ZDES
natisni
Zveza društev energetikov slovenije: Namen Zveze društev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehni?ne kulture za racionalno koriš?enje energetskih virov ter skrb za izobraževanje kadrov v smislu var?evanja z vsemi vrstami energije ter varovanje okolja pred negativnimi vplivi.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev energetikov

Slovenije

http://www.zdes-zveza.si/

zdes

Sedež zveze:  

ZDES - Zveza društev energetikov Slovenije

Ulica Janeza Pavla II. 12,

1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društev energetikov Slovenije je zveza društev, ki jo ustanavljajo društva energetikov, ki so ustanovljena na obmo?ju R Slovenije. Deluje na podro?ju energetike in prispeva k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti .

Namen zveze:

 Namen Zveze društev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehni?ne kulture za racionalno koriš?enje energetskih virov ter skrb za izobraževanje kadrov v smislu var?evanja z vsemi vrstami energije ter varovanje okolja pred negativnimi vplivi.

Kratek opis zveze:

Zgodovinski razvoj Zveze društev energetikov Slovenije

Za za?etek delovanja in ustanovitev Zveze društev energetikov Slovenije štejemo 1. oktober 1951, ko je bil v Brestanici ustanovljen prvi pododbor Društva strojara, strojevodja i loža?a Hrvatske, ki je delovalo tudi na podro?ju Slovenije. Pobudnik in nosilec vseh prizadevanj za ustanovitev samostojne organizacije strojnikov, strojevodij in kurja?ev v Sloveniji je bil predsednik takratnega glavnega odbora Hrvatske. Pobuda za ustanovitev prvega pododbora v Termoelektrarni Brestanica je realizirana na ustanovnem sestanku 1. oktobra 1951 z ustanovitvijo prvega pododbora Društva strojara, strojevodja i loža?a in sprejetjem programa dela in nalog društva. Še istega leta so bili iniciativni sestanki na Jesenicah, v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in Velenju. V letu 1952 je bila v Ljubljani ustanovna skupš?ina, na kateri je bilo ustanovljeno samostojno Društvo strojnikov, strojevodij in kurja?ev v LR Sloveniji. Novo ustanovljeno društvo je v aprilu 1952 prevzelo od hrvaškega društva vse v Sloveniji ustanovljene pododbore: Jesenice s 95 ?lani, Ko?evje s 30 ?lani, Kranj s 35 ?lani, Ljubljana s 118 ?lani, Maribor s 25 ?lani, Brestanica z 32 ?lani in Trbovlje s 58 ?lani. Osnovna zamisel o združevanju delavcev energetske stroke v Sloveniji se je pokazala kot zelo uspešna, saj je bilo od leta 1952 do 1968 ustanovljeno 29 novih novi pododborov s skupno 864 ?lani.

Najpomembnejša naloga društva s pododbori je bila izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in izdajanje potrebne literature. Te naloge so postale tako obsežne, da je bila potrebna razširitev celotne dejavnosti, zato se je Društvo strojnikov, strojevodij in kurja?ev v letu 1968 s statutarnimi spremembami preimenovalo v Zvezo energetikov Slovenije. Z novim statutom so pododbori dobili status podružnice.

Usposabljanje delavcev, ki upravljajo energetske naprave in izvajanje preizkusov znanja, ki je od leta 1919 potekalo pri takratni inšpekciji parnih kotlov je z ustanovitvijo slovenskega Društva strojnikov, strojevodij in kurja?ev v letu 1951 prenešeno na to društvo in v letu 1968 na Zvezo energetikov Slovenije.

Sprememba zakonodaje pri organiziranosti in registraciji društev v Sloveniji v letu 1974 in vse ve?ji obseg delovanja pododborov Zveze energetikov je narekovala, da so se pododbori osamosvojili in tako postali Društva energetikov. S statutarnimi spremembami so Društva energetikov prevzela ustanoviteljstvo Zveze energetikov Slovenije, ki se je preimenovala v Zvezo društev energetikov Slovenije (ZDES).

Klju?ne dejavnosti:

organizira strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev;

organizira in izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva,

zalaga in izdaja strokovno literaturo s podro?ja dejavnosti ZDES v skladu z veljavno zakonodajo in predvsem za namene izvajanja programov iz prejšnje alineje,

sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi izobraževalnih programov za potrebe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva,

sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,

opozarja javnost na potrebo po racionalni rabi energije in varovanju okolja,

organizira sre?anja s podobnimi društvi iz tujine.

Cilji zveze:

prizadevanje za strokovno raven ZDES,

spodbujanje ?lanov za strokovno izpopolnjevanje,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podro?ja delovanja ZDES,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s podro?jem energetike,

sodelovanje pri oblikovanju nacionalnega energetskega programa in zakonske regulative na energetskem podro?ju,

organiziranje posvetovanj, seminarjev in te?ajev s ciljem izmenjave izkušenj in spoznavanje svojih ?lanov z najnovejšimi dosežki na podro?ju energetike,

skrb za stalno aktivnost društev za ve?anje števila svojih ?lanov.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

ZDES zastopa sedem društev energetikov Slovenije:
- Društvo energetikov Brestanica
- Društvo energetikov Domžale
- Društvo energetikov Ljubljana
- Društvo energetikov Maribor
- Društvo energetikovRavne
- Društvo energetikov Šoštanj
- Društvo energetikov Trbovlje

Seminarji:
- Razpis seminarjev za upravljalce energetskih naprav
- Prijava za seminar za upravljanje energetskih naprav
- Prijava na seminar za upravljanje in vzdrževanje naprav za zemeljski plin

Preizkusi znanja:

- Razpis rokov prvega in ob?asnega preizkusa znanja za delavce - upravljalce energetskih naprav
- Prijava za prvi preizkus znanja
- Prijava za ob?asni preizkus znanja
- Prijava za ponovni preizkus
- Poro?ilo mentorja

Kontakt:

Predsednik:

Sekretar:

Alojz Saviozzi

Alojzij Hegedi?

Telefon:

+386 51 331 335

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zdes-zveza.si/