Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
EZS
PDF natisni E-pošta
Elektrotehniška zveza Slovenije: Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje obmo?nih in specializiranih strokovnih društev na obmo?ju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s podro?ja elektrotehnike.

Ime zveze in Logotip:

Elektrotehniška zveza

Slovenije
http://www.ezs-zveza.si/

ezs

Sedež zveze:  

EZS - Elektrotehniška zveza Slovenije

Stegne 7

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje obmo?nih in specializiranih strokovnih društev na obmo?ju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s podro?ja elektrotehnike.

Kratek opis zveze:

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje obmo?nih in specializiranih strokovnih društev na obmo?ju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s podro?ja elektrotehnike.

EZS je ?lanica Slovenske inženirske zveze (SIZ) in sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za informacijsko družbo, Ministrstvom za promet, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, Agencijo za energijo, Uradom RS za prostorsko planiranje, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko v Mariboru, Ljubljanskim sejmom in INFOS-om ter najpomembnejšimi evropskimi in svetovnimi organizacijami s tega podro?ja (IEEE, FEANI, IEC, ITU, CIGRE, ETSI, CEN in CENELEC).

Pomemben rezultat mednarodnega sodelovanja je podpis sporazuma Cooperation agreement med Elektrotehniško zvezo Slovenije (Sister Society) in IEEE Communication Society. Sporazum izena?uje ?lane EZS s ?lani ComSoc pri naro?ninah na revije ComSoc-a in kotizacijah za konference ComSoc, vzpodbuja pa tudi objavljanje v publikacijah ComSoc-a ter medsebojno promocijo obeh zvez.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je s posebno odlo?bo podelilo Zvezi status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju znanosti in tehnologije.

Že ve? deseletij opravlja Zveza pomembno vlogo povezovanja elektrotehnikov, njihovega izobraževanja, vzpodbujanja in usmerjanja razvojno - raziskovalne dejavnosti, sodelovanja z gospodarstvom in promocije stroke.

Veliko pozornost posve?a EZS razvoju slovenskega elektrotehniškega izrazja, pri ?emer sodeluje s SAZU. V sodelovanju z republiškimi upravnimi organi deluje na podro?ju slovenske regulative in v sodelovanju z inštitutom SIST na podro?ju standardizacije. Pri aktivnostih na podro?ju graditve objektov sodeluje z mati?no sekcijo elektroinženirjev v Inženirski zbornici Slovenije.

Z izdajanjem publikacij, organiziranjem te?ajev, delavnic in strokovnih posvetovanj postaja družbena strokovna tribuna, kjer se razpravlja o aktualnih problemih elektrotehnike.

Glasilo EZS je Elektrotehniški vestnik, ki opravlja svoje poslanstvo že 70 let in izhaja petkrat letno.

Klju?ne dejavnosti:

povezovanje elektrotehnikov,

njihovo izobraževanje,

vzpodbujanje in usmerjanje razvojno - raziskovalne dejavnosti,

sodelovanje z gospodarstvom in promocije stroke.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

povezovanja elektrotehnikov,

njihovega izobraževanja,

vzpodbujanja in usmerjanja razvojno - raziskovalne dejavnosti,

sodelovanja z gospodarstvom in promocije stroke.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Slovenski elektrotehniki so se prvi? v zgodovini Slovencev organizirali v stanovsko organizacijo leta 1923, ko so v Ljubljani ustanovili Strokovno zadrugo koncesioniranih elektrotehnikov, ki je združevala velik del elektrotehnikov Slovenije. Ti so pri?eli v ?asu najve?je svetovne gospodarske krize leta 1931 izdajati svoje strokovno glasilo "Elektrotehniški vestnik", ki izhaja še danes.

V tistem ?asu je v Ljubljani delovala U.J.L.A. (Združenje jugoslovanskih inženirjev in arhitektov), ki je prirejala okrogle mize, na katerih so obravnavali probleme slovenske elektroenergetike. Razpravljali so o elektrifikaciji Dravske banovine (obmo?je sedanje Slovenije), o zasebnih in državnih elektrarnah, daljnovodih, ki naj bi povezovali elektrarne med seboj (Velenje-Fala-Celje-Ljubljana), kar naj bi pomenilo za?etek slovenskega prenosnega omrežja. Na teh debatnih ve?erih so sodelovali tudi predstavniki oblasti, kar je dalo tem razpravam družbeno veljavo in izhodiš?a za odlo?itve in izvedbe.

Po 2. svetovni vojni je svoje organizirano poslanstvo nadaljeval Elektrotehniški vestnik (Elektrotehniški zbornik-1946), društvena dejavnost pa je zaživela leta 1952, ko so g. Vekoslav Korošec, g. Drago Chvatal in g. Franc Dobnikar s 23 somišljeniki na Fakulteti za elektrotehniko (stara Tehnika na Ašker?evi cesti) v Ljubljani ustanovili Elektrotehniško društvo Slovenije. Prvi predsednik je postal Vekoslav Korošec, dipl. el. ing. (1952-1953). Društvo je ustanovilo podružnice tudi v drugih ve?jih slovenskih mestih.

Leta 1961 je društvo preraslo v Elektrotehniško zvezo Slovenije s sedežem v Ljubljani, nekdanje podružnice pa v društva, kar je omogo?ilo ?lanom in stroki bolj organizirano delovanje.

Aktualno: Vabilo k ?lanstvu v elektrotehniških društvih, ki so del EZS

KDO SO ?LANI? ?lani Elektrotehniških društev, vklju?enih v EZS, so lahko vsi, ki jih zanima elektrotehniška stroka in, ki žele pri njenem razvoju ter promociji, tako v slovenskem prostoru kot v svetu, aktivno sodelovati. Strokovni profil in stopnja izobrazbe ni omejitev pri ?lanstvu. Dobrodošli so vsi, dijaki, študentje, uslužbenci in upokojenci, ki so pripravljeni del svojega prostega ?asa, svoje znanje, izkušnje in energijo nameniti napredku elektrotehnike.
?lani so lahko posamezniki, možno pa je tudi kolektivno ?lanstvo. Poleg rednih, imamo tudi zaslužne in ?astne ?lane EZS. Posebne skupine tvorijo ?lani dijaki in študentje ter ?lani seniorji.

KAJ PRINAŠA ?LANSTVO? Omogo?a vam teko?o informiranost o dogajanju na podro?ju elektrotehnike v svetu in pri nas, omogo?a vam stalno izobraževanje in aktivno sodelovanje v razli?nih dejavnostih na podro?ju elektrotehnike. V sodobni Evropi je poudarjen pomen civilne družbe in kot ?lan EZS imate možnost soustvarjati našo sedanjost in sooblikovati našo prihodnost.
S svojimi mednarodnimi povezavami vam EZS omogo?a vklju?evanje v aktivnosti v Evropi in v svetu. Konkretno vam na primer lahko pomaga pri registraciji za evro- inženirja. V obdobju kibernetske družbe, v katerega prihajamo, pa je še posebej pomembna naloga EZS organiziranje in vzpodbujanje druženja njenih ?lanov.
Kot ?lan EZS imate tudi nekatere konkretne ugodnosti, tako prednost in popuste v izobraževalnih programih, popuste na delavnicah in posvetovanjih, popust pri strokovnem glasilu Elektrotehniški vestnik in publikacijah EZS ter brezpla?no publikacijo Novice EZS.

Kot ?lan- študent imate možnost brezpla?ne udeležbe na nekaterih posvetovanjih in delavnicah EZS, možnost spoznavanja dejavnosti gospodarskih in drugih organizacij s tega podro?ja, podporo pri opravljanju po?itniške prakse in pripravništva ter pri vzpostavljanju mednarodnih povezav.
Kot ?lanu-seniorju vam EZS zagotavlja podporo pri organiziranju in izvajanju razli?nih projektov s podro?ja elektrotehnike, v nacionalnem in v mednarodnem okviru.
Vsi sodelavci kolektivnih ?lanov imajo enake ugodnosti kot posami?ni ?lani Zveze. Konkretne ugodnosti posameznih kolektivnih ?lanov pa so opredeljene v pogodbi o kolektivnem ?lanstvu.

KAKO POSTATI ?LAN ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA? V delo EZS se lahko vklju?ite tako, da se v?lanite v najbližje obmo?no elektrotehniško društvo oziroma v specializirano strokovno društvo, katerega dejavnost vam je najbližja. V?lanite se s tem, da izpolnite obrazec, objavljen na spletnih straneh EZS oziroma obrazec, ki ga dobite na ustreznem društvu oziroma na strokovni službi EZS.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Ferdinand Gubina

Telefon:

+386 51 378 109

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.ezs-zveza.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si