Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PGD Rakek
PDF natisni E-pošta
Prostovoljno gasilsko društvo Rakek: Požari, gašenje, intervencija, izobraževanje, dogodki, proslave...

Ime društva in Logotip:

Prostovoljno gasilsko društvo

Rakek

http://www.pgd-rakek.si/

pgdrakek

Sedež društva:  

PGD Rakek - Prostovoljno gasilsko društvo Rakek

Gasilska ulica 1,

1381 Rakek

Slogan društva:

Prostovoljno gasilsko društvo rakek

Kratek opis društva:

Leta 1887, 15. junija,  je bilo ustanovljeno gasilsko društvo, ki se je imenovalo Požarna bramba Rakek. Ob ustanovitvi so si postavili leseno barako, ki je stala nekoliko više kot sedanji gasilski dom – tam, kjer je Štrukljeva hiša.  Prvi poveljnik je bil Josef Strgulec. Društvo je imelo plezalno, reševalno in razruševalno moštvo, ki je štelo 10 ?lanov; brizgalno, vodno, hidrantno in cevno moštvo z 12 ?lani; štirinajst ?lansko moštvo sanitete in varuhov. Skupno je imelo društvo 35 rednih ?lanov in pet podpornih ?lanov. Imelo je dve strešni in vertikalni lestvi, eno brizgalnico s sesalom in eno brez sesala, 1550 metrov cevi ter en cevni, vretenast in hidrantni voz. Društvo se je leta 1900 razšlo. Skrb nad opremo pa je prevzela ob?ina Rakek. Graška vzajemna zavarovalnica je v letu 1907 društvu namenila 70 kron podpore za nakup gasilskega orodja. Organiziranost in delovanje društva v ?asu, ko je spadalo pod okrilje ob?ine Rakek, ni preve? poznano. 15. junija 1922 je bilo rakovško gasilsko društvo uvrš?eno v gasilsko župo Cerknica. S podporo vaš?anov so v letu 1928 pri?eli z zidavo gasilskega doma. ?etrtega marca 1928 je bil izvoljen društveni odbor: Vivoda Janko – na?elnik, Wimmer Alojz – poveljnik, Vadnjal Leopold – namestnik poveljnika, Juvan?i? Anton – blagajnik, Gr?ar Andrej – tajnik, Levar Ivan – orodjar, Len?ek Ivan – odbornik, Lešnjak Franc in Ilerši? Ivan – namestnika odbornika, Gornik Franc, Urbar Ivan in Vidrih Ludvik – pregledovalci ra?unov.  12. septembra istega leta pa so imenovali še stavbni odbor: Juvan?i? Anton, Rakek 24, Vivoda Janko, Rakek 153, Levstek Ivan, Rakek 65, Zorc Franc, Rakek 11, Wimmer Alojz, Rakek 92. Sve?ano so ga odprli 6.junija 1930. pa V letu 1933, ko je bil Rakek elektrificiran, pa je dobil tudi elektri?no napeljavo. Med vojno je društvo, zaradi italijanske prepovedi vsakega delovanja društev, mirovalo. Po vojni pa so se dela lotili s še ve?jim zanosom. Kupili so novo motorno brizgalno Rosenbauer. 2. junija 1946 je bila gasilska veselica, ki je prinesla 19.604,50 din ?istega dohodka, ki so ga uporabili za obnovo gasilnega   doma.  Ob finan?ni pomo?i krajanov in Gasilske zveze Cerknica pa so v letu 1983 nabavili kombinirano orodno vozilo. V letu 1991 so gasilci in krajani s prostovoljnim delom obnovili gasilski dom ter uredili orodjarno. Leta 1997 so gasilci praznovali 110 letnico Prostovoljnega gasilskega društva. Praznovanje se je pri?elo s slavnostno sejo in prikazano vajo,  naslednji dan pa nadaljevalo z veliko parado gasilskih društev. V njej je sodelovalo približno 250 gasilcev in 30 gasilskih vozil. Na pro?elje obnovljenega gasilskega doma so dali naslikati zaš?itnika gasilcev sv. Florijana (Miro Jandri?).  Istega leta so s pomo?jo krajanov nabavili novo moderno vozilo Nisssan z visokotla?no ?rpalko. V tem ?asu so pri?eli tudi izobraževati otroke  in mladino. V letu 1998 so uredili sejne sobe in obnovili elektri?no napeljavo. V letu 2000 so napeljali centralno ogrevanje. S pomo?jo Ob?ine Cerknica in Fundacije Heliosa  za obnovo vodnjakov je bil leta 2001 obnovljen vodnjak pri gasilskem domu. Ob?inska gasilska zveza je darovala dva zaš?itna kompleta za gasilce, požarni sklad pa dva izolirno dihalna aparata. Istega leta so pri?eli z vodenjem ?lanske evidence preko ra?unalnika. V zadnjem desetletju je Prostovoljno gasilsko društvo izšolalo trinajst izprašanih gasilcev, šest gasilcev za te?aj izolirne dihalne naprave, enega sodnika in štiri strojnike. Veliko je sodelovalo tudi z ostalimi društvi v regiji. Aktivni so bili tudi na športnem podro?ju, saj ?lani  PGD dosegajo lepe rezultate v balinanju. S strani Gasilske zveze Slovenije je društvo prejelo priznanje za lepo urejen dom in njegovo okolico. Leta 2002 so za?eli s pomlajevanjem gasilskega operativnega moštva.  V istem letu pa pridobili gasilsko vozilo LADA NIVA in ga uredili za poveljniško vozilo.

Klju?ne dejavnosti:

Oprema

Vaje

Tekmovanja

Intervencije

Proslave

Dogodki

?lanstva

Povezave

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Požarov

Gašenja

Izobraževanja

Intervencij

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Prostovoljno gasilsko društvo Rakek

Kontakt:

Predsednik:

Rok leskovec

Telefon:

+386 31 361 899

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.pgd-rakek.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si