Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
IOVE Kranj
PDF natisni E-pošta
Inštitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo storitev, ki jih izvajajo redno zaposleni sodelavci zavoda, prav tako pa tudi pogodbeni sodelavci ali pogodbene organizacije.

Ime inštituta in Logotip:

Inštitut za obnovljive vire

energije Kranj

http://www.iove.si

iove

Sedež inštituta:  

IOVE - Inštitut za obnovljive vire energije Kranj

Likozarjeva ulica 3

4000 Kranj

Slogan inštituta:

S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo tudi izvedbo storitev, ki jih izvajajo redno zaposleni sodelavci zavoda, prav tako pa tudi pogodbeni sodelavci ali pogodbene organizacije.

Kratek opis inštituta:

V ?asu obstoja in delovanja zavoda smo prešli skozi nekaj razli?nih obdobij z razli?nimi dejavnostmi. Skladno z interesom uporabnikov naših storitev smo usmerjali tudi našo dejavnost.

S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo tudi izvedbo storitev, ki jih izvajajo redno zaposleni sodelavci zavoda, prav tako pa tudi pogodbeni sodelavci ali pogodbene organizacije.

Klju?ne dejavnosti:

storitve s podro?ja hidrogeologije;

izdelava hidrogeoloških prognoz in profilov;

storitve s podro?ja projektiranja rudarskih del;

izvajanje nadzora nad izvajanjem del;

vodenje upravnih postopkov za pridobitev potrebnih dovoljenj s pripravo vseh potrebnih dokumentov za vodenje postopkov;

izdelava analiz energetske možnosti posamezne lokacije kot pomo? investitorjem pri odlo?anju o rabi trajnih virov energije za njihove objekte;

izdelava analiz upravi?enosti investiranja v rabo trajnih (obnovljivih) virov energije - po veljavnih predpisih je izdelava takšne analize obvezna za objekte z ve?jo uporabno površino od 1000 m˛;

izdelava primerjalnih analiz rabe razli?nih energentov za razli?ne objekte;

izdelava analize vplivov na okolje v primeru rabe razli?nih vrst energentov;

organiziranje strokovnih izobraževalnih aktivnosti v obliki seminarjev, posvetov in delavnic;

organiziranje strokovnih ekskurzij po lastni ideji ali po želji zainteresiranih z izbranim ciljem;

založniška dejavnost: strokovna literatura s podro?ja dejavnosti zavoda;

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Odpadne energije

Kogeneracije

Geotermalne energije

Podzemne vode

Zemeljskih kolektorjev

Biomase

Son?ne energije

Energije vetra

Hidroenergije

Energije morja

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

S navedenih podro?ij nas odlikujejo naslednje reference:

 • - Raziskovalni projekt "sistem geosonda" - za?eli smo z raziskovanjem in zbiranjem podatkov o rabi energije zemlje v tujini. V Savinjski dolini smo izvedli prvo poskusno vrtino z vgradnjo geosonde v Sloveniji.
 • - Ustanovitev samostojne gospodarske družbe Geosonda d.o.o., ki si jo obiskovalec spletne strani ogleda na www.geosonda.com.
 • - Izdelava promocijskih tiskovin za družbo Geosonda d.o.o.
 • - Izvedba strokovnih seminarjev s podro?ja geotermalne energije in s podro?ja so?asne proizvodnje toplotne in elektri?ne energije.
 • - Strokovne ekskurzije:  ogled vzor?nih objektov v Münchnu, ogled Doma starejših ob?anov v Salzburgu, ki je ogrevan s sistemom vgrajenih geosond, ogled vsakoletnega Sejma obnovljivih virov energije v Welsu, obisk vetrnega polja v Visokih turah v Avstriji.
 • - Založba Modro sonce z izdajo revije Modro sonce.
 • - Objavljeni strokovni ?lanki: revija EGES, revija Kapital, portal Energetika.net,…
 • - Sodelovanje pri pripravi razli?nih medijskih prispevkov: Nacionalna televizija Ljubljana, GEATV Ljubljana, GTV Kranj.
 • - Trije posneti dokumentarni filmi:
      - Male hidroelektrarne v Sloveniji;
      - Tiha reka, dokumentarni film o Savi Dolinki in gradnji ob njej;
      - Geotermalna energija v Sloveniji, posneto in še ni dokon?no zmontirano.

Kontakt:

Predsednik:

Božo Duki?

Telefon:

+386 4 235 27 70

+386 4 235 77 70

Faks: +386 4 235 77 77

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.iove.si/

Obnovljivi viri energije:

Odpadna energija:

iove_oeOdpadna energija je energija, ki jo pridobimo ali izkoristimo iz odpadnega vira energije. Izraz odpadna energija je prvotno uporabljen iz prakse sežiganja smeti oz. odpadnega vira.

Danes, ko imamo novo generacijo odpadkov in energetskih tehnologij, pa lahko koristimo potencial za ustvarjanje obnovljivih virov energije iz odpadnih snovi, vklju?no s komunalnimi
odpadki, industrijskimi odpadki, kmetijskimi odpadki. V prvi vrsti je pomembna predelava odpadkov za nadaljnjo uporabo odpadkov. Z razli?nimi tehnologijami pridobimo tako iz organskih in anorganskih odpadkov olja, goriva in toploto. Ve?ina procesov proizvaja elektri?no energijo ali toploto neposredno z zgorevanjem ali preko proizvajanja vnetljivih surovin, kot je metan, metanol, etanol ali sinteti?na goriva. Na ta na?in, preostale odpadke, ki jih ni mogo?e reciklirati v gospodarskem okolju, lahko na koristen na?in izkoristimo kot dragocen lokalni vir energije.

V svetu je mnogo novih pogledov in tehnologij, kako najbolje izkoristiti odpadne vire. Zanimiv je primer uporabe neizkoriš?ene toplote pri ra?unalnikih in podobnih napravah.

Drug primer je velika poraba sanitarne tople vode, potrebne za tuširanje, v hotelskih objektih. Toplo vodo temperature okoli 40°C in s tem neizkoriš?eno energijo spuš?amo v kanalizacijo. Z lo?enim sistemom kanalizacije bi to vodo lahko zajeli ter termi?no izrabili odpadno energijo za predgrevanje sveže sanitarne vode.

Tretji primer je, da zrak, ki ga odvajamo iz prostora, vodimo do prezra?evalne naprave, kjer ga, pred izhodom v zunanji zrak, dolo?eno koli?ino, odvajamo nazaj do toplotnega izmenjevalca. In na ta na?in izkoristimo toploto oz. odpadno energijo zraka.

Odpadno energijo lahko uporabimo za pridobivanje elektrike, daljinsko ogrevanje in hlajenje, paro za industrijske procese in razsoljeno morsko vodo.

Kogeneracija:

iove_koKogeneracija je so?asna proizvodnja toplotne in elektri?ne energije. Trigeneracija pa poleg toplote in elektrike omogo?a še hlajenje preko izmenjevalcev toplote.

Za kogeneracijo potrebujemo elektri?ni generator, ki ga poganja mehanska energija motorja oziroma turbine. Pri pretvorbi notranje energije goriva (zemeljski plin, kurilno olje, uteko?injen naftni plin, biomasa) v mehansko delo, se sprosti tudi velika koli?ina toplote, ki jo lahko koristno uporabimo. To je tudi osnovna prednost procesa soproizvodnje elektri?ne energije in toplote, pred klasi?no proizvodnjo elektri?ne energije, kjer ostane koristna toplotna energija neizrabljena. Kogeneracija je energetsko najbolj u?inkovit na?in izrabe fosilnih goriv.

Vsak avto pozimi deluje kot kogenerator, saj se del mehanske energije prenese na manjši alternator, ki proizvaja elektri?no energijo, med tem, ko se toplota, ki jo oddaja motor koristno porabi za gretje notranjosti avtomobila. Z uporabo kogeneracijske tehnologije je lahko prihranek goriva ob isti produkciji tudi ve? kot 40%.

Vrste kogeneracije:
  - protitla?na turbina,
  - kondenzacijska turbina z reguliranim odvzemanjem pare,
  - plinska turbina s koriš?enjem odpadne toplote dimnih plinov,
  - mikro kogeneracija,
  - mini kogeneracija,
  - kogeneracija na biomaso rastlin.

Za stanovanjske zgradbe, manjše hotele, vrtce, šole, poslovne stavbe, športne objekte je primerna mikro kogeneracija. Prednost pred lo?eno proizvodnjo je v tem, da pridobimo ve?jo energijsko u?inkovitosti za isti energetski vir, ki proizvaja koristno toploto in elektri?no energijo. Za hišo znaša pokritje toplotnih potreb od 5 do15 kW. Kogeneracija ima celotni izkoristek preko 90 odstotkov, kar pomeni znaten prihranek primarne energije. Z mini kogeneracijo lahko v nekaterih primerih preprosto nadomestimo obstoje?i kotel in poleg toplote tako proizvajamo tudi elektri?no energijo.

Geotermalna energija:

iove_geGeotermalna energija je toplota, ki nastaja v notranjosti Zemlje in je uskladiš?ena v kamninah ter teko?ih in plinastih fluidih. Notranjost Zemlje se zaradi razpada radioaktivnih elementov stalno segreva, temperatura Zemljine notranjosti pa se z globino pove?uje. Ogromne koli?ine toplote nenehno potujejo iz globin na Zemljino površje kot intruzije (magma, voda, para, plin) in toka toplote zaradi prevodnosti. Temperatura zemlje se pove?a za 1°C (geotermi?na stopinja) na vsakih 33 metrov njene globine. Danes nam vrtalna tehnika omogo?a vstop v zemeljsko skorjo do globine 10 km, kjer je dovolj energije, ki bi zadostila vse naše energetske potrebe naslednjih nekaj stoletij. Lo?imo nizkotemperaturne in visokotemperaturne geotermalne vire, mejno podro?je je približno 150 °C. Povpre?na vrednost toplote Zemljine notranjosti je ocenjena med 60 in 70 W/m2. Povpre?na toplota, ki se s prevajanjem pojavlja dnevno na površini je 1,4 W/m2. Geotermalno energijo lahko pridobimo z geotermalnim izkoriš?anjem (vrelci vro?e vode, vrelci pare, dvofazni vrelci voda–para), hlajenjem vro?ih kamnin in z geotla?nim izkoriš?anjem (izkoriš?anje toplote vode, hidravli?ne energije vode in tudi metan). Geotermalno energijo koristimo za proizvodnjo elektri?ne energije, ogrevanje, balneologijo. Geotermalna energija ne onesnažuje okolja. Izkoriš?anje geotermalne energije je vezano na lastne vire, energije ni potrebno skladiš?iti in se obnavlja samodejno, prav tako ni težav s transportom in s sežigom goriv. Na voljo je kadarkoli in ni odvisna od vremenskih razmer in podnebja. Slabost pri izkoriš?anju geotermalne energije pa je velika investicija za vrtine, usedanje tal zaradi praznjenja vodonosnikov, onesnaževanje površinskih voda. V Sloveniji so ugodni pogoji za izkoriš?anje geotermalne energije. Prevladujejo nizkotemperaturni viri energije, ki so v geološko mlajših strukturah, predvsem terciarne in kvartarne starosti, na globini od 250 do 5000 m. Slovenija je geološko zelo raznolika, kar vpliva tudi na pestrost geotermalne energije. Podro?ja s termalno vodo imajo zajetja s pretokom od 100 do 250 l/s ter temperaturo vode od 15 do 185 °C. Perspektivni obmo?ji sta predvsem Panonski bazen in Krško-brežiška regija, kjer na?rpajo najve? termalne vode z najvišjo temperaturo. V Sloveniji je termalna voda premalo izkoriš?ena, uporablja se predvsem v turizmu za balneološke in rekreativne namene. Ponekod izkoriš?ajo toplo vodo za ogrevanje prostorov hotela ter toplih gred. Primer izkoriš?anja geotermalne energije v Sloveniji je sistem Termal l v Murski Soboti. Gre za vodonosnik na globini do 1200 m. Debelina vodonosnika je do 50 m in obsega površino 1372 km2. Temperatura termalne vode znaša do 50 °C. Sistem poteka tako, da se iz eksploatacijske vrtine ?rpa termalna voda s temperaturo okoli 50 °C, ki nato nadalje preko talnega in radiatorskega gretja ter toplotnih ?rpalk ogreva stavbe ter rastlinjak. Ohlajena voda na okoli 25 °C je nato reinjektirana preko vrtine nazaj v vodonosnik. Koli?ine termalnih voda v vodonosnikih so omejene, zato pri gospodarnem ravnanju s termalnimi vodami vra?amo energijsko izrabljeno termalno vodo nazaj v vodonosnik. Izkoriš?anje vodonosnikov je smotrno, ?e vodonosnik ni globlje kot 2000 do 3000 m in ?e vrelec vsebuje manj kot 60g/kg mineralov.

Podzemna voda:

iove_pv

 

Sistem voda/voda

Podzemna vode predstavlja ugoden vir energije za ogrevanje, saj je njena temperatura le malo
odvisna od temperature zraka. Tudi v zimskem ?asu znaša okoli 8 °C.

Za zajemanje podzemne vode se izdela vrtina oz. vodnjak. Vodo na površje ?rpa potopna ?rpalka. Voda se naprej vodi do toplotne ?rpalke, ki ji odvzame toploto. Po izstopu iz ogrevalnega/hladilnega sistema se ohlajena voda vra?a v vodonosnik. Gre torej za odprt krožni proces.

Ve?je so toplotne/hladilne potrebe objekta, ve?ji pretok vode mora zagotoviti potopna ?rpalka.

 

 

 

Zemeljski kolektor:

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja v notranjosti Zemlje in je uskladiš?ena v kamninah ter teko?ih in plinastih fluidih. Notranjost Zemlje se zaradi razpada radioaktivnih elementov stalno segreva, temperatura Zemljine notranjosti pa se z globino pove?uje. Ogromne Sistem zemlja/voda

Glede na to, da prvotni vir energije pote?e iz zemlje, ogrevan medij na drugi strani toplotne ?rpalke pa je voda, se tovrsten na?in izrabe obnovljivega vira imenuje sistem zemlja/voda.

iove_zkTemperatura kamnin je že na desetih metrih konstantna, neodvisna od atmosferskih pogojev. Znaša okrog 10 °C in se z globino zvišuje.

  - Geosonda

Toplotno energijo kamnin zajamemo s tehnologijo geosond. Voda pomešana z glikolom kroži skozi cevi (geosonde), vgrajene v vrtino in se pod vplivom okoliških kamnin segreva. Segreta teko?ina se nato vodi do toplotne ?rpalke, kjer se ji odvzema toplota. Ohlajena teko?ina znova vstopa v vrtino. Gre za zaprt krožni sistem, kjer medij ne prihaja v neposreden stik z okoljem.

Vrtine za sistem geosonda so v splošnem globoke od 60 do 150 metrov. Cevi v njih so polietilenske, premera 1 cole. Znotraj ene vrtine sta po dve cevi, dovodna in odvodna, povezani v zanko. Med dvema zankama je pri vgradnji prisotna tudi injektivna cev. Skozi njo se vbrizgava snov, ki po strditvi hkrati utrjuje geosonde in pove?uje toplotno prevodnost vrtine.

V primeru hlajenja je proces obrnjen, krože?a voda v ogrevalnem sistemu se ohlaja na ra?un segrevanja okoliških kamnin.

V povpre?ju je po 1 metru geosonde mogo?e pridobiti okrog 55 W. Za zadovoljitev toplotnih potreb dobro izolirane individualne hiše pri srednjem geotermi?nem potencialu kamnin zadostuje ena 100-metrska vrtina.

  - Horizontalni kolektorji

Obstaja tudi možnost zajema zemeljske energije iz vrhnje, 1,5 m debele plasti zemlje. V ta namen se v tla položijo horizontalni kolektorji, prav tako plasti?ne cevi, skozi katere kroži mešanica vode in glikola. Na tovrsten na?in je mogo?e pridobiti v povpre?ju okoli 20 W po kvadratnem metru površine, ki jo zavzemajo kolektorji. ?eprav pridobljena iz zemlje, je tovrstna energija prvotno son?nega izvora. V tla pride s son?nim sevanjem in padavinami.

Biomasa:

iove_bmBiomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja, kmetijski in gozdarski ostanki. Biomasa je organska snov, ki je vir toplotne energije in jo lahko uporabimo za ogrevanje ali pa tudi za proizvodnjo elektri?ne energije.

  - Lesna biomasa

Lesna biomasa, kot je les iz gozda (hlodi, vejevje, grmovje), lesni odpadki iz industrije (odpadni kosi, žagovina, lubje ter odpadni proizvodi iz lesa (gajbice, palete) se lahko uporablja neposredno za ogrevanje prostorov ali proizvodnjo pare, ki je potrebna v proizvodnem procesu. Trenutno najbolj uporabljena tehnologija za izrabo lesne biomase so pe?i, kotli v katerih lahko kurimo polena ali sekance ali pelete ali brikete.

  - Organske snovi civilnih in industrijskih odpadkov

S sežiganjem organskih snovi civilnih in industrijskih odpadkov lahko ogrevamo vodo za daljinsko ogrevanje komunalnih ali industrijskih objektov.

  - Predelava biomase v biogoriva

Z uplinjanjem lesa oz. lesnih ostankov se tvorita ogljikov monoksid in vodik. Ogljikov monoksid in vodik lahko nato s pomo?jo katalitskih reakcij pretvorimo v razli?ne teko?e ogljikovodike, iz ?esar izvira tudi sinteti?na nafta.
Etanol pridobivamo iz katerekoli biomase, ki ima veliko ogljikovodikov (koruza, melasa iz sladkorne pese ali sladkornega trsa), s procesom, ki je podoben varjenju piva. Najpogosteje se etanol uporablja kot dodatek gorivom za zmanjšanje ogljikovega monoksida in ostalih emisij, ki nastajajo pri izgorevanju in povzro?ajo smog. Manj se uporablja kot ?isto gorivo.
Biodizel je produkt kemijske reakcije estrenja, v katero vstopajo alkoholi in maš?obne kisline, katerih vir so rastlinskih olja, živalske maš?obe, alge ali celo reciklirane masti iz gospodinjstev in obratov prehrane. Biodizel se uporablja kot gorivo ali pa samo kot dodatek za zmanjšanje emisij škodljivih plinov.
Bioplin nastane pri razpadanju biomase, kjer se proizvaja plin (metan), ki se lahko uporablja za proizvodnjo pare pri proizvodnji elektri?ne energije ali v industrijskih procesih. V ta namen je zelo uporaben hlevski gnoj, pa tudi ostali organski odpadki iz gospodinjstev in industrije (mesni ostanki, koruzna silaža).

Prednosti izkoriš?anja lesne biomase:
  - prispeva k ?iš?enju gozdov,
  - zagotavlja razvoj podeželja.

Slabosti izkoriš?anja lesne biomase:
  - visoka cena tehnologije za izrabo lesne biomase,
  - daljši ?as obdelave biomase,
  - velika izraba prostora za skladiš?e biomase in zalogovnik.

V Sloveniji je okoli 60 % površin pokritih z gozdovi, zato je les naravno bogastvo. Za energetske namene se v Sloveniji porabi le 4 % proizvedene celotne energije.

Son?na energija:

iove_seSon?na energija predstavlja energijo, ki jo seva Sonce na Zemljo. Je elektromagnetno valovanje in del naravnih energijskih tokov na Zemlji. Približna gostota energijskega toka je 1400 W/m˛, merjena na ploskev, pravokotno na son?ne žarke, t.i. solarna konstanta. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozra?ju, oblaki pa v povpre?ju odbijejo nadaljnjih 35 % vpadnega energijskega toka. Osvetljenost tal je odvisna od ure, letnega ?asa, obla?nosti in zemljepisne širine. Izrabljanje son?ne energije je odvisno predvsem od koli?ine son?nega sevanja, na kar vplivajo predvsem geografski dejavniki (relief, vreme, letni ?as).

Son?no energijo lahko prestrežemo in uporabimo na razli?ne na?ine:

  - Solarni sistemi (pasivna raba son?ne energije), kot so okna, son?ne stene, steklenjaki, so primerni za ogrevanje, osvetljevanje in prezra?evanje objekta.

  - Son?ni kolektorji oz. sprejemniki son?ne energije (aktivna raba son?ne energije) so primerni za pripravo tople vode, ogrevanje objekta, bazenov ter razsoljevanje. Glavni del son?nega kolektorja je absorber, ki je ponavadi iz kovine, prekrite s snovjo, ki absorbira son?no energijo. Glavna naloga absorberja je, da prenese toploto iz zgornje plasti na vodo ali zrak, ki te?e skozi kolektor. Son?ne kolektorje obi?ajno povežemo skupaj v sistem son?nih kolektorjev, ki ga postavimo na streho zgradbe.

  - Son?ne celice za pretvorbo son?ne energije neposredno v elektri?no energijo (fotovoltaika) so v uporabi za kalkulatorje, vrtne svetilke, polnilce baterij, odro?na naselja, svetilnike, satelite, cestno in železniško signalizacijo, vikende, jadrnice, oddajanje neposredno v elektri?no omrežje. Son?ne celice sestavlja polprevodni material, ponavadi silicij. Poznamo monokristalne, polikristalne in amorfne son?ne celice. Osnova monokristalnih son?nih celic so ploš?ice narezane iz enega samega ?istega kristala. Ve?je koli?ine elektri?ne energije in njeno skladiš?enje dosežemo, ?e son?ne celice združimo v module in nadalje preko akumulatorjev, regulatorjev polnjenja in smernikov v fotovoltai?ne sisteme.

Prednosti izkoriš?anja son?ne energije:
  - proces pretvorbe je ?ist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije,
  - proizvodnja in poraba sta izena?ena,
  - fotovoltaika omogo?a oskrbo z elektri?no energijo odro?nih podro?ij in oddaljenih naprav,
  - namestimo jih lahko blizu porabnika,
  - ne potrebujejo dodatnih izvorov napajanja.

Slabosti izkoriš?anja son?ne energije:
  - odvisnost od son?nega obsevanja posameznih lokacij,
  - visoka cena elektri?ne energije pridobljene iz son?ne energije,
  - nizek izkoristek.

Na podro?ju Slovenije je potencial son?ne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Celoten potencial son?nega sevanja za Slovenijo znaša približno 300-krat ve? kot je poraba energije. Z obstoje?o tehnologijo bi pridobili polovico slovenskega deleža proizvodnje elektri?ne energije iz jedrske elektrarne Krško. Danes pa izkoriš?amo le 3 % ocenjenega tehni?nega potenciala. V zimskem ?asu pa dobimo le 10-15 % celotne letne koli?ine son?ne energije.

Energija vetra:

Veter je gibanje zraka in je posledica razli?nega son?nega segrevanja atmosfere in površine Zemlje. Son?na energija se preoblikuje v kineti?no energijo zraka.

iove_veVetrna elektrarna pretvarja energijo vetra v elektri?no energijo. Teoreti?no jo lahko pretvori najve? do 60 %, dejansko pa se pretvori v elektri?no energijo le od 20 do 30% energije vetra. Mo?i vetrnih elektrarn se gibljejo od nekaj kW do nekaj MW. Vetrna elektrarna potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da pri?ne obratovati. Med 15 in 25 m/s proizvedejo vetrnice najve? elektri?ne energije. Nad 25 m/s pa je hitrost vetra previsoka in lahko poškoduje elektrarno. Najboljša izraba vetrne energije je tam, kjer imajo vetrovi konstantno visoko hitrost. Elektrarno na veter sestavljajo steber, 2-3 lopatice in ohišje, v katerem je generator elektri?ne energije ter menjalnik hitrosti, rotor, sistem za spreminjanje smeri.

Prednosti izkoriš?anja energije vetra:
  - enostavna tehnologija,
  - proizvodnja elektri?ne energije iz vetrnih elektrarn ne povzro?a emisij,
  - hitra gradnja,
  - pridobivanje energije ni odvisno od vode in je ne porablja,
  - nizki stroški obratovanja.

Slabosti izkoriš?anja energije vetra:
  - hrup,
  - nevarnost za ptice,
  - nizke povpre?ne hitrosti vetra, nestalen veter,
  - sprememba krajinske podobe zaradi svoje velikosti,

V Sloveniji so hitrosti vetra med letom od 1 do 3 m/s, najve?je hitrosti vetra so v pomladanskem in jesenskem ?asu. V višjih predelih dosegajo vrednost od 3,5 in 7,5 m/s. Slovenija glede na zahodno Evropo ni vetrovna, vendar pa se tudi pri nas pojavljajo dnevi z mo?nim vetrom, še posebno v gorah in ob obali. Slovenija kot celota ima na leto povpre?no 43 dni, ko jakost vetra preseže 10,8 do 13,8 m/s in le 10 dni, ko jakost vetra preseže hitrost 17 do 21 m/s.

V Sloveniji je priporo?ljivo namestiti vetrnice predvsem v gorskem svetu. Toda temperature se v višjih legah lahko prakti?no ?ez celo leto spustijo pod 0°C in tako se lahko pojavijo tudi snežne padavine in žled na vetrnicah, kar lahko samo otežuje delovanje.

Hidroenergija:

iove_heHidroenergija je energija vode. Kineti?na energija vodnih tokov rek in potokov se pretvarja v elektri?no energijo v hidroelektrarnah. Hidroelektrarna je elektrarna, ki izrablja mo? vodnega padca preko turbin, ki poganjajo generator, ta pa pretvarja hidroenergijo v elektri?no energijo. Razpoložljiva mo? je odvisna od koli?ine vode, vodnega padca in pretoka vode. Hidroelektrarne so lahko umeš?ene neposredno v re?ni strugi ali pa v umetnem kanalu, ki dovaja vodo iz re?ne struge. Voda se po uporabi vrne v naravni tok.

Razlikujemo razli?ne tipe hidroelektrarn:

  - Preto?ne elektrarne izkoriš?ajo veliko koli?ino vode, ki ima relativno majhen padec. Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zalog vode.

  - Akumulacijske hidroelektrarne izkoriš?ajo manjše koli?ine vode, ki pa ima velik višinski padec. Voda je akumulirana z nasipi ali s poplavljanjem dolin in sotesk. Te elektrarne so ve?namenske, saj velikokrat služijo tudi oskrbi z vodo in namakanju.

  - Preto?no-akumulacijske hidroelektrarne so grajene v verigi, kjer ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Voda je navadno akumulirana krajši ?as kot pri akumulacijskih elektrarnah.

  - ?rpalno-akumulacijske hidroelektrarne izkoriš?ajo vodo v dveh zbiralnikih na razli?nih nadmorskih višinah; ko je elektri?ne energije dovolj s pomo?jo elektrike polnimo zgornji zbiralnik, ko pa elektrike primanjkuje voda iz višje leže?ega zbiralnika te?e skozi turbino in poganja generator elektri?ne energije.

Hidroelektrarne lo?imo tudi po velikosti. Male hidroelektrarne so objekti postavljeni na manjših vodotokih. V Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, kjer mo? ne presega 10 MW.

Prednosti izkoriš?anja hidroenergije:
  - ne onesnažuje okolja,
  - dolga življenjska doba in relativno nizki obratovalni stroški.

Slabosti izkoriš?anja hidroenergije:
  - izgradnja hidrocentral predstavlja velik poseg v okolje ter vpliv na rastlinski in živalski svet,
  - nihanje proizvodnje glede na razpoložljivost vode med letom,
  - spremembe v nivoju podzemne vode in zamuljevanje re?nih strug,
  - nevarnost rušenja jezu,
  - vodni zbiralnik zavzame veliko zemljiš?a.

Kar petina vse elektri?ne energije na svetu je proizvedena z izkoriš?anjem energije vode oziroma hidroenergije. Slovenija 25% vse proizvedene elektri?ne energije pridobi iz hidroelektrarn.

Energija morja:

iove_emMorje je veliko skladiš?e energije. Energijo izkoriš?amo preko morskih pojavov, ki pa niso vedno stalni in predvidljivi. Morski pojavi so: plimovanje morja, morski valovi, morski tokovi in toplotna energija morja.

  - Energija plimovanja
Plimovanje je periodi?no spreminjanja višine vodne gladine v morjih zaradi vpliva gravitacijske sile Lune in v manjši meri tudi Sonca. Ostali vplivni faktorji so: oblika obale, krajevna globina morja, topografija morskega dna, veter in vreme. Po svetu se razlike amplitud plimovanja zelo spreminjajo, tudi nad 14 metrov. V Jadranskem morju so razlike bistveno manjše, najve? do 60 cm. Najve?je amplitude plimovanja tako najdemo tam, kjer so ozki zalivi povezani z globokimi odprtimi morji. Takšne lokacije so primerne za izgradnjo elektrarn, ki izkoriš?ajo energijo plimovanja. Kineti?no energijo tokov, ki v morju nastajajo zaradi bibavice lahko s pomo?jo turbin pretvarjamo v elektri?no energijo.

  - Energija valov
Valovi so stalen, vendar manj predvidljiv morski pojav, saj zavisi od mo?i vetra, vode in obale. Valovi lahko prepotujejo na stotine kilometrov, toda sama morska voda se pri tem ne premika naprej, v smeri gibanja valov potuje le energija valov skozi vodo. Sistemi za izkoriš?anje energije valov spreminjajo gibanje valov v uporabno mehansko energijo, ki se lahko uporabi za proizvajanje elektrike. Vse naprave izkoriš?ajo eno ali ve? lastnosti valov in sicer: nihajo?e navpi?no gibanje valov, krožno gibanje vodnih del?kov znotraj vala, spreminjanje razdalje med vodno gladino in morskim dno in s tem povezane spremembe tlaka, butanje valov v obalo. Ti sistemi so lahko plavajo?i ali pa pritrjeni na morsko dno ali obalo.

  - Energija morskih tokov
Morski tokovi so posledica rotacije Zemlje, temperaturnih razlik in razli?nih gostot morja. Mo? morskega toka, ki jo je teoreti?no mogo?e izkoristiti, je odvisna od gostote vode, preseka toka pravokotno na smer hitrosti in hitrost toka, ki ima najve?ji vpliv in je najbolj spremenljiva. Naprave za izkoriš?anje energije morskih tokov naj bi bile podobne podvodnim vetrnicam.

  - Toplotna energija morja
Morje zavzema 2/3 zemeljske površine in absorbira ogromno son?ne energije. Morje se na površini segreje zaradi absorbcije son?ne energije, z globino pa se temperatura vode znižuje. Toplotna energija morja se izkoriš?a predvsem v tropskih delih oceanov, kjer je temperatura vrhnje plasti vode z debelino 100 m stalno okoli 27–29 °C, v globini 500 m pa le okoli 5 °C. V ekvatorialnem pasu je do globine 500 m povpre?na letna temperaturna razlika 20 °C. Tehnologija za izkoriš?anje toplotne energije morja predstavlja naprave, v katerih se temperaturna razlika morja uporablja za uparjanje in kondenzacijo delovnega sredstva, ki poganja turbino generatorja.

  - Direktna uporaba energije vode kot oceanska termalna konverzija
S ?rpanjem hladne morske vode iz globin ter ogrete površinske vode lahko ustvarimo toplotni stroj, ki izkoriš?a pretok toplote iz ene na drugo vodo za pogon elektri?nega generatorja.

  - Pridobivanja energije iz soli

Sol iz morske vode prehaja skozi pol prepustno membrano v sladko vodo, kar povzro?a pove?anje tlaka na morsko stran membrane. Ta tlak se izkoristi v turbini za proizvodnjo elektri?ne energije. Solne elektrarne so na obmo?ju, kjer se sladke vode izlivajo v morje, vendar mora biti koncentracija soli v morju dovolj visoka, saj se tam sproš?ajo ogromne koli?ine energije.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si