Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Kako u?inkovito obvladovati GOI projekte od zasnove do izvedbe
Prispeval Administrator    Sreda, 20 Januar 2010 08:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_2

Velika ve?ina (ve?jih) slovenskih GOI projektov se odvija na izredno nizkem organizacijskem nivoju, kar povzro?a velike odmike od na?rtovanih ciljev kvalitete, terminov in strokov izvedbe. Kaken organizacijski pristop lahko obvladuje oz. zmanjuje velikost teh odmikov?

V fazi projektiranja modelirajo sodobni arhitekti projekte z inteligentnimi gradbenimi elementi. Tako omogo?ijo u?inkovit prehod od "ro?nega" na?ina dolo?anja koli?in gradbenih elementov na projektu k avtomatskemu. Ta avtomatizem je izredno pomemben zaradi nenehnega vsebinskega in oblikovnega prilagajanja eljam naro?nika, v vseh ivljenjskih fazah projekta.

Pri na?rtovanju izvedbe projekta je pomembno, da na enostaven, u?inkovit na?in ovrednotimo stroke podjetja , ki temeljijo na izbrani kvaliteti, tehnologiji in na?rtovanih rokih izvedbe. Kvalitetno na?rtovanje strokov izvedbe projekta temelji na uporabi obsenih zbirk podatkov, ki omogo?ajo na?rtovalcu strokov poljubno tehnoloko, censko in terminsko modeliranje projekta.

Dobro spremljanje izvedbe projekta temelji na dobri, pregledni primerjavi na?rtovane porabe virov z dejansko izmerjeno porabo virov na projektu, skladno z obsegom izvedbenih del in obdobni primerjavi predvidenega ?asovnega odvijanja del na projektu z dejanskim potekom del.

Predavatelja
mag. Stanislav Berce, informatike,
Best d.o.o.

Rafko Napast, univ.dipl.in.arh.,
Arhiveda d.o.o.

Datum
26.1.2010

Lokacija
IZS, Jarka cesta 10b, Ljubljana

Trajanje izobraevanja
od 12.00 do 15.00 ure

Kotizacija
?lani IZS: 40 evrov z DDV
Projektivna in geodetska podjetja s seznama IZS: 60 evrov z DDV
Ostali 100,00 evrov z DDV

Ve?>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Petek, 22 Januar 2010 14:35 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si