankemu opisu«. Temeljite in natan?ne študije razli?nih fenomenov iz slovenske zgodovine predstavljajo kompleksne ?lanke, ki se glede na uporabljeno metodologijo in tehnike pisanja uvrš?ajo na podro?je mikrozgodovine ali mikropripovedi, zgodovine vsakdanjega življenja, zgodovine mentalitete ter zgodovine civilizacij, navad in obi?ajev.

Glede na paradigmatsko usmeritev lahko revijo uvrstimo med podobne zgodovinske publikacije v Evropi. ?lanki so dopolnjeni z daljšimi nemškimi povzetki in s krajšimi slovenskimi in angleškimi sinopsisi.

Zgodovine za vse niso dobro sprejeli le zgodovinarji, študentje zgodovine in drugih humanisti?nih ved, ampak je naletela na velik odmev tudi v javnosti.

Revija izhaja dvakrat letno na formatu 297 x 210 mm in ima približno 100 do 120 strani. Z veseljem pri?akujemo prispevke avtorjev in bralcev, ki jih zanimajo takšne zgodovinske teme in ?utijo potrebo po pisanju ali branju tovrstne zgodovine.

Obvestila

Arhiv revij

Arhiv dogodkov

Kontakt:

Predsednik:

Podpresednica:

dr. Tone Kregar

prof. Marija Po?ivavšek

Tel.

Fax:

+386 3 42 86 420

+386 3 42 86 411

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdc.si/