Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Sreda, 12 Maj 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaproject_small_4

Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne inštalacije v stavbah « ter pripadajo?o tehni?no smernico, v nadaljevanju TS, »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne inštalacije«. Tako Pravilnik kakor TS prinašata kar nekaj novosti in zahtev s podro?ja na?rtovanja, izvajanja, vzdrževanja in preverjanja elektri?nih inštalacij, ki jih je potrebno upoštevati.

Na izobraževanju bo predstavljena nova TS, in sicer prvi del smernice. Izobraževanje je namenjeno podrobnejšemu spoznavanju:

• posameznih podro?ij, ki jih obravnava TS (faza na?rtovanja, faza izvajanja, vklju?no z namenom in podro?jem uporabe TS),
• sistemov elektri?nih instalacij glede na ozemljitveni sistem in temeljne zahteve za projektiranje,
• razlik med posameznimi sistemi in njihovo uporabo,
• zaš?itnih ukrepov v posameznih sistemih,
• dimenzioniranja vodnikov,
• ustreznega izbora zaš?itnih in stikalnih naprav,
• zaš?ite pred elektri?nim udarom,
• zaš?ite pred preobremenitvijo vodnikov in
• zaš?ite pred kratkim stikom. Pomemben del TS so tudi referen?ni dokumenti — standardi, v katerih so podane podrobnejše informacije, navodila in zahteve za posamezno podro?je.

Tako bodo na seminarju predstavljene tudi vsebine posameznih standardov, na katere se sklicuje TS pri obravnavanem podro?ju. Glede na to, da v sami TS niso bile upoštevane vse novosti, ki so zapisane v standardih, bodo na seminarju podane tudi tovrstne informacije. Pri predstavitvi vsebine TS bodo predavatelji opozorili tudi na trenutno stanje tehnike in odstopanje TS od veljavnih slovenskih standardov.

Predavatelji

Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - JRS d.d. LJUBLJANA
Drago PAVLI?, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE

Datum
20.5.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

10:00 Sistemi elektri?nih inštalacij in njihovo dimenzioniranje
Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - JRS d.d. LJUBLJANA
13:30 Sistemi elektri?nih inštalacij in ustrezna izbira zaš?itnih ukrepov
Drago PAVLI?, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 5 to?k.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 80,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 120,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 200,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:58 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si