ZSIS
PDF natisni E-pošta
Zveza strojnih inženirjev Slovenije: Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih.

Ime zveze in Logotip:

Zveza strojnih inženirjev

Slovenije
http://www.zveza-zsis.si/

zsis

Sedež zveze:  

ZSIS - Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih.

Kratek opis zveze:

Zgodovina 
Predhodnica Zveze strojnih inženirjev Slovenije je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZSITS). Ustanovljena je bila leta 1961 na pobudo prof. Alberta Strune. Že takrat je ZSITS dobila organizacijsko strukturo - obliko povezave krajevnih in strokovnih društev v krovno Zvezo. V letu 2002 se je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov preimenovana v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS), pri čemer se je status vseh članic Zveze ohranil. Danes ZSIS združuje pod svoje okrilje 15 članic. Zveza strojnih inženirjev Slovenije samostojno ali preko svojih članic sodeluje z izobraževalnimi, razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami, z zbornicami in drugimi organizacijami in institucijami.
 
Namen
Zveza za namene pospeševanja in uveljavljanja strojne stroke in strokovnosti sodeluje tudi z drugimi zvezami in organizacijami izven meja Slovenije. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani s pomočjo organizacije posvetovanj, konferenc izobraževanj, delavnic ter nenehnim informiranjem in sledenjem tehničnega in tehnološkega razvoja dejavnosti v okviru bogatega področja strojništva.

Ključne dejavnosti:

Vse zgoraj naštete dejavnosti zveze

Zakonski predpisi za strojništvo

Strokovni izpiti

Publikacije

Dogodki

Povezovanje nevladnih organizacij na slovenskem kot tudi mednarodnem nivoju.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti ter vsebin omenjenega vsebinskega področja.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Organiziranost 

Zvezo strojnih inženirjev Slovenije upravljajo člani preko svojih predstavnikov v organih ZSIS. Ti organi so: občni zbor, upravni odbor, predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Mandat članov v organih je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik ZSIS predstavlja ZSIS in zagotavlja, da je delo Zveze usklajeno z interesi članov, splošnimi družbenimi interesi in sprejetimi sklepi organov ZSIS.

Operativno delo Zveze v skladu s sprejetim letnim programom dela izvajajo strokovne službe ZSIS, ki jih vodi tajnik ZSIS v soglasju s predsednikom in sprejetimi akti. Zveza strojnih inženirjev Slovenije pod svojim okriljem združuje 15 članic, od tega 8 regionalnih združenj in 7 strokovnih združenj.

Predsedstvo 
Predsedstvo je ožja oblika delovanja upravnega odbora. Predsedstvo ZSIS sestavljajo predsednik, eden ali več podpredsednikov, blagajnik in tajnik ZSIS. Predsedstvo ZSIS predlaga sklepe, priporočila in aktivnosti upravnemu odboru v skladu z letnim vsebinskim in finančnim programom dela. O svojih sklepih mora predsedstvo ZSIS redno obveščati upravni odbor. Predsedstvo ZSIS je za svoje delo odgovorno upravnemu odboru. Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica njenih članov, sklepa z večino glasov članov. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik. Predsedstvo ZSIS podrobneje uredi način dela s Poslovnikom.

Občni zbor 
Občni zbor (skupščina) je najvišji organ ZSIS. Sestavljajo ga po dva predstavnika vsake članice, če ima le-ta do sto in po trije predstavniki, če ima članica nad sto včlanjenih posameznih članov.  

Redni občni zbor je enkrat letno, izredni občni zbor je po potrebi. Redni občni zbor sklicuje predsednik ZSIS. Izredni občni zbor sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo vsaj 1/3 članic ZSIS ali nadzornega odbora. V kolikor predsednik ne skliče izrednega občnega zbora na zahtevo predlagatelja v 30 dneh, ga skliče predlagatelj sam s predložitvijo dnevnega reda, kraja in časa. Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot 1/2 predstavnikov članic. V kolikor ni zadosti navzočih predstavnikov, predsednik oz. predlagatelj po polurnem čakanju izvede občni zbor ob prisotnosti vsaj 2 članov. 

Občni zbor ZSIS:

 • sprejema pravila in spremembe ter dopolnitve Pravil ZSIS;
 • sprejema programe delovanja ZSIS;
 • obravnava in potrjuje letno poročilo upravnega odbora in zaključni račun;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • obravnava poročilo nadzornega odbora;
 • voli predsednika ZSIS, enega ali več podpredsednikov, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane častnega razsodišča ter potrjuje člane upravnega odbora;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in častnega razsodišča;
 • imenuje častne člane;
 • sprejema poslovnike občnega zbora, upravnega in nadzornega odbora ter Pravilnik častnega razsodišča;
 • sklepa o prenehanju ZSIS;
 • podeljuje priznanja.
 • sprejema člane in odloča o njihovem izstopu;
 
Način dela občnega zbora se ureja s Poslovnikom. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki
ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 2 overovatelja in zapisnikar.

Upravni odbor 
Sestavljajo ga predsedniki društev.

Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor ZSIS sestavljajo predsednik odbora in dva člana, ki imajo svoje namestnike; izvoli jih občni zbor iz vrst predstavnikov članov. Član nadzornega odbora ne more opravljati drugih funkcij v organih ZSIS.  

Nadzorni odbor: 
 • spremlja in ocenjuje izvajanje določb Pravil;
 • spremlja in nadzira materialno in finančno poslovanje;
 • opravlja druge zadeve, ki mu jih določi občni zbor.
 
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občnemu zboru. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član. Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov in sklepa z večino vseh članov. Način dela nadzornega odbora se podrobneje uredi s Poslovnikom, ki ga sprejme občni zbor. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Nadomestni člani nadzornega odbora
 

Kontakt:

Predsednik:

dr. Iztok Golobič

Telefon:

+386 1 4771 420

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zveza-zsis.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si