Zbornica VZD
PDF natisni E-pošta
Zbornica varnosti in zdravlja pri delu: Članstvo v zbornici pomeni, da lahko koristite popuste pri seminarjih in delavnicah, imate dostop do članskih strani na spletni strani...

Ime zbornice in Logotip:

Zbornica varnosti in

zdravja pri delu

http://www.zbornica-vzd.si/

zbornica_vzd

Sedež zbornice:  

Zbornica VZD - Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva cesta 38

SI-1000 Ljubljana

Slogan zbornice:

Zbornica VZD opravlja naslednje naloge določene z 50. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD 50).

Kratek opis zbornice:

Zbornica VZD opravlja naslednje naloge določene z 50. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD 50):

 • spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih članov v skladu s svojimi pravili;
 • sprejema kodeks poklicne etike;
 • vodi evidenco članov (ZVZD 50)

Zbornica VZD ščiti in zastopa interese članov oziroma stroke, skrbi za pravilno ravnanje in ugled članov s tem, da izpolnjuje naslednje naloge določene s Statutom Zbornice varnosti in zdravja pri delu (Statut 4).

Ključne dejavnosti:

sodeluje pri določanju doktrine in svoje delo opravlja skladno z določeno doktrino poklicnega dela varnosti in zdravja pri delu

oblikuje kodeks poklicne etike

vodi register svojih članov in izdaja članske izkaznice

spremlja in nadzoruje delo svojih članov v skladu s svojimi pravili in spremlja delo drugih, ki želijo delati oziroma delajo na področju varnosti in zdravja pri delu in sproža ustrezne postopke

usklajuje interese svojih članov

organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna srečanja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja

sodeluje pri oblikovanju strokovnega izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu

skrbi za trajno strokovno usposabljanje in obveščanje svojih članov v skladu s svojimi pravili

predlaga kandidate za izpitno komisijo za opravljanje strokovnih izpitov

predlaga kandidate za člane komisije za izdajo in odvzem dovoljenj za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu

predlaga kandidata za člana Sveta za varnost in zdravje pri delu Vlade RS

na strokovni ravni sodeluje s Svetom za varnosti in zdravje Vlade RS

zastopa interese svojih članov ter skrbi za pravno in v skladu s svojimi pravili tudi drugo pomoč svojim članom

skrbi za zavarovaje svojih članov pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati v zvezi z opravljanjem dela na področju izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu

določa merila za oblikovanje cen opravljanja strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu

spremlja potrebe po strokovnih delavcih in nezaposlenim članom pomaga pri iskanju zaposlitve

ureja disciplinsko odgovornost svojih članov v skladu s svojimi pravili

spodbuja sodelovanje med člani in pomirja medsebojne spore

izvaja aktivnosti za preprečevanje opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu na nedovoljen način

s pristojnimi organi sodeluje pri pripravi predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva delovnega okolja in varstva pred požari

usklajuje interese med različnimi strokami, ki delujejo v Zbornici VZD

opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost

spodbuja kulturno in družabno dejavnost svojih članov, organizira in izvaja kulturne, športne in druge družabne prireditve in dejavnosti

opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi, statutom in drugimi akti Zbornice VZD.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zbornici še radi izpostavili?

Novice in dogodki

Zakonodaja

Organi zbornice

Kontakt:

Predsednik:

Milan Dobovišek

Telefon:

Faks:

+386 1 430 32 56

+386 1 430 32 57

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zbornica-vzd.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si