Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SZPV
PDF natisni E-pošta
Slovensko združenje za požarno varnost: Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na podro?ju varstva pred požarom.

Ime združenja in Logotip:

Slovensko združenje za

požarno varnost

http://www.szpv.si/

szpv

Sedež združenja:  

SZPV - Slovensko združenje za požarno varstvo

Dunajska cesta 369

SI-1231 Ljubljana-?rnu?e

Slogan združenja:

Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na podro?ju varstva pred požarom.

Kratek opis združenja:

Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na podro?ju varstva pred požarom.

Programska izhodiš?a SZPV so:

- dvig strokovnega nivoja na vseh podro?jih in dejavnostih varstva pred požarom,
- popularizacija požarne varnosti tako v strokovni javnosti kot med prebivalstvom,
- zagotavljanje izvajanja razvojno-raziskovalnih projektov na podro?ju požarnega varstva ter s tem strokovnih podlag za posamezne odlo?itve, hitrejši prenos novih spoznanj v prakso in uvajanje novih rešitev in proizvodov na podro?ju varstva pred požarom.
- sodelovanje pri pripravi novih predpisov in standardov, izdelavi strategije in usmeritev na podro?ju varstva pred požarom v Sloveniji, pripravi kriterijev in smernic za izvajanje sistema preskušanja in certificiranja proizvodov za požarno zaš?ito, pripravi kriterijev in smernic za na?rtovanje požarnovarnostnih ukrepov in izdelavi u?nih programov za vse oblike izobraževanja na podro?ju požarnega varstva,
- organizacija strokovnih posvetov, seminarjev in drugih oblik izobraževanja,
- izdajanje strokovne revije za podro?je požarne varnosti in
- sodelovanje z drugimi nacionalnimi združenji s podro?ja požarne varnosti.

SZPV je bilo ustanovljeno z namenom, da:

- spodbuja in razvija idejo o požarnem varstvu in njeno uresni?evanje v praksi,
- povezuje in združuje strokovnjake s podro?ja požarnega varstva,
- obveš?a javnost o dosežkih na podro?ju požarnega varstva doma in v svetu,
- organizira izmenjavo izkušenj med ?lani,
- sodeluje z doma?imi, tujimi in mednarodnimi organizacijami s podro?ja požarnega varstva.

Klju?ne dejavnosti:

organizacija študijskega in dopolnilnega izobraževanja ?lanov in spodbujanje raziskovalne dejavnosti na podro?ju požarnega varstva,

sodelovanje pri izdelavi in izvajanju nacionalnega programa s podro?ja požarnega varstva,

organiziranje študijskih potovanj, javnih tribun in drugih študijsko-organizacijskih dejavnosti iz podro?ja požarnega varstva,

informiranje strokovne javnosti o novostih na podro?ju požarnega varstva,

omogo?anje razli?nih oblik medsebojnega sodelovanja in medsebojne pomo?i ?lanov,

organiziranje športnih, rekreacijskih, zabavnih prireditev za ?lane,

izvajanje strokovnih nalog s podro?ja varstva pred požarom,

razvojno raziskovalna dejavnost na podro?ju požarne varnosti in podobnih podro?jih,

sodelovanje z ministrstvi, izdelava predpisov in sodelovanje pri izdelavi le teh z mnenji,

organiziranje seminarjev, predavanj in drugih oblik izobraževanja,

izdajanje biltena in drugih publikacij v skladu s predpisi,

izdelava in priprava strokovnih dokumentov in smernic s podro?ja požarne varnosti,

pregledovanje in potrjevanje skladnosti elementov ali sistemov požarne varnosti,

strokovno svetovanje.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh podrobneje opisanih gornjih dejavnosti.

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

Izdaja revije POŽAR

Kontakt:

Predsednik:

Sre?o Klemen?i?

Telefon:

+386 51 378 109

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.szpv.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si