Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Sobota, 20 Marec 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaproject_small_6

V prostoru se sre?ujejo številni interesi posameznikov in skupin. Prostorsko na?rtovanje je v svojem bistvu usklajevanje teh interesov in hkrati njihovo zastopanje, na?in zagotavljanja njihove uresni?itve. Usklajevanje interesov postaja vedno pomembnejše.

Prostor je omejena dobrina, zato se bo manevrski prostor usklajevanja nenehno zmanjševal. So?asen razvoj družbe, ki zahteva nenehno poseganje v prostor ter pove?evanje varstvenih prizadevanj, ki so posledica vedno bolj izostrenih problemov v okolju, pomeni naraš?anje konfliktov posameznih interesov, in težavnost njihove enakovredne uresni?itve. Uvodoma bodo predstavljena izhodiš?a, pravni okvir ter metode usklajevanja in upoštevanja interesov. V nadaljevanju bosta predstavljena dva izmed varstvenih interesov, ki jima je treba v postopkih urejanja prostora in graditve objektov nameniti posebno pozornost. Varstvo kulturne dediš?ine pomeni varstvo dobrin, podedovanih iz preteklosti, ki so opredeljene kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepri?anj, znanj in tradicije. Predstavljeni bodo izhodiš?a, pomen in na?ini varstva. Posebna pozornost bo namenjena prenovi in konzervatorskemu na?rtu. Ohranjanje narave pomeni izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Predstavljeni bodo pomen in sistem varstva (naravne vrednote, zavarovana obmo?ja, obmo?ja Natura 2000, ekološko pomembna obmo?ja), na?ini upoštevanja pri na?rtovanju posegov v prostor in možni omilitveni ukrepi.

Predavatelji

dr. Aleš MLAKAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Petra JERNEJEC BABI?, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Metod ROGELJ, univ.dipl.biol.

Datum
01.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 to?ke.

Program izobraževanja

15:00 Izhodiš?a, pravni okvir in metode usklajevanja ter upoštevanja interesov
dr. Aleš MLAKAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
16:00 Varstvo kulturne dediš?ine
Petra JERNEJEC BABI?, univ.dipl.inž.kraj.arh.
17:00 Ohranjanje narave
Metod ROGELJ, univ.dipl.biol.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:02 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si