Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 07:17    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNEGA ZDRUŽENJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODRO?JA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMO?I V LETU 2010

Predmet razpisa:
Sofinanciranje programa izbranega nacionalnega združenjanevladnih organizacij s podro?ja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo?i v naslednjih vsebinskih okvirih:image_21_l

 1. 1. Koordinacija in vsebinska ter logisti?na podpora nevladnim organizacijam, ki so dejavne na podro?ju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo?i za njihovo okrepljeno delovanje na nacionalni in evropski ravni (primeri dejavnosti: obveš?anje, usposabljanje, podpora pri prijavljanju na razpise).
 2. 2. Program globalnega u?enja, ozaveš?anja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja, s poudarkom na razvojnih ciljih tiso?letja (primeri vsebinskih podro?ij: razvojna problematika, okoljska vprašanja, podnebne spremembe, medkulturna komunikacija, prepre?evanje konfliktov, ?lovekove pravice, globalno državljanstvo itd.).
 3. 3. Podpora MZZ pri organizaciji in izvedbi Slovenskih razvojnih dni (Ljubljana, 14. do 16. oktober 2010).
 4. 4. Vklju?enost v pripravo in sposobnost sodelovanja na Evropskih razvojnih dneh (Bruselj, 6. do 7. december 2010).
  Upravi?eni stroški:
  Stroški so neposredni in posredni. Pri neposrednih stroških, ki presegajo vrednost 100 EUR, je potrebno pri skrbnosti porabe javnih sredstev upoštevati dolo?ila Zakona o javnem naro?anju.

Neposredni stroški so tisti stroški, ki so neposredno povezani s samo izvedbo programa: stroški dela, stroški potovanj, ki so potrebni za izvedbo programa in produkcijski stroški, ki so opredeljeni v dokumentaciji prijavljenega programa. Prejemnik sredstev oz. izvajalec jih dokazuje s kopijami finan?nih dokumentov (kopija pla?ilne liste, kopija potnega naloga z ra?unom za letalsko vozovnico, hotelski ra?un ipd.).

 •  - Stroški dela so bruto stroški delavca, ki je angažiran v okviru programa. Stroške se dokumentira z navedbo opravljenih aktivnostih po dnevih/urah (?asovnica, pla?ni list).
 •  - Stroški potovanj. Strošek je upravi?en, ?e je bilo uporabljeno ustrezno ekonomi?no prevozno sredstvo v skladu s potrebami programa.
 •  - Produkcijski stroški. Navedejo in dokumentirajo se vsi produkcijski stroški, ki so klju?ni za izvedbo aktivnosti v okviru programa.
 •  - Drugi stroški, ?e so pogodbeno dolo?eni.

Posredni stroški so tisti, ki niso neposredno povezani z izvedbo programa in so praviloma razdeljeni med ve? aktivnosti v okviru programa. Pogodbeni stranki - MZZ in izvajalec - v pogodbi dolo?ita, kateri posredni stroški bodo upravi?eni in v kakšnem deležu stroškov izvedbe programa.
Upravi?eni posredni izdatki so:

 •  - stroški potrošnega materiala, drobni inventar in material, katerega življenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir, baterije, kartuše ipd.),
 •  - stroški stacionarnega telefona, elektrike in ogrevanja,
 •  - stroški najema poslovnih prostorov,
 •  - stroški, povezani s finan?nimi transakcijami in z menjavo valute.

Fiksni izdatki, ki jih izvajalec pla?uje za svojo redno dejavnost (npr. najemnina telefona, najemnina prostorov), in jih izvajalec prijavlja kot upravi?ene posredne stroške, se obra?unavajo v skladu z deležem financiranja programa s strani MZZ.

Osnovne informacije o razpisu:
Razpisnik: Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Datum objave: 3.9.2010
Rok za oddajo: 13.09.2010
Predvidena višina sredstev: 65.000 EUR
Ve? o razpisu tukaj.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 07:30 )