Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DAS
PDF natisni E-pošta
Društvo avtomatikov Slovenije: Društvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizacija ob?anov, ki se ukvarjajo z avtomatiko.

Ime društva in Logotip:

Društvo avtomatikov

Slovenije

http://www.drustvo-das.si/

das

Sedež društva:  

DAS - Društvo avtomatikov Slovenije

Tržaška cesta 25

SI-1111 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo avtomatikov Slovenije: Društvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizacija ob?anov, ki se ukvarjajo z avtomatiko.

Kratek opis društva:

Društvo avtomatikov Slovenije (DAS) letos (2009) praznuje 20 letnico delovanja, kajti ustanovljeno je bilo leta 1989 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Ustanovni sestanek društva je bil v takratnem Laboratoriju za analogno-hibridno ra?unanje in avtomatsko regulacijo pri prof. Francetu Bremšaku. Društvo se je od takrat dalje neprestano razvijalo in nadgrajevalo.

Hkrati z 20. letnico ustanovitve društva praznujemo tudi 10 letnico organiziranja konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, ki je pri?ela z delom leta 1999 na Fakulteti za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko v Mariboru. V ta namen smo obnovili in dopolnili knjižico Kratek vpogled v zgodovino nastanka in dejavnost v obdobju od leta 1989 do leta 2005, ki jo je društvo izdalo leta 2005. Pri nastanku tega dela smo si pomagali z diplomsko nalogo z naslovom: Analiza o stanju avtomatizacije v Sloveniji, v kateri so zbrani dokumenti in dopolnjeno gradivo o dosedanjem delu Društva avtomatikov Slovenije.
 
Osnovni podatki o društvu

Društvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizacija ob?anov, ki se ukvarjajo z avtomatiko. V njej se lahko sre?ujejo, sodelujejo in delajo vsi, ki se na tak ali druga?en na?in ukvarjajo s problematiko avtomatizacije, informatizacije in robotizacije strojev, naprav, procesov, proizvodnje, itd., oziroma širše re?eno, tisti, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja tehni?nih sistemov in procesov. Društvo ima svoj formalni sedež na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Delovni sedež društva pa je po dosedanji praksi organizacija, v kateri je zaposlen trenutni predsednik društva, to je Fakulteta za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Smetanova 17, 2000 Maribor, kjer je zaposlen trenutni predsednik društva prof. dr. Tovornik Boris.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa njegov predsednik. Glasilo društva je Elektrotehniški vestnik in revija Avtomatika, društvo pa ima tudi svojo doma?o stran, ki služi informiranju javnosti in izmenjavi informacij med ?lani. Naslov doma?e strani društva je: http://www.drustvo-das.si. društva je v pogledu organizacij, iz katerih prihajajo posamezni ?lani, zelo heterogeno. Med ?lani najdemo strokovnjake, ki prihajajo iz razli?nih podjetij uporabnikov avtomatizacije, strokovnjake iz inženirskih podjetij, ki ponujajo storitve in opremo na tem podro?ju, strokovnjake iz državne uprave in tudi raziskovalce in profesorje iz inštitutov ter univerz. Trenutno šteje društvo okrog 150 ?lanov.

?lanstvo

Društvo avtomatikov Slovenije je v?lanjeno v Mednarodno federacijo za avtomatsko vodenje (International Federation of Automatic Control – IFAC). Združenje IFAC trenutno povezuje 49 držav ?lanic.
 

Nastanek društva

Ideja o ustanovitvi Društva avtomatikov Slovenije se je porodila leta 1987, ko je postalo jasno, da je vsako sodelovanje v mednarodnih zvezah, predvsem v IFAC-u možno le preko doma?e organizacije, ki je pa ni bilo. Postopek registracije društva je zahteval statut, programsko zasnovo, evidentiranje vodilnih funkcionarjev (predsednika in tajnika) mnenje SZDL (Socialisti?ne zveze delovnega ljudstva), zapisnik ustanovnega ob?nega zbora in overovljene podpise desetih ustanovitvenih ?lanov. Statut in programsko zasnovo smo obravnavali na sestanku iniciativnega odbora za ustanovitev Društva avtomatikov Slovenije, ki je bil 14. junija 1988 na Fakulteti za elektrotehniko in ra?unalništvo v Ljubljani. Sestanka se je udeležilo 27 bodo?ih ?lanov, vodil pa ga je prof. dr. Drago Matko, ki je tudi pripravil osnutke zahtevanih dokumentov. Na sestanku smo potrdili osnutek statuta in programske zasnove ter evidentirali prof. Ludvika Gyergyeka za predsednika in prof. Draga Matka za tajnika. Vse tri dokumentacije smo naslednji dan poslali Republiški konferenci SZDL in jih prosili za njihovo stališ?e. RKSZDL je o naši vlogi razpravljala 15. septembra 1988 in izdelala pozitivni mnenje. Ker smo predvideli institucionalno povezavo v Elektrotehniško zvezo Slovenije, smo jih prosili za njihovo privolitev. Elektrotehniška zveza je na svoji seji 14.12.1988 dovolila vklju?itev Društva avtomatikov Slovenije. Ustanovni ob?ni zbor društva je bil 12.1.1989. Uvodni poro?ili sta imela prof. Ludvik Gyergyek: »Razvoj avtomatike kot program Slovenije« in prof. Drago Matko: »Priprave na ustanovitev Društva avtomatikov Slovenije«. Za prvega predsednika je bil izvoljen prof. Gyergyek za tajnika pa prof. France Bremšak (kopijo prve skice znaka lahko vidite na sliki št. 1). Pri sodiš?u smo 17.1.1989 overili podpise ustanovnih ?lanov in 20.1.1989 prosili Republiški sekretariat za notranje zadeve za vpis Društva v register. Le ta je 14.4.1989 izdal odlo?bo za vpis Društva avtomatikov Slovenije v register društva.


Dosedanji vodilni ?lani društva

Dejavnost društva seveda stoji ali pa pade na ljudeh. ?eprav so pri aktivnostih društva v takšni ali druga?ni obliki sodelovali številni ?lani, je prav, da izpostavimo tiste, ki so najbolj zaznamovali nastanek, dejavnost in razvoj društva. V tem smislu moramo na prvo mesto postaviti ?astne ?lane, ki so naziv ?astnega ?lana pridobili zaradi svojih zaslug za nastanek in utemeljitev podro?ja avtomatike na slovenskem in za svoj prispevek k dejavnosti društva.

Društvo je trem ?lanom podelilo naziv ?astni ?lan, in sicer:

 - akademik prof. dr. Ludvik Gyergyek
 - prof. dr. France Bremšak
 - prof. dr. Dali ?onlagi?

 Operacijska, vsebinska in operativna dejavnost pa v veliki meri sloni na ?lanih Izvršnega in Nadzornega odbora društva. Delovanje društva je od ustanovitve naprej vodilo pet Izvršnih odborov in nadziralo pet Nadzornih odborov.


Dejavnost društva

Dejavnost društva izhaja iz njegovega namena in nalog, ki smo jih opredelili v uvodu. Z leti delovanja pa so se utrdile nekatere stalne aktivnosti, ki predstavljajo okostje delovanja društva in na nek na?in tudi ozna?ujejo njegovo identiteto. Med temi so najbolj pomembne organizacija strokovnih konferenc, strokovnih ekskurzij, predavanj, okroglih miz in drugih dogodkov, delo na slovarju strokovnih izrazov in pa seveda soorganizacija doma?ih in mednarodnih znanstvenih konferenc.


Strokovne konference v Mariboru

Tradicionalna konferenca Društva avtomatikov Slovenije z imenom »Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (AIG)« je nastala kot odziv na potrebo, da se v slovenskem prostoru razvijejo aktivnosti, ki bi povezale in vzpodbudile komunikacijo med inženirji v malih in srednjih podjetjih, ki izvajajo projekt avtomatizacije, uporabniki, ki v svojo proizvodnjo uvajajo višjo stopnjo avtomatizacije in informatizacije ter raziskovalno sfero, za katero se je pri?el kazati vse ve?ji interes in potreba po sodelovanju. V slovenskem prostoru je bila že dolgo prisotna potreba po ve?jem strokovnem in partnerskem sodelovanju, ki temelji na razvojnem in raziskovalnem delu. Posebno to velja za podjetja, ki so se v preteklosti in v ?asu tranzicije razvila iz malih zastopstev tujih dobaviteljev v gospodarske subjekte, sposobne prevzemati velike in odgovorne projekte. Ta podjetja so po eni strani ?utila potrebo po povezovanju z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, po drugi strani pa po okrepitvi pretoka informacij med njimi samimi in podjetji uporabniki avtomatizacije. Žal pa v tistem ?asu pravih mehanizmov za povezovanje ni bilo. Ideja o organiziranju strokovne konference avtomatikov je zaradi tega imela namen vzpostaviti strokovne in osebne kontakte vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z avtomatizacijo in informatizacijo gospodarskih in proizvodnih sistemov in s tem vzpodbuditi pretok informacij in znanja.

Cilj konference je predstaviti stanje na podro?ju avtomatizacije v slovenski industriji in gospodarstvu ter sprožiti razprave o tej problematiki. Pokaže naj kakšni so svetovni trendi in kako tem trendom v Sloveniji sledimo. Poudarek je na prispevkih, ki jih prezentirajo avtorji iz gospodarstva na temo industrijske aplikacije ter na temah, ki so vezane na prenos znanja v industrijsko okolje. Prednost pri prezentaciji referatov in njihovi objavi v zborniku imajo prispevki, ki izhajajo iz podjetij, zato ima konferenca izrazito strokovni zna?aj. S konferenco tudi vzpodbujamo avtorje iz gospodarstva k pisanju strokovnih ?lankov in objavljanju rezultatov svojega dela, s ?im se zagotavlja horizontalni pretok znanja med podjetji.

Prva konferenca je bila organizirana aprila 1999 na pobudo takratnega predsednika društva prof. dr. Karla Jezernika. Do sedaj je bilo organiziranih 5 konferenc, in sicer:

 - leta 1999 s tremi uvodnimi predavanji in 49 referati predstavljenimi v osmih sekcijah,
 - leta 2001 s štirimi uvodnimi predavanji in 62 referati predstavljenimi v osmih sekcijah ter dodatni poster sekciji,
 - leta 2003 s tremi uvodnimi predavanji in 56 referati predstavljenimi v osmih sekcijah ter 11 študijskih referatov v posebni študentski sekciji,
 - leta 2005 s šestimi uvodnimi predavanji in 60 referati predstavljenimi v šestih sekcijah in 10 študijskih referatov v posebni študentski sekciji,
 - leta 2007 s sedmimi uvodnimi predavanji in 44 referati predstavljenimi v štirih sekcijah in 12 študijskih referatov v posebni študijski sekciji.

Konference se udeleži do170 udeležencev iz razli?nih slovenskih podjetij, univerz in inštitutov. Zaklju?i se z okroglo mizo o aktualni problematiki na podro?ju avtomatizacije v Sloveniji in v svetu. Vzporedno s potekom predavanj je sponzorjem konference omogo?ena razstava in demonstracija svojega dela, kar daje dogajanju dodatno težo in pomen.
 
Vloga društva je skrb za razvoj stroke ter skrb za vzgojo in izobraževanje mladega rodu avtomatikov. Da bi pomagali vzpostaviti kontakt med študenti avtomatike in njihovimi potencialnimi delodajalci, smo v program konference vklju?ili študentsko sekcijo, kjer študenti avtomatike iz obeh slovenskih fakultet za elektrotehniko, v obliki študentskih referatov, predstavijo svoja dela, rezultate študentskega raziskovanja, seminarjev in diplom. Z ozirom na to, da so na konferenci prisotni ljudje iz industrije in študenti ter profesorji iz fakultet, smo na konferenci vpeljali borzo kadrov. Na njej podjetja predstavijo študentom in tistim, ki iš?ejo službo svoje podjetje, vizijo in potrebe po kadrih. Študenti imajo priložnost iz prve roke slišati, kaj vodilni ljudje iz gospodarstva od inženirjev pri?akujejo in kaj jim nudijo. Višek družabnega življenja na konferenci je konferen?na ve?erja, na kateri v prijetnem vzdušju podelimo priznanja in zahvale najbolj prizadevnim partnerjem ter razglasimo in nagradimo najboljši študentski prispevek.


Strokovne ekskurzije

Strokovne ekskurzije so pomemben del aktivnosti društva. V prvi vrsti so namenjene seznanjanju ?lanov društva s stanjem avtomatizacije in informatizacije v slovenskih podjetjih ter medsebojnem spoznavanju ?lanov društva iz razli?nih obmo?ij Slovenije. Osrednji del ekskurzij so zato ogledi podjetij in tovarn, obi?ajno pa jih povežemo tudi z organizacijo ob?nega zbora, izvedbo predstavitev sponzorjev pa tudi z razli?nimi predavanji.

Prva strokovna ekskurzija, ki jo je pripravilo Društvo avtomatikov Slovenije, je bila strokovna ekskurzija v Center vodenja Dravskih elektrarn dne 13.5.1992. Predstavniki Centra vodenja so nam podrobno prikazali sisteme vodenja in razložili organizacijo vodenja tega pomembnega dela elektroenergetskega sistema Slovenije.

Druge pomembne strokovne ekskurzije v okviru Društva avtomatikov Slovenije so bile:


 - 14.5.1998 je bila organizirana strokovna ekskurzija, ki je vklju?evala ogled tovarne Krka in tovarne Danfoss v Novem mestu,
 - 17.1.2000 je bila organizirana strokovna ekskurzija v Tovarno sladkorja Ormož, kjer so si ?lani društva ogledali avtomatizirano linijo Tovarne sladkorja Ormož,
 - 10.11.2000 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v tehni?nem muzeju Bistra pri Vrhniki, pod pokroviteljstvom podjetja LikoPris iz Vrhnike,
 - 23.11.2001 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Velenju, kjer je bil organiziran ogled Srednješolskega centra Velenje in obisk rudarskega muzeja v Velenju, pod okriljem podjetja MIEL iz Velenja,
 - 29.11.2002 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Idriji, ki je vklju?evala ogled dveh velikih idrijskih podjetij Kolektor in Synatec Elektronika ter ogled muzeja rudnika živega srebra,
 - 21.11.2003 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Anhovem in Novi Gorici, kjer so si ?lani društva ogledali cementarno Salonit v Anhovem, podjetje GOAP (pokrovitelj ekskurzije) v Novi Gorici ter predstavitev tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«,
 - 19.11.2004 je strokovna ekskurzija potekala v Ljubljani in Mengšu, kjer je potekal ogled dejavnosti podjetja INEA d.o.o. in Metronik d.o.o., sledil je obisk Železniškega muzeja v Ljubljani ter ogled proizvodnje in sistemov avtomatizacije v tovarni LEK v Mengšu,
 - 20.11.2005 je potekala strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Kopru in Se?ovljah, kjer je potekal ogled tovarne CIMOS v Kopru, na koncu pa so si ?lani strokovne ekskurzije ogledali še eni izmed znamenitosti Slovenije, in sicer soline v Se?ovljah,
 - 17.11.2006 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Krškem, kje je bila organizirana predstavitev Nuklearne elektrarne Krško, vklju?evala je prav tako ogled zbirk v galeriji Božidarja Jakca,
 - 23.11.2007 je bila organizirana strokovna ekskurzija in ob?ni zbor DAS v Slovenski Bistrici, kjer so si ?lani društva pod pokroviteljstvom podjetja IMPOL d.d. in ATES d.o.o. ogledali avtomatizirano proizvodnjo obdelave aluminija (valjarno, cevarno in profilarno) v tovarni IMPOL.
 - 14. 11. 2008 je bil Ob?ni zbor društva in ekskurzija v Moravskih toplicah z ogledom Term 3000 in Ple?nikove cerkve v Bogojini.

Predavanja in okrogle mize ter soorganiziranje drugih dogodkov

Društvo je bilo precej aktivno tudi na podro?ju organizacije razli?nih predavanj, organizacije okroglih miz in soorganizacije drugih dogodkov.

Organizacija predavanj je bila pomemben del aktivnosti društva predvsem v prvih letih po ustanovitvi in tudi kasneje. S predavanji smo želeli predvsem razširjati najnovejša strokovna in znanstvena spoznanja s podro?ja avtomatike med ?lanstvom. V tem smislu je bil poudarek pri izbiri predavateljev predvsem na mladih doktorjih znanosti, ki so predstavili svoje dosežke v okviru doktorskega dela. Po drugi strani pa smo k predavanjem pritegnili tudi veliko število tujih strokovnjakov, ve?inoma profesorjev oziroma znanstvenikov, ki so bili na daljših ali krajših obiskih na univerzah ali institutih v Sloveniji. Do sedaj je društvo organiziralo ve? kot 20 razli?nih predavanj doma?ih in tujih predavateljev, ki so bili ve?inoma izvedena v Ljubljani in Mariboru.

Z željo, da društvo ?im ve? prispeva k usmerjanju razvoja na razli?nih podro?jih dejavnosti, ki se dotikajo strokovnega podro?ja društva, je bilo precej aktivno tudi pri organizaciji okroglih miz. Tudi ta aktivnost je bila bolj izrazita v za?etnih letih delovanja društva, ko se je društvo še uveljavljalo in je želelo opozoriti na dolo?eno problematiko. Do sedaj smo organizirali 5 okroglih miz, in sicer:


 1.Okrogla miza na temo »Zmanjšanje razkoraka med teorijo in prakso v avtomatiki«, 19. junija 1989 na FE v Ljubljani.
 2.Okrogla miza na temo »Problemi izobraževanja avtomatikov«, 17. maja 1990.
 3.Okrogla miza na temo »Kaj je s trgom doma?ega znanja«, 29. septembra 1992 v Portorožu.
 4.Okrogla miza na temo »Perspektive znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela«, v Portorožu 1993.
 5.Okrogla miza na temo »Kako izboljšati povezanost akademske in industrijske razvojno-raziskovalne dejavnosti«, 20. septembra 1996 v Portorožu.
 6.Okrogla miza na temo »Kako povezati študente z gospodarstvom« je bila na sejmu IFAM v Celju 31. 1. 2008, kjer se je društvo predstavilo s samostojno razstavo.
 
Društvo je bilo zelo aktivno tudi pri organizaciji drugih dogodkov. Tukaj moramo na prvem mestu omeniti organizacijo mednarodnih konferenc pod pokroviteljstvom IFAC. Poleg teh konferenc in tradicionalne bienalne AIG konference pa smo soorganizirali tudi simpozij »Komunikacija v sistemih za avtomatizacijo« od 17. do 18. oktobra 1990 na TF Maribor, VTO ERI, z Društvom kemijskih tehnologov sodelovali pri organizaciji posvetovanja »Vodenje kemijskih procesov« od 8. do 9. oktobra 1991 TF Maribor, tradicionalno pa sodelujemo pri organiziranju Elektrotehniške Ra?unalniške Konference ERK v Portorožu vsako leto od leta 1992 dalje.

Od leta 2000 naprej je sponzor robotskih tekmovanj RoboT in Robosled, ki jih za osnovnošolce in srednješolce iz vse Slovenije, organizira FERI Maribor.

Klju?ne dejavnosti:

Namen društva je povezovanje ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko avtomatizacije in sorodnih dejavnosti, zato da bi skupaj uresni?evali dolo?ene cilje in naloge. Najvažnejše naloge društva so:

prispevati k razvoju in napredku avtomatizacije kot znanstveno-tehni?ne discipline,

skrbeti za dvig strokovne ravni svojih ?lanov,

stimulirati zanimanje javnosti za avtomatiko s pomo?jo razli?nih medijev in sredstev sodobnih komunikacij,

vzpodbujati vzgojo kadrov s podro?ja avtomatike in sodelovati pri na?rtovanju vzgojno-izobraževalnih programov,

vzpodbujati sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz, delovnih organizacij in posameznih strokovnjakov pri strokovnih raziskavah s podro?ja avtomatike,

poglabljati sodelovanje med ?lani društva ter sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini,

vzpodbujati tehni?no ustvarjalnost, izumiteljstvo, racionalizatorstvo, konstruktorstvo in raziskovalno dejavnost,

podpirati objavljanje strokovnih ?lankov in izdajanje strokovne in znanstvene literature s podro?ja dejavnosti društva.

 

Zastavljene cilje in naloge društvo realizira na razli?ne na?ine, kot npr.:

z mobilizacijo ?lanov za dosego postavljenih ciljev in s koordinacijo njihovega dela,

z organizacijo strokovnih sestankov, predavanj, konferenc, posvetovanj, razprav, seminarjev, razstav in te?ajev,

s stalnimi in ob?asnimi komisijami za prou?evanje in reševanje strokovne problematike s podro?ja avtomatike,

s sodelovanjem v akcijah, ki jih organizirajo sorodna društva,

s sodelovanjem s sponzorji, itd..

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti in podro?ij.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Slovar strokovnih izrazov

Ideja o slovarju s podro?ja avtomatike ima precej dolgo zgodovino in je pravzaprav še starejša od društva samega. Pripisujemo jo mag. Petru Šegi, ki je pri?el z zbiranjem izrazov po vzoru IFAC-ovega slovarja. Z ustanovitvijo društva pa je postal njegova stalna in vedno nekoliko obrobna aktivnost. Leta 2002, v ?asu, ko so imeli iniciativo v rokah Maribor?ani, je dr. Nenad Muškinja poskrbel, da se je slovar v elektronski obliki znašel na spletni strani društva (direktna povezava: http://msc.fe.uni-lj.si/slovar/slovar.asp). Ko je krmilo prešlo v roke prof. dr. Stanka Strm?nika, pa smo pri?eli z iniciativo prenove in dopolnjevanja in sicer smo se odlo?ili, da se zadeve lotimo postopno. Leta 2003 smo ?lane društva spodbudili k sodelovanju s knjižico SPLOŠNI POJMI VODENJA SISTEMOV, ki je izšla v papirni obliki. Leto kasneje pa so slovar?ek dopolnili robotiki pod vodstvom prof. dr. Tadeja Bajda. Ob vsakoletnem sre?anju smo knjižico z naslovom ROBOTIKA razdelili udeležencem tradicionalne ekskurzije in dopolnili tudi elektronsko razli?ico. Takoj je sledil odziv z dopolnitvijo slovarja z nemškimi izrazi, ki so v prvotni obliki manjkali. Pri prevodu sta se trudila dr. Peter Cafuta in dr. Miran Rodi?.

Zasnova slovarja je sestavljena iz naslednjih poglavij:

 - Splošni pojmi vodenja sistemov
 - Na?ini delovanja
 - ?leni sistemov vodenja
 - Spremenljivke, signali, obmo?ja
 - Modeliranje in simulacija
 - Teoreti?ne osnove vodenja
 - Moderni algoritmi in metode vodenja
 - Robotika
 - Gradniki sistemov vodenja
 - Optimizacija in na?rtovanje


Društvo in IFAC

Slovenija in slovenski strokovnjaki so bili posredno prakti?no vklju?eni v delovanje IFAC še v okvirju bivše Jugoslavije, saj je bila Jugoslavija že od vsega za?etka ?lanica te mednarodne organizacije in sicer preko Združenja za elektrotehniko, telekomunikacije, avtomatiko in nuklearno tehniko – ETAN. Po razpadu Jugoslavije pa je Slovenija preko Društva avtomatikov Slovenije zaprosila za ?lanstvo v tej mednarodni organizaciji. Aktivnosti v tej smeri so se pri?ele že v za?etku leta 1992, formalno pa je bilo Društvo avtomatikov Slovenije sprejeto kot »IFAC National Member Organization« na Svetu IFAC dne 17. junija 1993 v Sydneyu.

Do sedaj so bili pod pokroviteljstvom IFAC in v soorganizaciji DAS v Sloveniji organizirani trije dogodki, in sicer:

 - IFAC/IMACS International Workshop on Artificial Intelligence in Real-Time Control (AIRTC 1995) leta 1995 na Bledu z udeležbo okrog 75 znanstvenikov,
 - IFAC Symposium Automated Systems Based on Human Skill (ASBoHS 1997) leta 1997 v Gozdu Martuljku pri Kranjski gori z udeležbo okrog 100 znanstvenikov,
 - IFAC WorkShop Intelligent Assembly and Disassembly (IAD 1998) leta 1998 na Bledu z udeležbo okrog 60 znanstvenikov.


Slovenski predstavniki v IFAC-u

Slovenski strokovnjaki na podro?ju avtomatskega vodenja so se v aktivnosti IFAC vklju?evali predvsem preko ?lanstva v razli?nih tehni?nih komitejih. V tem okviru so imeli po eni strani klju?no vlogo pri organizaciji že omenjenih znanstvenih sre?anj v Sloveniji, po drugi strani pa tudi pri organizaciji znanstvenih sre?anj v drugih državah, ki jih je pripravljal posamezni tehni?ni komite. V preteklih letih je imela Slovenija predstavnike v naslednjih tehni?nih komitejih:

 - TC 3.1. Computers for Control: Muši? Gašper,
 - TC 3.2. Cognition and Control: Škrjac Igor in Juš Kocijan,
 - TC 4.2. Mehatronic Systems: Jezernik Karel,
 - TC 5.1. Manufacturing and Plant Control, Noe Dragica,
 - TC 6.1. Chemical Process Control: Strm?nik Stanko,
 - TC 6.4. Fault Detection, Supervision&Safety of Techn. Processes – SAVEPROCESS: Juri?i? Djani,
 - TC 8.4. Biosystems and Bioprocesses: Hvala Nadja in Beli? Aleš,
 - TC 9.2. Social Impact of Automation: Strm?nik Stanko,
 - TC 9.4. Control Education: Atanasijevi?-Kunc Maja in Golob Marjan.

Na kongresu IFAC v Seulu 2008 je bil Matjaž Colnari? iz FERI Maribor, imenovan za predsednika Koordinacijskega odbora št.3 Computers, Congnition and Communication, kar je veliko priznanje društvu in prof. Colnari?u.

Poleg sodelovanja v tehni?nih komitejih, ki je predvsem vezano na strokovno oziroma znanstveno delo, ima Slovenija po formalni plati tudi svojega predstavnika v Skupš?ini IFAC-a.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Boris Tovornik

Telefon:

+386 2 220 7160

+386 2 220 7272

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvo-das.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si