Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
FVDO
PDF natisni E-pošta
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem obmo?ju gorenjske regije. Njeno osnovno podro?je delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti.

Ime fundacije in Logotip:

Fundacija Vincenca Drakslerja

za odvisnike

http://www.grozd.eu/

fvd

Sedež fundacije:  

Fundacija Vincenca Drakslerja

Slovenski trg 1

SI-4000 Kranj

Slogan fundacije:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem obmo?ju gorenjske regije. Njeno osnovno podro?je delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti.

Kratek opis fundacije:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem obmo?ju gorenjske regije. Njeno osnovno podro?je delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti:

1. Programi prepre?evanja in obravnave odvisnosti
2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske (lokalni sklad za NVO)
3. Regionalno sti?iš?e NVO za Gorenjsko

Klju?ne dejavnosti:

1. Programi prepre?evanja in obravnave odvisnosti:

Fundacija je bila prvenstveno ustanovljena za izvajanje preventivnih in kurativnih programov prepre?evanja odvisnosti. V sodelovanju s Centrom za pomo?, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj potekajo visokopražni programi reintegracije odvisnikov, ozdravljenim odvisnikom nudimo finan?no pomo? pri njihovi nastanitvi in jih podpiramo pri nadaljnjem šolanju. V obnovljeni stavbi na Pristavi pri Trži?u bo zaživel regionalni reintegracijski center za Gorenjsko, kjer se bodo prav tako v sodelovanju s Centrom za pomo?, terapijo in socialno rehabilitacijo izvajali programi ponovne vklju?itve ozdravljenih odvisnikov nazaj v okolje. Na podro?ju odvisnosti se partnersko povezujemo še z drugimi organizacijami, ki izvajajo nizkopražne programe na širšem obmo?ju Gorenjske, kot sta društvi Stigma in Doulos.

2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske (lokalni sklad za NVO):

Dejavnost LRF je bila vzpostavljena leta 2006 v okviru projekta Dobra družba, katerega je podprl ameriški sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Glede na potrebe lokalnega okolja vsako leto namenimo zbrana sredstva, ki jih pridobimo preko razpisa CEE Trust in od lokalnih donatorjev, za delovanje nevladnih organizacij z razli?nih podro?ij . Programi so namenjeni predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci, mladi, starostniki, invalidi, odvisniki od drog, alkohola in drugih nekemi?nih odvisnosti, osebe s težavami v duševnem zdravju in drugi. Sklad CEE Trust bo razvoj mehanizma LRF v Sloveniji podpiral do leta 2011 (vklju?eno financiranje do leta 2012).

3. Regionalno sti?iš?e NVO za Gorenjsko:

Fundacija od leta 2008 na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za javno upravo opravlja funkcijo regionalnega sti?iš?a za nevladni sektor na obmo?ju gorenjske regije. Namen projekta »GROZD – Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je izboljšati pogoje za delovanje nevladnih organizacij in njihovo prepoznavnost, spodbujati dialog, povezovanje in razli?ne oblike sodelovanja med NVO ter pove?ati kakovost in u?inkovitost delovanja NVO.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj natan?no omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svoji fundaciji še radi izpostavili?

Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike

Dokument "Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike za obdobje 2008-2013", je bil sprejet na 98. seji Uprave z dne 10. januar 2008 ter potrjen na 1. seji Nadzornega odbora z dne 21. februar 2008. Slednji zajema tri usmeritve, in sicer:

1. Programe prepre?evanja odvisnosti,
2. Lokalno razvojna fundacija ter
3. Regionalno sti?iš?e nevladnih organizacij za gorenjsko regijo.


1. Programi prepre?evanja odvisnosti

Primarna naloga Fundacije je pomo? odvisnikom t.j. usmeritev boja proti odvisnosti s preventivnimi in kurativnimi programi. Sredstva za pomo? odvisnikom in njihovim svojcem se zbirajo z donacijami in drugimi oblikami zbiranja. Programi prepre?evanja so razdeljeni na programa financiranja posameznikov in programov NVO in izvajanje lastnih projektov in projektov preko partnerjev.

V letu 2006 je pri?ela Fundacija z dogovori o vzpostavitvi Reintegracijskega centra v Pristavi pri Trži?u. Nosilec projekta je Center za socialno delo Kranj. Fundacija za izvajanje programa zagotovi prostorske pogoje in financiranje programa do višine 30 %. Program se bo financiral v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na Gorenjskem in gospodarstvom.

Sofinanciranje visokopražnih programov za odvisnike, ki se odpravljajo na zdravljenje in izobraževanja ter druge oblike sofinanciranja za ozdravljene odvisnike. Programi se sofinancirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.


2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske - LRF Gorenjske

Je neodvisna, prostovoljna, splošno koristna in dobrodelna organizacija, katere namen je podpora trajnemu in dolgoro?nemu razvoju organizacij civilne družbe (NVO) in lokalnega okolja. Njeno poslanstvo je zbiranje, upravljanje in namensko razdeljevanje sredstev, ki jih pridobi ve?inoma od lokalnih donatorjev ali sponzorjev (podjetja, posamezniki) in preko razpisov javnih sredstev (ob?ine, ministrstva, veleposlaništva, EU, drugi). Njena vizija je izboljšanje kvalitete življenja na dolo?enem geografskem obmo?ju, ponavadi mesta ali ob?ine (lahko tudi regije ali pokrajine). Izvajanje poslanstva LRF je, da z vklju?itvijo lokalnih prebivalcev in razdeljevanjem zbranih sredstev, kakor tudi z oblikovanjem partnerstev z lokalnimi podjetji, lokalnimi oblastmi in neprofitnimi organizacijami dosegajo zastavljene cilje. Garancija za trajno stabilnost LRF je, da mora imeti zadostno trajno premoženje, ki je neodtuljivo in daje donatorjem in drugim financerjem programov LRF zagotovilo, da bo njihov finan?ni prispevek varna naložba, ki bo imela dolgoro?ne u?inke v skupnosti.

LRF ima v svojem programu dela pridobivati sredstva od razli?nih donatorjev in financerjev na osnovi skrbno pripravljenega letnega in ve?letnega programa. Sredstva se porabijo predvsem v splošno koristen namen (npr.: sofinanciranje lokalnih NVO oz. njihovih programov), v dobrodelne namene (npr. dodeljevanje štipendij revnim mladostnikom), da bi pospešili razvoj lokalne skupnosti ipd. V okviru fundacije so lahko ustanovljeni tudi posebej lo?eni skladi, v katerih so naložena sredstva, ki so jih donatorji namenili za to?no dolo?en namen (t.j. »omejena sredstva« npr. za otroke, odvisnike, kulturo ipd.).

Fundacija je v letu 2006 preoblikovala ustanovni akt in postala ena izmed štirih LRF v Sloveniji, poleg LRF Banjške in trnovske planote, LRF za Pomurje in LRF Posavja. Fundacija je v letu 2007 že izvedla javni razpis za sofinanciranje programov NVO in od devetih kandidatov izbrala 6 programov. V pripravi je tudi drugi razpis, ki pa bo dvostopenjski. Za razvoj LRF je Fundacija pridobila podporo ameriškega sklada Trust, ki bo sklad LRF v okviru Fundacije sofinancirala do leta 2012. Za leto 2008 bo Trust sofinanciral Fundacijo za zbranih donatorskih sredstev donatorjev in fizi?nih oseb 30.000 US$ dodatnih 30.000 US$. Nato bo Fundacija vsako leto morala zbrati 10% ve? sredstev za uspešno kandidiranje, razmerje sofinanciranja s strani Trusta se bo pa po letih zmanjševalo za 10 %.

3. Regionalno sti?iš?e NVO za Gorenjsko

Namen Fundacije je postati tretji finan?ni steber za podporo delovanja NVO na obmo?ju Gorenjske, t. j. postati regionalni koordinator. Tretji finan?ni steber bo razvijala preko mehanizma LRF, medtem ko bo funkcijo regionalnega koordinatorja NVO vršila s spodbudami razpisa Ministrstva za javno upravo (razpis Evropskih strukturnih skladov za delovanje NVO 2007-2013).

Iz pridobljenih sredstev bomo lahko zagotovili financiranje strokovnega kadra, informatizacija NVO, register NVO, register donatorjev, promocija NVO preko e- novic, periodi?nih edicij in enkratnih promocijskih kampanjah, individualno svetovanje, izobraževanja in delavnice, pripravo standardov za delovanje NVO (sistem kakovosti), izvedli razli?ne projekte na podro?ju kulture, sociale, varstva ipd. z vklju?evanjem razli?nih NVO, nadgradili portal NVO Gorenjske, vzpostavili baze z razli?nimi podatki.

Kontakt:

Predsednik:

Beno Ferkonja

Telefon:

+386 40 666 466

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.grozd.eu/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si