FVDO
PDF natisni E-pošta
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem območju gorenjske regije. Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti.

Ime fundacije in Logotip:

Fundacija Vincenca Drakslerja

za odvisnike

http://www.grozd.eu/

fvd

Sedež fundacije:  

Fundacija Vincenca Drakslerja

Slovenski trg 1

SI-4000 Kranj

Slogan fundacije:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem območju gorenjske regije. Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti.

Kratek opis fundacije:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na širšem območju gorenjske regije. Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti:

1. Programi preprečevanja in obravnave odvisnosti
2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske (lokalni sklad za NVO)
3. Regionalno stičišče NVO za Gorenjsko

Ključne dejavnosti:

1. Programi preprečevanja in obravnave odvisnosti:

Fundacija je bila prvenstveno ustanovljena za izvajanje preventivnih in kurativnih programov preprečevanja odvisnosti. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj potekajo visokopražni programi reintegracije odvisnikov, ozdravljenim odvisnikom nudimo finančno pomoč pri njihovi nastanitvi in jih podpiramo pri nadaljnjem šolanju. V obnovljeni stavbi na Pristavi pri Tržiču bo zaživel regionalni reintegracijski center za Gorenjsko, kjer se bodo prav tako v sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo izvajali programi ponovne vključitve ozdravljenih odvisnikov nazaj v okolje. Na področju odvisnosti se partnersko povezujemo še z drugimi organizacijami, ki izvajajo nizkopražne programe na širšem območju Gorenjske, kot sta društvi Stigma in Doulos.

2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske (lokalni sklad za NVO):

Dejavnost LRF je bila vzpostavljena leta 2006 v okviru projekta Dobra družba, katerega je podprl ameriški sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Glede na potrebe lokalnega okolja vsako leto namenimo zbrana sredstva, ki jih pridobimo preko razpisa CEE Trust in od lokalnih donatorjev, za delovanje nevladnih organizacij z različnih področij . Programi so namenjeni predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci, mladi, starostniki, invalidi, odvisniki od drog, alkohola in drugih nekemičnih odvisnosti, osebe s težavami v duševnem zdravju in drugi. Sklad CEE Trust bo razvoj mehanizma LRF v Sloveniji podpiral do leta 2011 (vključeno financiranje do leta 2012).

3. Regionalno stičišče NVO za Gorenjsko:

Fundacija od leta 2008 na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za javno upravo opravlja funkcijo regionalnega stičišča za nevladni sektor na območju gorenjske regije. Namen projekta »GROZD – Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je izboljšati pogoje za delovanje nevladnih organizacij in njihovo prepoznavnost, spodbujati dialog, povezovanje in različne oblike sodelovanja med NVO ter povečati kakovost in učinkovitost delovanja NVO.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj natančno omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svoji fundaciji še radi izpostavili?

Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike

Dokument "Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike za obdobje 2008-2013", je bil sprejet na 98. seji Uprave z dne 10. januar 2008 ter potrjen na 1. seji Nadzornega odbora z dne 21. februar 2008. Slednji zajema tri usmeritve, in sicer:

1. Programe preprečevanja odvisnosti,
2. Lokalno razvojna fundacija ter
3. Regionalno stičišče nevladnih organizacij za gorenjsko regijo.


1. Programi preprečevanja odvisnosti

Primarna naloga Fundacije je pomoč odvisnikom t.j. usmeritev boja proti odvisnosti s preventivnimi in kurativnimi programi. Sredstva za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se zbirajo z donacijami in drugimi oblikami zbiranja. Programi preprečevanja so razdeljeni na programa financiranja posameznikov in programov NVO in izvajanje lastnih projektov in projektov preko partnerjev.

V letu 2006 je pričela Fundacija z dogovori o vzpostavitvi Reintegracijskega centra v Pristavi pri Tržiču. Nosilec projekta je Center za socialno delo Kranj. Fundacija za izvajanje programa zagotovi prostorske pogoje in financiranje programa do višine 30 %. Program se bo financiral v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na Gorenjskem in gospodarstvom.

Sofinanciranje visokopražnih programov za odvisnike, ki se odpravljajo na zdravljenje in izobraževanja ter druge oblike sofinanciranja za ozdravljene odvisnike. Programi se sofinancirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.


2. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske - LRF Gorenjske

Je neodvisna, prostovoljna, splošno koristna in dobrodelna organizacija, katere namen je podpora trajnemu in dolgoročnemu razvoju organizacij civilne družbe (NVO) in lokalnega okolja. Njeno poslanstvo je zbiranje, upravljanje in namensko razdeljevanje sredstev, ki jih pridobi večinoma od lokalnih donatorjev ali sponzorjev (podjetja, posamezniki) in preko razpisov javnih sredstev (občine, ministrstva, veleposlaništva, EU, drugi). Njena vizija je izboljšanje kvalitete življenja na določenem geografskem območju, ponavadi mesta ali občine (lahko tudi regije ali pokrajine). Izvajanje poslanstva LRF je, da z vključitvijo lokalnih prebivalcev in razdeljevanjem zbranih sredstev, kakor tudi z oblikovanjem partnerstev z lokalnimi podjetji, lokalnimi oblastmi in neprofitnimi organizacijami dosegajo zastavljene cilje. Garancija za trajno stabilnost LRF je, da mora imeti zadostno trajno premoženje, ki je neodtuljivo in daje donatorjem in drugim financerjem programov LRF zagotovilo, da bo njihov finančni prispevek varna naložba, ki bo imela dolgoročne učinke v skupnosti.

LRF ima v svojem programu dela pridobivati sredstva od različnih donatorjev in financerjev na osnovi skrbno pripravljenega letnega in večletnega programa. Sredstva se porabijo predvsem v splošno koristen namen (npr.: sofinanciranje lokalnih NVO oz. njihovih programov), v dobrodelne namene (npr. dodeljevanje štipendij revnim mladostnikom), da bi pospešili razvoj lokalne skupnosti ipd. V okviru fundacije so lahko ustanovljeni tudi posebej ločeni skladi, v katerih so naložena sredstva, ki so jih donatorji namenili za točno določen namen (t.j. »omejena sredstva« npr. za otroke, odvisnike, kulturo ipd.).

Fundacija je v letu 2006 preoblikovala ustanovni akt in postala ena izmed štirih LRF v Sloveniji, poleg LRF Banjške in trnovske planote, LRF za Pomurje in LRF Posavja. Fundacija je v letu 2007 že izvedla javni razpis za sofinanciranje programov NVO in od devetih kandidatov izbrala 6 programov. V pripravi je tudi drugi razpis, ki pa bo dvostopenjski. Za razvoj LRF je Fundacija pridobila podporo ameriškega sklada Trust, ki bo sklad LRF v okviru Fundacije sofinancirala do leta 2012. Za leto 2008 bo Trust sofinanciral Fundacijo za zbranih donatorskih sredstev donatorjev in fizičnih oseb 30.000 US$ dodatnih 30.000 US$. Nato bo Fundacija vsako leto morala zbrati 10% več sredstev za uspešno kandidiranje, razmerje sofinanciranja s strani Trusta se bo pa po letih zmanjševalo za 10 %.

3. Regionalno stičišče NVO za Gorenjsko

Namen Fundacije je postati tretji finančni steber za podporo delovanja NVO na območju Gorenjske, t. j. postati regionalni koordinator. Tretji finančni steber bo razvijala preko mehanizma LRF, medtem ko bo funkcijo regionalnega koordinatorja NVO vršila s spodbudami razpisa Ministrstva za javno upravo (razpis Evropskih strukturnih skladov za delovanje NVO 2007-2013).

Iz pridobljenih sredstev bomo lahko zagotovili financiranje strokovnega kadra, informatizacija NVO, register NVO, register donatorjev, promocija NVO preko e- novic, periodičnih edicij in enkratnih promocijskih kampanjah, individualno svetovanje, izobraževanja in delavnice, pripravo standardov za delovanje NVO (sistem kakovosti), izvedli različne projekte na področju kulture, sociale, varstva ipd. z vključevanjem različnih NVO, nadgradili portal NVO Gorenjske, vzpostavili baze z različnimi podatki.

Kontakt:

Predsednik:

Beno Ferkonja

Telefon:

+386 40 666 466

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.grozd.eu/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si