DJS
PDF natisni E-pošta
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s področja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije ter vsi ostali, ki jih to področje zanima.

Ime društva in Logotip:

Društvo jedrskih

strokovnjakov Slovenije

http://www.djs.si/

djs

Sedež društva:  

DJS - Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Jamova 39,

1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci, strokovnjaki s področja uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter vsi ostali, ki jih to področje zanima.

Kratek opis društva:

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci, strokovnjaki s področja uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter vsi ostali, ki jih to področje zanima.
Dejavnost društva sloni na načelih izpopolnjevanja znanja in uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene in varstva okolja.
Član društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je lahko vsak državljan Slovenije, ki se ukvarja s področjem jedrske znanosti in tehnologije ali ga to področje zanima.

Ključne dejavnosti:

Skrb za aktivno obveščanje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popularizacija jedrske znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene.

Vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave informacij in prenosa znanja in tehnologije v domačo industrijo.

Sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s področja jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji.

Podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji, ter aktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov.

Podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistematično delo pri izdelavi slovenske terminologije s področja jedrske znanosti in tehnologije.

Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizacija strokovnih srečanj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja, štipendiranja in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Jedrske stroke

Vzdrževanja in obratovanja

Standardov

Raziskav, razvoja ter sodelovanja v stroki

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Med največje dosežke društva spada organizacija sedaj že tradicionalne konference Nuclear Energy for New Europe, ki je vsako leto v mesecu septembru, organizacija različnih strokovnih predavanj in ekskurzij na
temo jedrske tehnologije in zakonodaje, med izdajateljske dosežke pa spadajo izid angleško-slovenskega Pojmovnika jedrske tehnike, izid Slikovnega atlasa jedrske tehnologije ter redno izdajanje glasila Jedrce.
Društvo sodeluje z več organizacijami znotraj in izven meja Slovenije in je del Evropskega nuklearnega združenja ENS.

Kontakt:

Predsednik:

Boštjan Končar

Telefon:

Faks:

+386 1 5885 450

+386 1 5885 377

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.djs.si/

Organiziranost društva

Skupščina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Redno skupščino sklicuje predsednik po sklepu upravnega odbora najmanj enkrat letno.

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini ter pred tretjimi osebami. Predsednik je odgovoren za zakonito delo društva ter za delo društva v skladu s statutom. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in strokovno tehnična opravila ter vodi delo društva v času med dvema sejama skupščine po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Nadzorni odbor (NO) spremlja delo UO in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. NO poroča skupščni o svojem delu najmanj enkrat letno.

Mreža mlade generacije

Mreža mlade generacije (MMG) je skupina, sedanjih in bodočih strokovnjakov, ki so zaradi svoje mladosti še posebej pozorni na vprašanja o znanosti, okolju, napredku in prihodnosti tako sebe kot tudi sveta.

MMG se zavzema za podporo ustvarjalnosti mladih, krepitev njihovih sposobnosti obvladovanja globalnih znanj in
tehnološkega napredka na jedrskem področju. MMG pospešuje obveščanje in izobraževanje mladih znanstvenikov, inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja vseh jedrskih strok, pri čemer teži k usklajenemu prenosu znanja, ki bo odražalo tako potrebe mladih kot industrije. MMG spodbuja svoje člane k predstavitvi svojih idej, katere tudi pomaga udejaniti.

MMG se aktivno vključuje v delovanje društva tako, da organizira predstavitev društva na različnih sejemskih
prireditvah, organizira strokovno vodenje po razstavah, informira študente in jim svetuje pri vprašanjih povezanih z jedrsko tehnologijo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje in zaposlitvijo. MMG organizira okrogle mize, strokovne ekskurzije mednarodna posvetovanja, pa tudi športne prireditve.

Alfa sekcija

Alfa sekcija je nastala v podporo večji in učinkovitejši vlogi žensk na jedrskem področju in zaradi potrebe po obveščanju javnosti o jedrskih in sevalnih dejavnostih, pri katerih delujejo ženske. Alfa skrbi za izmenjavo
informacij znotraj sekcije, druženje, povezovanje poklicev znotraj sekcije, ter organizacijsko podporo ženskam na področju uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene. Alfa skrbi tudi za povezovanje in sodelovanje s sekcijami znotraj DJS in podobnimi združenji doma in v tujini.

Alfa se aktivno vključuje v delovanje društva tako, da skrbi za organizacijo predavanj za splošno javnost s področja jedrskih oziroma sevalnih dejavnosti v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine, skrbi za organizacijo družabnih aktivnosti DJS, za redno obveščanje in poročanje v Jedrcu ter sodelovanje pri različnih dejavnostih DJS. Sekcija Alfa je vključena v svetovno organizacijo Women in Nuclear Global. Sodeluje tudi z neformalno zvezo slovenskih fizičark.

Program dela

Program društva za obdobje 2007 do 2010 sledi svojemu osnovnemu poslanstvu in ciljem  na področju miroljubne uporabe jedrske tehnologije. V tem obdobju je nekoliko večja pozornost namenjena problematiki jedrske energetike in pomanjkanja kadrov. Jedrska energija je ena najpomembnejših primarnih virov energije brez emisij toplogrednih plinov. V času, ko smo priča novemu zagonu miroljubne uporabe jedrske tehnologije, se v Sloveniji tako kot drugod v svetu soočamo z menjavo generacij in pomanjkanjem mladih jedrskih strokovnjakov. Društvo bo zato v naslednjih letih večjo pozornost namenilo skrbi za prenos znanja in spodbujanju zanimanja mladih za jedrsko področje. Društvo bo spodbujalo tudi aktivno in strokovno tehtno odzivanje jedrskih strokovnjakov na aktualne teme in vprašanja s področja jedrske tehnologije, izobraževanja in znanosti. Delovanje društva bo usmerjeno v doseganje naslednjih ciljev:

• širša vključitev vseh članic in članov v dejavnosti društva,
• obveščanje širše javnosti o strokovnih vprašanjih,

• vzpodbujanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti in izobraževanja članov,
• soodločanje jedrskih strokovnjakov pri vsebinah s področja jedrske energetike, tehnologije, izobraževanja in znanosti,
• spodbujanje dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov,
• popularizacija perspektivnosti jedrske znanosti in tehnologije in spodbujanje zanimanja mladih za jedrsko področje.
 

Te cilje bomo dosegli z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

• izvedba mednarodne letne konference društva,
• izdajanje publikacij,
• obveščanje članstva in javnosti preko glasila Jedrce in spletnih strani društva,

• nadgrajevanje spletne in tiskane verzije Pojmovnika jedrske tehnike in varstva pred sevanji,
• organizacija strokovnih predavanj in javnih razprav,
• mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji,
• sodelovanje v javnih razpravah in oblikovanje strokovnih stališč, 
• organiziranje strokovnih ekskurzij,
• zagotovitev namenskih sredstev za promocijo jedrske stroke med mladimi in spodbujanje študijev povezanih z jedrsko znanostjo in tehnologijo,
• izvedba družabnih srečanj (izleti, pikniki, plesi, športna tekmovanja, ipd.).

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si