Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZSIS
PDF natisni E-pošta
Zveza strojnih inženirjev Slovenije: Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih.

Ime zveze in Logotip:

Zveza strojnih inženirjev

Slovenije
http://www.zveza-zsis.si/

zsis

Sedež zveze:  

ZSIS - Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih.

Kratek opis zveze:

Zgodovina 
Predhodnica Zveze strojnih inženirjev Slovenije je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZSITS). Ustanovljena je bila leta 1961 na pobudo prof. Alberta Strune. Že takrat je ZSITS dobila organizacijsko strukturo - obliko povezave krajevnih in strokovnih društev v krovno Zvezo. V letu 2002 se je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov preimenovana v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS), pri ?emer se je status vseh ?lanic Zveze ohranil. Danes ZSIS združuje pod svoje okrilje 15 ?lanic. Zveza strojnih inženirjev Slovenije samostojno ali preko svojih ?lanic sodeluje z izobraževalnimi, razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami, z zbornicami in drugimi organizacijami in institucijami.
 
Namen
Zveza za namene pospeševanja in uveljavljanja strojne stroke in strokovnosti sodeluje tudi z drugimi zvezami in organizacijami izven meja Slovenije. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani s pomo?jo organizacije posvetovanj, konferenc izobraževanj, delavnic ter nenehnim informiranjem in sledenjem tehni?nega in tehnološkega razvoja dejavnosti v okviru bogatega podro?ja strojništva.

Klju?ne dejavnosti:

Vse zgoraj naštete dejavnosti zveze

Zakonski predpisi za strojništvo

Strokovni izpiti

Publikacije

Dogodki

Povezovanje nevladnih organizacij na slovenskem kot tudi mednarodnem nivoju.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti ter vsebin omenjenega vsebinskega podro?ja.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Organiziranost 

Zvezo strojnih inženirjev Slovenije upravljajo ?lani preko svojih predstavnikov v organih ZSIS. Ti organi so: ob?ni zbor, upravni odbor, predsedstvo, nadzorni odbor in ?astno razsodiš?e. Mandat ?lanov v organih je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik ZSIS predstavlja ZSIS in zagotavlja, da je delo Zveze usklajeno z interesi ?lanov, splošnimi družbenimi interesi in sprejetimi sklepi organov ZSIS.

Operativno delo Zveze v skladu s sprejetim letnim programom dela izvajajo strokovne službe ZSIS, ki jih vodi tajnik ZSIS v soglasju s predsednikom in sprejetimi akti. Zveza strojnih inženirjev Slovenije pod svojim okriljem združuje 15 ?lanic, od tega 8 regionalnih združenj in 7 strokovnih združenj.

Predsedstvo 
Predsedstvo je ožja oblika delovanja upravnega odbora. Predsedstvo ZSIS sestavljajo predsednik, eden ali ve? podpredsednikov, blagajnik in tajnik ZSIS. Predsedstvo ZSIS predlaga sklepe, priporo?ila in aktivnosti upravnemu odboru v skladu z letnim vsebinskim in finan?nim programom dela. O svojih sklepih mora predsedstvo ZSIS redno obveš?ati upravni odbor. Predsedstvo ZSIS je za svoje delo odgovorno upravnemu odboru. Predsedstvo je sklep?no, ?e je na seji navzo?ih ve? kot polovica njenih ?lanov, sklepa z ve?ino glasov ?lanov. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaš?eni podpredsednik. Predsedstvo ZSIS podrobneje uredi na?in dela s Poslovnikom.

Ob?ni zbor 
Ob?ni zbor (skupš?ina) je najvišji organ ZSIS. Sestavljajo ga po dva predstavnika vsake ?lanice, ?e ima le-ta do sto in po trije predstavniki, ?e ima ?lanica nad sto v?lanjenih posameznih ?lanov.  

Redni ob?ni zbor je enkrat letno, izredni ob?ni zbor je po potrebi. Redni ob?ni zbor sklicuje predsednik ZSIS. Izredni ob?ni zbor sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo vsaj 1/3 ?lanic ZSIS ali nadzornega odbora. V kolikor predsednik ne skli?e izrednega ob?nega zbora na zahtevo predlagatelja v 30 dneh, ga skli?e predlagatelj sam s predložitvijo dnevnega reda, kraja in ?asa. Ob?ni zbor je sklep?en, ?e je navzo?ih ve? kot 1/2 predstavnikov ?lanic. V kolikor ni zadosti navzo?ih predstavnikov, predsednik oz. predlagatelj po polurnem ?akanju izvede ob?ni zbor ob prisotnosti vsaj 2 ?lanov. 

Ob?ni zbor ZSIS:

 • sprejema pravila in spremembe ter dopolnitve Pravil ZSIS;
 • sprejema programe delovanja ZSIS;
 • obravnava in potrjuje letno poro?ilo upravnega odbora in zaklju?ni ra?un;
 • odlo?a o nakupu in prodaji nepremi?nin;
 • obravnava poro?ilo nadzornega odbora;
 • voli predsednika ZSIS, enega ali ve? podpredsednikov, predsednika in ?lane nadzornega odbora ter predsednika in ?lane ?astnega razsodiš?a ter potrjuje ?lane upravnega odbora;
 • odlo?a o pritožbah zoper odlo?itve upravnega odbora in ?astnega razsodiš?a;
 • imenuje ?astne ?lane;
 • sprejema poslovnike ob?nega zbora, upravnega in nadzornega odbora ter Pravilnik ?astnega razsodiš?a;
 • sklepa o prenehanju ZSIS;
 • podeljuje priznanja.
 • sprejema ?lane in odlo?a o njihovem izstopu;
 
Na?in dela ob?nega zbora se ureja s Poslovnikom. O delu ob?nega zbora se piše zapisnik, ki
ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 2 overovatelja in zapisnikar.

Upravni odbor 
Sestavljajo ga predsedniki društev.

Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor ZSIS sestavljajo predsednik odbora in dva ?lana, ki imajo svoje namestnike; izvoli jih ob?ni zbor iz vrst predstavnikov ?lanov. ?lan nadzornega odbora ne more opravljati drugih funkcij v organih ZSIS.  

Nadzorni odbor: 
 • spremlja in ocenjuje izvajanje dolo?b Pravil;
 • spremlja in nadzira materialno in finan?no poslovanje;
 • opravlja druge zadeve, ki mu jih dolo?i ob?ni zbor.
 
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poro?a ob?nemu zboru. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaš?eni ?lan. Nadzorni odbor veljavno odlo?a, ?e je na seji navzo?ih ve? kot polovica ?lanov in sklepa z ve?ino vseh ?lanov. Na?in dela nadzornega odbora se podrobneje uredi s Poslovnikom, ki ga sprejme ob?ni zbor. Za svoje delo je odgovoren ob?nemu zboru.
Nadomestni ?lani nadzornega odbora
 

Kontakt:

Predsednik:

dr. Iztok Golobi?

Telefon:

+386 1 4771 420

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zveza-zsis.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si