EZS
PDF natisni E-pošta
Elektrotehniška zveza Slovenije: Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje območnih in specializiranih strokovnih društev na območju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s področja elektrotehnike.

Ime zveze in Logotip:

Elektrotehniška zveza

Slovenije
http://www.ezs-zveza.si/

ezs

Sedež zveze:  

EZS - Elektrotehniška zveza Slovenije

Stegne 7

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje območnih in specializiranih strokovnih društev na območju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s področja elektrotehnike.

Kratek opis zveze:

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje območnih in specializiranih strokovnih društev na območju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s področja elektrotehnike.

EZS je članica Slovenske inženirske zveze (SIZ) in sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za informacijsko družbo, Ministrstvom za promet, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, Agencijo za energijo, Uradom RS za prostorsko planiranje, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, Ljubljanskim sejmom in INFOS-om ter najpomembnejšimi evropskimi in svetovnimi organizacijami s tega področja (IEEE, FEANI, IEC, ITU, CIGRE, ETSI, CEN in CENELEC).

Pomemben rezultat mednarodnega sodelovanja je podpis sporazuma Cooperation agreement med Elektrotehniško zvezo Slovenije (Sister Society) in IEEE Communication Society. Sporazum izenačuje člane EZS s člani ComSoc pri naročninah na revije ComSoc-a in kotizacijah za konference ComSoc, vzpodbuja pa tudi objavljanje v publikacijah ComSoc-a ter medsebojno promocijo obeh zvez.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je s posebno odločbo podelilo Zvezi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije.

Že več deseletij opravlja Zveza pomembno vlogo povezovanja elektrotehnikov, njihovega izobraževanja, vzpodbujanja in usmerjanja razvojno - raziskovalne dejavnosti, sodelovanja z gospodarstvom in promocije stroke.

Veliko pozornost posveča EZS razvoju slovenskega elektrotehniškega izrazja, pri čemer sodeluje s SAZU. V sodelovanju z republiškimi upravnimi organi deluje na področju slovenske regulative in v sodelovanju z inštitutom SIST na področju standardizacije. Pri aktivnostih na področju graditve objektov sodeluje z matično sekcijo elektroinženirjev v Inženirski zbornici Slovenije.

Z izdajanjem publikacij, organiziranjem tečajev, delavnic in strokovnih posvetovanj postaja družbena strokovna tribuna, kjer se razpravlja o aktualnih problemih elektrotehnike.

Glasilo EZS je Elektrotehniški vestnik, ki opravlja svoje poslanstvo že 70 let in izhaja petkrat letno.

Ključne dejavnosti:

povezovanje elektrotehnikov,

njihovo izobraževanje,

vzpodbujanje in usmerjanje razvojno - raziskovalne dejavnosti,

sodelovanje z gospodarstvom in promocije stroke.

Naši člani so usposobljeni na področju:

povezovanja elektrotehnikov,

njihovega izobraževanja,

vzpodbujanja in usmerjanja razvojno - raziskovalne dejavnosti,

sodelovanja z gospodarstvom in promocije stroke.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Slovenski elektrotehniki so se prvič v zgodovini Slovencev organizirali v stanovsko organizacijo leta 1923, ko so v Ljubljani ustanovili Strokovno zadrugo koncesioniranih elektrotehnikov, ki je združevala velik del elektrotehnikov Slovenije. Ti so pričeli v času največje svetovne gospodarske krize leta 1931 izdajati svoje strokovno glasilo "Elektrotehniški vestnik", ki izhaja še danes.

V tistem času je v Ljubljani delovala U.J.L.A. (Združenje jugoslovanskih inženirjev in arhitektov), ki je prirejala okrogle mize, na katerih so obravnavali probleme slovenske elektroenergetike. Razpravljali so o elektrifikaciji Dravske banovine (območje sedanje Slovenije), o zasebnih in državnih elektrarnah, daljnovodih, ki naj bi povezovali elektrarne med seboj (Velenje-Fala-Celje-Ljubljana), kar naj bi pomenilo začetek slovenskega prenosnega omrežja. Na teh debatnih večerih so sodelovali tudi predstavniki oblasti, kar je dalo tem razpravam družbeno veljavo in izhodišča za odločitve in izvedbe.

Po 2. svetovni vojni je svoje organizirano poslanstvo nadaljeval Elektrotehniški vestnik (Elektrotehniški zbornik-1946), društvena dejavnost pa je zaživela leta 1952, ko so g. Vekoslav Korošec, g. Drago Chvatal in g. Franc Dobnikar s 23 somišljeniki na Fakulteti za elektrotehniko (stara Tehnika na Aškerčevi cesti) v Ljubljani ustanovili Elektrotehniško društvo Slovenije. Prvi predsednik je postal Vekoslav Korošec, dipl. el. ing. (1952-1953). Društvo je ustanovilo podružnice tudi v drugih večjih slovenskih mestih.

Leta 1961 je društvo preraslo v Elektrotehniško zvezo Slovenije s sedežem v Ljubljani, nekdanje podružnice pa v društva, kar je omogočilo članom in stroki bolj organizirano delovanje.

Aktualno: Vabilo k članstvu v elektrotehniških društvih, ki so del EZS

KDO SO ČLANI? Člani Elektrotehniških društev, vključenih v EZS, so lahko vsi, ki jih zanima elektrotehniška stroka in, ki žele pri njenem razvoju ter promociji, tako v slovenskem prostoru kot v svetu, aktivno sodelovati. Strokovni profil in stopnja izobrazbe ni omejitev pri članstvu. Dobrodošli so vsi, dijaki, študentje, uslužbenci in upokojenci, ki so pripravljeni del svojega prostega časa, svoje znanje, izkušnje in energijo nameniti napredku elektrotehnike.
Člani so lahko posamezniki, možno pa je tudi kolektivno članstvo. Poleg rednih, imamo tudi zaslužne in častne člane EZS. Posebne skupine tvorijo člani dijaki in študentje ter člani seniorji.

KAJ PRINAŠA ČLANSTVO? Omogoča vam tekočo informiranost o dogajanju na področju elektrotehnike v svetu in pri nas, omogoča vam stalno izobraževanje in aktivno sodelovanje v različnih dejavnostih na področju elektrotehnike. V sodobni Evropi je poudarjen pomen civilne družbe in kot član EZS imate možnost soustvarjati našo sedanjost in sooblikovati našo prihodnost.
S svojimi mednarodnimi povezavami vam EZS omogoča vključevanje v aktivnosti v Evropi in v svetu. Konkretno vam na primer lahko pomaga pri registraciji za evro- inženirja. V obdobju kibernetske družbe, v katerega prihajamo, pa je še posebej pomembna naloga EZS organiziranje in vzpodbujanje druženja njenih članov.
Kot član EZS imate tudi nekatere konkretne ugodnosti, tako prednost in popuste v izobraževalnih programih, popuste na delavnicah in posvetovanjih, popust pri strokovnem glasilu Elektrotehniški vestnik in publikacijah EZS ter brezplačno publikacijo Novice EZS.

Kot član- študent imate možnost brezplačne udeležbe na nekaterih posvetovanjih in delavnicah EZS, možnost spoznavanja dejavnosti gospodarskih in drugih organizacij s tega področja, podporo pri opravljanju počitniške prakse in pripravništva ter pri vzpostavljanju mednarodnih povezav.
Kot članu-seniorju vam EZS zagotavlja podporo pri organiziranju in izvajanju različnih projektov s področja elektrotehnike, v nacionalnem in v mednarodnem okviru.
Vsi sodelavci kolektivnih članov imajo enake ugodnosti kot posamični člani Zveze. Konkretne ugodnosti posameznih kolektivnih članov pa so opredeljene v pogodbi o kolektivnem članstvu.

KAKO POSTATI ČLAN ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA? V delo EZS se lahko vključite tako, da se včlanite v najbližje območno elektrotehniško društvo oziroma v specializirano strokovno društvo, katerega dejavnost vam je najbližja. Včlanite se s tem, da izpolnite obrazec, objavljen na spletnih straneh EZS oziroma obrazec, ki ga dobite na ustreznem društvu oziroma na strokovni službi EZS.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Ferdinand Gubina

Telefon:

+386 51 378 109

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.ezs-zveza.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si