Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DAL
PDF natisni E-pošta
Društvo arhitektov Ljubljane: DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih ob?anov, ki so pod pogoji tega statuta ?lani društva.

Ime društva in Logotip:

Društvo arhitektov

Ljubljane

http://www.drustvo-arhitektov-lj.si/

dal

Sedež društva:  

DAL - Društvo arhitektov Ljubljane

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana

Slogan društva:

DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih ob?anov, ki so pod pogoji tega statuta ?lani društva.

Kratek opis društva:

1. ?len
Statut Društva arhitektov Ljubljane (v nadaljnjem besedilu DAL) ureja ustanovitev, delovanje in prenehanje društva.

2. ?len
DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih ob?anov, ki so pod pogoji tega statuta ?lani društva.

3. ?len
Ime društva je »Društvo arhitektov Ljubljane«, kratica »DAL«, sedež društva je v Ljubljani, Karlovška 3.

4. ?len
DAL je pravna oseba in v pravnem prometu uporablja žig kvadratne oblike z napisom »Društvo arhitektov Ljubljane«.

Klju?ne dejavnosti:

Dejavnost DAL je pospeševanje, podpiranje in razvijanje vseh dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture in urejanja prostora. Za izvrševanje svojega poslanstva DAL zlasti:

s svojo strokovno avtoriteto usmerja dejavnost arhitekture v najširšem smislu;

sodeluje z državnimi organi in institucijami pri vseh zadevah urejanja in oblikovanja prostora;

skrbi za dvig strokovne ravni arhitektov z organizacijo seminarjev, razstav in drugih oblik izobraževanja;

daje pobude in podpore znanstveno raziskovalnemu delu s podro?ja arhitekture in urejanja prostora;

aktivno sodeluje na podro?ju odlo?anja o bodo?i ureditvi prostora v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije – sekcijo za arhitekturo, urbanizem in krajinsko arhitekturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kulturo in Mestno ob?ino Ljubljana;

opravlja izvedbo javnih nate?ajev za tiste posege v prostoru, kjer je takšen na?in glede na ob?utljivost in pomen v prostoru nujen;

prizadeva si, da se za vse pomembnejše posege v prostor mesta in regije, zlasti pa za vse pomembne zgradbe in druge posege v prostoru razpisujejo javni strokovni nate?aji ter pomaga pri njihovi izvedbi;

v skladu z veljavnimi predpisi izdaja in podpira izdajo strokovnih in poljudnih publikacij s podro?ja arhitekture in urejanja prostora;

organizira strokovne sestanke, predavanja, oglede, posvetovanja in kongrese;

prireja razstave, ankete in strokovne ekskurzije za ?lane društva ter skrbi za popularizacijo stroke;

sodeluje z drugimi enakimi oz. sorodnimi društvi doma in v tujini;

zastopa strokovne, stanovske in materialne interese svojih ?lanov;

skrbi za nenehno vklju?evanje novih, mladih ?lanov.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Predavanja

Razpisi in natecaji

Kontakt:

Predsednik:

Andrej Hrausky

Telefon:

Faks:

+386 1 252 79 30

+386 1 252 79 31

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvo-arhitektov-lj.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si