Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ED Maribor
PDF natisni E-pošta
Elektrotehniško društvo Maribor: Cilj društva je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomo?i svojim ?lanom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta na?in obogatili svoje šolsko znanje s prakti?nimi izkušnjami.

Ime društva in Logotip:

Elektrotehniško društvo

Maribor

http://www.ed-mb.si/

ed_maribor

Sedež društva:  

ED Maribor - Elektrotehniško društvo Maribor

Glavni trg 17b

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Cilj društva je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomo?i svojim ?lanom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta na?in obogatili svoje šolsko znanje s prakti?nimi izkušnjami.

Kratek opis društva:

Elektrotehniško društvo Maribor je po stroki povezano z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) s sedežem v Ljubljani, prek Zveze društev  inženirjev in tehnikov Maribor (ZDIT) pa z drugimi društvi tehniške stroke v Mariboru.
Naloge in dejavnosti Elektrotehniškega društva Maribor so zapisane v pravilih in so naslednje:

 • prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,
 • prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest ?lanov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, to?nost, prijateljstvo, družabnost pri svojih ?lanih,
 • pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,
 • dvigati pri svojih ?lanih strokovno raven in zavest,
 • gojiti stike in sodelovanje med ?lani (ED) in drugimi strokovnimi društvi doma in v tujini,
 • zastopati moralne in materialne interese ?lanov,
 • mobilizirati z organiziranim delom svoje ?lanstvo za dosego postavljenih ciljev in koordinirati delo posameznih organizacijskih enot elektrotehniške stroke,
 • nuditi vsem svojim ?lanom podporo in pomo? pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališ? ter v?lanjevanje v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

Izvršni odbor društva šteje 13 ?lanov in ima štiriletni mandat, enako nadzorni odbor in ?astno razsodiš?e.
Društvo šteje sedaj 460 ?lanov. Obvestila in sporo?ila prejemajo ?lani praviloma po elektronski pošti, le nekaj starejših ?lanov, ki so brez elektronskih povezav, prejema še klasi?no pošto.

Društvo pripravlja razne seminarje in posvetovanja :

 •vsakoletno posvetovanje v Radencih o mo?nostni elektrotehniki in sodobnih elektri?nih instalacijah, imenovano Kotnikovi dnevi
 • seminar za posluževalce elektroenergetskih naprav.

Sestavni del delovanja društva so tudi strokovne ekskurzije in družabna sre?anja. Letno organiziramo štiri ekskurzije in to dve po Sloveniji in dve v tujino ter družabna sre?anja s plesom.

Klju?ne dejavnosti:

prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,

prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest ?lanov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, to?nost, prijateljstvo, družabnost pri svojih ?lanih,

pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,

dvigati pri svojih ?lanih strokovno raven in zavest,

gojiti stike in sodelovanje med ?lani (ED) in drugimi strokovnimi društvi doma in v tujini,

zastopati moralne in materialne interese ?lanov,

mobilizirati z organiziranim delom svoje ?lanstvo za dosego postavljenih ciljev in koordinirati delo posameznih organizacijskih enot elektrotehniške stroke,

nuditi vsem svojim ?lanom podporo in pomo? pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališ? ter v?lanjevanje v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Družabnosti: http://www.ed-mb.si/html/dru_abnosti.html

Informacije v zvezi s finan?nim poslovanjem: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Informacije o ?lanarini, ekskurzijah, ...: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kontakt:

Predsednik:

mag.Gerhard Abgleitner

Telefon:

Faks:

+386 59 121 870

+386 59 121 871

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.ed-mb.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si