Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDZV
PDF natisni E-pošta
Slovensko združenje za zaš?ito voda: SDZV je Slovensko društvo za zaš?ito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik ?iš?enja voda.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

zaš?ito voda

http://www.sdzv-drustvo.si/

sdzv

Sedež društva:  

SDZV - Slovensko združenje za zaš?ito voda

Hajdrihova ulica 19

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaš?ito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.

SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik ?iš?enja voda.

Kratek opis društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaš?ito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.
SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik ?iš?enja voda.
Društvo deluje na obmo?ju Republike Slovenije in se povezuje s sorodnimi društvi in združenji v Sloveniji in po svetu. SDZV je ?lan IWA (International Water Association), EWA (European Water Association) ATV (Abwassertechnische Vereinigung).

Namen društva je:

- združevanje pravnih in fizi?nih oseb, ki se ukvarjajo z zaš?ito voda;
- razvijanje zavesti o pomenu zaš?ite voda;
- spremljanje, preu?evanje in delovanje na podro?ju zaš?ite in izkoriš?anja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z uporabljenimi vodami in odpadki;
- informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti s publikacijami, predavanji, sre?anji, z izmenjavo izkušenj, ekskurzijami, s te?aji in podobnimi aktivnostmi o stanju in dosežkih s podro?ja zaš?ite voda;
- sodelovanje s podobnimi doma?imi, tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami.

V ta namen se lahko društvo v?lani v sorodno tuje ali mednarodno združenje ali organizacijo.

Klju?ne dejavnosti:

prireja strokovna posvetovanja,

prireja strokovne ekskurzije,

organizira strokovne seminarje oziroma te?aje (izobraževanje ?lanov),

se povezuje s sorodnimi strokovnimi institucijami doma in po svetu,

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

sekcije za pitno vodo,

sekcije za industrijsko ekologijo,

sekcije za komunalno ekologijo,

sekcije za mineralne vode ...

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

0. Simpozij VODNI DNEVI z mednarodno udeležbo.
1. ?lani društva se ravnajo po na?elih strokovnega svobodnega prepri?anja, lastne intelektualne odgovornosti, spoštujejo raznovrstnost mišljenja in posameznikove pobude.
2. ?lani društva spremljajo razvoj na svojem delovnem podro?ju, pri ?emer si prizadevajo za sprejetje strokovnih odlo?itev izklju?no na podlagi znanstvenih in strokovnih analiz.
3. ?lani društva si prizadevajo v pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo za strokovno delo.
4. Od ?lanov društva se pri?akuje delovanje, ki ni v nasprotju z njihovimi in eti?nimi na?eli, osebnim intelektualnim prepri?anjem, ali s ?loveško vestjo.
5. Društvo podpira svoje ?lane pri strokovnem uveljavljanju in razvijanju ?uta odgovornosti.
6. ?lani društva spoštujejo avtorske pravice.
7. ?lan ali ?lanica, ki bi se znašel v težavah, zaradi spoštovanja tega kodeksa, bo užival podporo ?lanov društva.

Kontakt:

Predsednik:

Boris Kompare

Telefon:

Faks:

 +386 1 476 02 00

+386 1 476 03 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.sdzv-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si