Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DJS
PDF natisni E-pošta
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s podro?ja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije ter vsi ostali, ki jih to podro?je zanima.

Ime društva in Logotip:

Društvo jedrskih

strokovnjakov Slovenije

http://www.djs.si/

djs

Sedež društva:  

DJS - Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Jamova 39,

1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci, strokovnjaki s podro?ja uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter vsi ostali, ki jih to podro?je zanima.

Kratek opis društva:

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci, strokovnjaki s podro?ja uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter vsi ostali, ki jih to podro?je zanima.
Dejavnost društva sloni na na?elih izpopolnjevanja znanja in uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene in varstva okolja.
?lan društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je lahko vsak državljan Slovenije, ki se ukvarja s podro?jem jedrske znanosti in tehnologije ali ga to podro?je zanima.

Klju?ne dejavnosti:

Skrb za aktivno obveš?anje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popularizacija jedrske znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene.

Vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave informacij in prenosa znanja in tehnologije v doma?o industrijo.

Sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s podro?ja jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji.

Podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji, ter aktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov.

Podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistemati?no delo pri izdelavi slovenske terminologije s podro?ja jedrske znanosti in tehnologije.

Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizacija strokovnih sre?anj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja, štipendiranja in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Jedrske stroke

Vzdrževanja in obratovanja

Standardov

Raziskav, razvoja ter sodelovanja v stroki

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Med najve?je dosežke društva spada organizacija sedaj že tradicionalne konference Nuclear Energy for New Europe, ki je vsako leto v mesecu septembru, organizacija razli?nih strokovnih predavanj in ekskurzij na
temo jedrske tehnologije in zakonodaje, med izdajateljske dosežke pa spadajo izid angleško-slovenskega Pojmovnika jedrske tehnike, izid Slikovnega atlasa jedrske tehnologije ter redno izdajanje glasila Jedrce.
Društvo sodeluje z ve? organizacijami znotraj in izven meja Slovenije in je del Evropskega nuklearnega združenja ENS.

Kontakt:

Predsednik:

Boštjan Kon?ar

Telefon:

Faks:

+386 1 5885 450

+386 1 5885 377

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.djs.si/

Organiziranost društva

Skupš?ina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi ?lani društva. Redno skupš?ino sklicuje predsednik po sklepu upravnega odbora najmanj enkrat letno.

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini ter pred tretjimi osebami. Predsednik je odgovoren za zakonito delo društva ter za delo društva v skladu s statutom. Za svoje delo je odgovoren skupš?ini.

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ skupš?ine, ki opravlja organizacijska in strokovno tehni?na opravila ter vodi delo društva v ?asu med dvema sejama skupš?ine po programu in sklepih sprejetih na skupš?ini.

Nadzorni odbor (NO) spremlja delo UO in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finan?nim in materialnim poslovanjem društva. NO poro?a skupš?ni o svojem delu najmanj enkrat letno.

Mreža mlade generacije

Mreža mlade generacije (MMG) je skupina, sedanjih in bodo?ih strokovnjakov, ki so zaradi svoje mladosti še posebej pozorni na vprašanja o znanosti, okolju, napredku in prihodnosti tako sebe kot tudi sveta.

MMG se zavzema za podporo ustvarjalnosti mladih, krepitev njihovih sposobnosti obvladovanja globalnih znanj in
tehnološkega napredka na jedrskem podro?ju. MMG pospešuje obveš?anje in izobraževanje mladih znanstvenikov, inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja vseh jedrskih strok, pri ?emer teži k usklajenemu prenosu znanja, ki bo odražalo tako potrebe mladih kot industrije. MMG spodbuja svoje ?lane k predstavitvi svojih idej, katere tudi pomaga udejaniti.

MMG se aktivno vklju?uje v delovanje društva tako, da organizira predstavitev društva na razli?nih sejemskih
prireditvah, organizira strokovno vodenje po razstavah, informira študente in jim svetuje pri vprašanjih povezanih z jedrsko tehnologijo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje in zaposlitvijo. MMG organizira okrogle mize, strokovne ekskurzije mednarodna posvetovanja, pa tudi športne prireditve.

Alfa sekcija

Alfa sekcija je nastala v podporo ve?ji in u?inkovitejši vlogi žensk na jedrskem podro?ju in zaradi potrebe po obveš?anju javnosti o jedrskih in sevalnih dejavnostih, pri katerih delujejo ženske. Alfa skrbi za izmenjavo
informacij znotraj sekcije, druženje, povezovanje poklicev znotraj sekcije, ter organizacijsko podporo ženskam na podro?ju uporabe jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene. Alfa skrbi tudi za povezovanje in sodelovanje s sekcijami znotraj DJS in podobnimi združenji doma in v tujini.

Alfa se aktivno vklju?uje v delovanje društva tako, da skrbi za organizacijo predavanj za splošno javnost s podro?ja jedrskih oziroma sevalnih dejavnosti v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine, skrbi za organizacijo družabnih aktivnosti DJS, za redno obveš?anje in poro?anje v Jedrcu ter sodelovanje pri razli?nih dejavnostih DJS. Sekcija Alfa je vklju?ena v svetovno organizacijo Women in Nuclear Global. Sodeluje tudi z neformalno zvezo slovenskih fizi?ark.

Program dela

Program društva za obdobje 2007 do 2010 sledi svojemu osnovnemu poslanstvu in ciljem  na podro?ju miroljubne uporabe jedrske tehnologije. V tem obdobju je nekoliko ve?ja pozornost namenjena problematiki jedrske energetike in pomanjkanja kadrov. Jedrska energija je ena najpomembnejših primarnih virov energije brez emisij toplogrednih plinov. V ?asu, ko smo pri?a novemu zagonu miroljubne uporabe jedrske tehnologije, se v Sloveniji tako kot drugod v svetu soo?amo z menjavo generacij in pomanjkanjem mladih jedrskih strokovnjakov. Društvo bo zato v naslednjih letih ve?jo pozornost namenilo skrbi za prenos znanja in spodbujanju zanimanja mladih za jedrsko podro?je. Društvo bo spodbujalo tudi aktivno in strokovno tehtno odzivanje jedrskih strokovnjakov na aktualne teme in vprašanja s podro?ja jedrske tehnologije, izobraževanja in znanosti. Delovanje društva bo usmerjeno v doseganje naslednjih ciljev:

• širša vklju?itev vseh ?lanic in ?lanov v dejavnosti društva,
• obveš?anje širše javnosti o strokovnih vprašanjih,

• vzpodbujanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti in izobraževanja ?lanov,
• soodlo?anje jedrskih strokovnjakov pri vsebinah s podro?ja jedrske energetike, tehnologije, izobraževanja in znanosti,
• spodbujanje dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov,
• popularizacija perspektivnosti jedrske znanosti in tehnologije in spodbujanje zanimanja mladih za jedrsko podro?je.
 

Te cilje bomo dosegli z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

• izvedba mednarodne letne konference društva,
• izdajanje publikacij,
• obveš?anje ?lanstva in javnosti preko glasila Jedrce in spletnih strani društva,

• nadgrajevanje spletne in tiskane verzije Pojmovnika jedrske tehnike in varstva pred sevanji,
• organizacija strokovnih predavanj in javnih razprav,
• mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji,
• sodelovanje v javnih razpravah in oblikovanje strokovnih stališ?, 
• organiziranje strokovnih ekskurzij,
• zagotovitev namenskih sredstev za promocijo jedrske stroke med mladimi in spodbujanje študijev povezanih z jedrsko znanostjo in tehnologijo,
• izvedba družabnih sre?anj (izleti, pikniki, plesi, športna tekmovanja, ipd.).

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si