Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DSDVZD Ptuj
PDF natisni E-pošta
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj: Smo nestrankarsko ter neprofitno društvo, organizirano po osnovni strokovni dejavnosti - VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, ustanovljeno aprila 2003.

Ime društva in Logotip:

Društvo strokovnih delavcev za

varnost in zdravje pri delu Ptuj

http://www.dsdvz-ptuj.gajba.net/

dsdvzd_ptuj

Sedež društva:  

DSDVZD Ptuj - Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Strmec pri Leskovcu 12

SI-2285 Zgornji LeskovecMaribor

Slogan društva:

Imamo jasno opredeljeno vizijo postati ugledni in poslanstvo, ki je usmerjeno k dvigu ravni varnostne kulture, strokovnosti in spremljanju varnih in zdravih delovnih razmer.

Kratek opis društva:

Smo DRUŠTVO STROKOVNIH DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDAVJE PRI DELU PTUJ ali s kratico DSDVZ - PTUJ. Smo nestrankarsko ter neprofitno društvo, organizirano po osnovni strokovni dejavnosti - VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, ustanovljeno aprila 2003. Imamo jasno opredeljeno vizijo postati ugledni in poslanstvo, ki je usmerjeno k dvigu ravni varnostne kulture, strokovnosti in spremljanju varnih in zdravih delovnih razmer. 
V prihodnje smo si zadali prioritetne cilje, med katerimi želimo: povezovati in vzpodbujati strokovnjake s podro?ja varnosti in zdravja z namenom, da si v korist gospodarstva izmenjujemo znanja in izkušnje, ter s tem pove?amo u?inkovitost; nuditi pomo? svojim ?lanom pri uvajanju novih konceptov; spremljati razvoj in zadnje spoznanja - dosežke stroke ter omogo?iti ?im širšo uporabo; razvijati metode dela in organizacijske oblike prilagojene podjetniškemu na?inu gospodarjenja in pove?evati število ?lanov DSDVZ - PTUJ za aktivno delo v društvu.

Naša strategija za doseganje ciljev je: povezovati se z univerzami, znanstvenimi institucijami in s svojo strokovnostjo vplivati na program študija, povezovati se z ministrstvi za delo, gospodarstvo in šolstvo; s pomo?jo sodobnih informacijskih tehnologij in spletne strani omogo?iti ?lanom društva u?inkovit dostop do informacij; povezovati se v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije in v Zbornico varnosti in zdravja ter s sorodnimi društvi doma in v tujini; organizirati ciljno strokovno pripravljene seminarje ter ekskurzije; vsaj enkrat letno organizirati aktualen strokovni posvet - delavnico in vklju?evati medije (?asopis, radio, televizijo, internet) za osveš?anje javnosti ter promocijo društvenih dejavnosti v lokalnem slovenskem in evropskem prostoru.
Na skupš?ini Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) 29.6.2004 v Ljubljani je bilo naše društvo sprejeto v zvezo.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovati in vzpodbujati strokovnjake

Nuditi pomo? svojim ?lanom

Spremljati razvoj

Razvijati metode dela

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Varnosti in zdravja pri delu

Vseh zgoraj naštetih dejvnostih

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Na skupš?ini Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) 29.6.2004 v Ljubljani je bilo naše društvo sprejeto v zvezo.

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

Franc Stopajnik

Dušan Bezjak

Telefon:

/

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dsdvz-ptuj.gajba.net/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si