DSI Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev Maribor: DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR je bilo ustanovljeno leta 1953, kar sovpada z ustanavljanjem še drugih društev . Strojni inženirji in tehniki so do ustanovitve svojega društva delovali v okviru tedanjega enotnega Društva inženirjev in tehnikov Maribor.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

Maribor

http://www.dsi.fs.uni-mb.si/

dsit_maribor

Sedež društva:  

DSIT Maribor - Društvo strojnih inženirjev Maribor

Vetrinjska ulica 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR je bilo ustanovljeno leta 1953, kar sovpada z ustanavljanjem še drugih društev . Strojni inženirji in tehniki so do ustanovitve svojega društva delovali v okviru tedanjega enotnega Društva inženirjev in tehnikov Maribor.

Kratek opis društva:

V Mariboru se je razvoj strojne industrije začel že v 19. stoletju z izgradnjo železniških delavnic. ki so bile namenjene takratni Južni železnici. To dejstvo je močno vplivalo na kasnejši razvoj strojnih obratov in strojne industrije sploh. Z rastjo strojne industrije v Mariboru je raslo tudi število tovrstnih strokovnjakov , ki so imeli močan in odločujoč vpliv na razvoj strojne industrije, posebej po drugi svetovni vojni.

DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR je bilo ustanovljeno leta 1953, kar sovpada z ustanavljanjem še drugih društev . Strojni inženirji in tehniki so do ustanovitve svojega društva delovali v okviru tedanjega enotnega Društva inženirjev in tehnikov Maribor. Skupaj s strokovnjaki drugih strok so pomagali pri izgradnji takrat uničene industrije v Mariboru. Po ustanovitvi Zveze strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije pa so bili dani pogoji za ustanovitev samostojnega stanovskega društva. Ob ustanovitvi društva je le–to štelo 200 rednih članov. Kljub hitri rasti strojne industrije v Mariboru, Ptuju, Rušah in Slovenski Bistrici ter večanju števila inženirjev in tehnikov na tem področju, število članov društva ni nikoli preseglo skupaj 400 članov. V letu 2003 šteje DSIT Maribor 157 članov, vendar delo društva sloni le na dobri petini vseh članov. Zato Izvršilni odbor društva nenehno išče nove oblike delovanja, ki bi vzpodbudilo k aktivnejšemu delu čim več članov.

DELOVANJE DRUŠTVA DELIMO NA NASLEDNJA PODROČJA

- IZOBRAŽEVANJE

V letu 1956 je DSIT Maribor skupaj z drugimi strokovnimi društvi bilo pobudnik ustanovitve Srednje tehniške šole Maribor, nato pa je leta 1959 društvo sodelovalo še pri ustanavljanju Višje tehniške šole Maribor. S to osnovo so bile dane nove možnosti za hitrejšo rast izobrazbene strukture zaposlenih v strojni industriji v tem delu Slovenije, ki je nujno potrebovala zadostno število tehnikov in inženirjev. Leta 1973 je VTŠ prerasla v Visoko tehniško šolo Maribor. To so bili temelji za kasnejši nastanek Univerze v Mariboru v letu 1975. Leta 1985 je sledila ustanovitev Tehniških fakultet Maribor in nato še leta 1995 dokončna podoba izobraževanja strokovnjakov strojne stroke v Mariboru na Fakulteti za strojništvo Maribor. Danes ima Maribor srednje, visoko, univerzitetno in podiplomsko izobraževanje strojnikov.

- DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE

Društvo je stalno sledilo potrebam strojne industrije po strokovnih kadrih in je v ta namen organiziralo dopolnilna izobraževanja na strokovnih seminarjih in predavanjih. Društvo je v preteklosti izobraževalo konstrukterje, tehniške risarje, obratovodje, skladiščnike, viličariste in druge profile; seveda tega danes ne počnemo več, ker izobraževalne programe izvajajo ustrezne šole.

Vsako leto pa izvajamo še pripravljalni seminar kot informacijo za pripravo na strokovni izpit iz strojne stroke. Udeležbe na teh seminarjih v današnjem času ni mogoče enačiti s seminarji v preteklosti, kljub temu pa vsako leto pripravimo okoli 30 strojnikov na strokovni izpit, ki se sedaj opravlja pri Inženirski zbornici Slovenije.

Že drugo leto zapored DSIT Maribor pripravlja skupaj s Fakulteto za strojništvo Maribor seminar strokovnega izpopolnjevanja. V letu 2001 smo organizirali enodnevni seminar o POŽARNI VARNOSTI in izdali zbornik predavanj, ki je bil na tako visoki kvalitetni ravni, da smo naredili celo ponatis in ga prodajali po vsej državi. V letu 2002 smo izvedli kar tri enodnevne seminarje:
NAČRTOVANJU OGREVALNIH SISTEMOV v mesecu maju,
nato v juniju seminar na temo PRAVILNIK O TOPLOTNI ZAŠČITI IN UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH in PRAVILNIK O PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI STAVB
nato pa še v mesecu oktobru seminar AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA.
Vsa predavanja in komentarje smo zbrali v štirih zbornikih, ki jih je moč kupiti.

- DELO DRUŠTVA V SEKCIJAH

Organiziranemu delu v društvu so vseskozi dajale ton posamezne sekcije. V preteklosti in še danes delujejo naslednje sekcije:
- sekcija za vozila in motorje – V&M
- sekcija inženirjev in tehnikov za hlajenje, ogrevanje in klimatizacijo – SITHOK, je izredno aktivna sekcija; predvsem seznanja člane z novostmi na tem področju,
- sekcija za logistiko – izvede vsako leto državno prvenstvo viličarjev v okviru sejma LOGOTRANS; tekmovanje je izvedeno na samem sejemskem prostoru in zato ima veliko gledalcev.

- DRUŽABNO ŽIVLJENJE IN INFORMIRANJE

V preteklosti smo za delovanje društva imeli organizirane tudi razne komisije. Zelo dejavni sta bili komisija za strokovne ekskurzije in komisija za organizacijo strojniškega plesa.V letu 1999 smo za lažje delo društva namesto komisij ustanovili delovne skupine.

Pri organizaciji strokovnih ekskurzij nismo najbolj uspešni, saj smo v letu 2001 organizirali le ekskurzijo v montažno tovarno DAIMLER STYER v Graz, pripravljeni ekskurziji na Koroško in BMW Munchen pa sta zaradi premalo prijavljenih članov žal odpadli. Odločili smo se, da tako delovna skupina za ekskurzije prične v letu 2003 ponovno delovati s tem, da se bomo udeleževali ekskurzij preko organiziranih turističnih agencij.

Izredno ponosni pa smo, da nam vsako leto uspe pripraviti osrednji družabni dogodek, to je STROJNIŠKI PLES, ki je bil letos že 26 – ti po vrsti. Izbrani datum okoli 8. marca daje posebni čar prireditvi. Ob pestrem spremljevalnem programu in dobro postrežbo se vsako leto v zgodnje jutranje ure zavrti okoli 100 parov strojnikov in njihovih prijateljev z družicami.
Ob plesu izdamo tudi bilten, ki razen novosti na področju dela društva poda še druge zanimivosti o izobraževanju, o delu in življenju študentov in seveda predstavi naše donatorje. Izkupiček bogatega srečelova pa je namenjen izključno za zaključno ekskurzijo študentov univerzitetnega programa strojništva.
Do leta 2000 smo skoraj desetletje vsako leto pripravili po dve številki našega glasila, ki smo ga imenovali STROJNIK. Ker je Zveza ustanovila strokovno glasilo INFORMATOR, ki izide štirikrat na leto, smo opustili lastno glasilo in prispevke objavljamo v tem glasilu.
Glasilo sprejmejo vsi člani društva. Prav tako članstvo sprejema nekajkrat letno obvestila o delu Izvršilnega odbora, vabila in zapisnike letnega občnega zbora in vabila na vse aktivnosti, ki jih pripravljamo. Naročeni smo na tednik VDI in prevedene zanimivosti objavljamo v glasilu. 

Uredili smo lastno spletno stran www.dsi.fs.uni-mb.si, kjer, razen osnovnih podatkov o društvu, objavljamo zapisnike sej Izvršilnega odbora, vabila na seminarje in za nove člane pristopno izjavo s pravili društva.

OSTALE DEJAVNOSTI DRUŠTVA
V okviru projekta Mestne občine Maribor za »Vzpodbujanje tehniške kulture med mladimi« smo pripravili 1. in 2. Srečanje mladih strojnikov, kjer so tekmovali učenci 6. razreda osmih mariborskih osnovnih šol v teoretičnih nalogah in praktičnih vajah s področja strojništva pod popularnim naslovom »TEHNIKA TI DA KRILA«. Lanskega tekmovanja se je udeležilo 54 učencev in za izvirni pristop k zgodnjemu usmerjanju otrok v svet tehnike - strojništva smo sprejeli kar precej priznanj. V letu 2003 smo sprejeli kar 113 tekmovalcev 6. in 7. razreda s tem, da smo tekmovanje popestrili z ogledom Mariborske livarne Maribor in s tekmovanjem z mobilnimi roboti.

Naši člani že vrsto let aktivno sodelujejo v projektu »Popisovanje in evidentiranje tehniške dediščine v Mariboru in njegovi vplivni okolici«; z ostalimi popisovalci so dokumentirali in arhivirali podatke za okoli 1200 eksponatov.

V Tednu vseživljenskega učenja vsako leto Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor pripravi zanimive razstave o tehniški dediščini. Razstava je primerna in za mlajše in starejše generacije občanov Maribora. Pri pripravi razstave so v veliki meri udeleženi naši člani.

Ob zaključku šolskega leta nagradimo tri najboljše dijake 4. letnika Srednje strojne šole Maribor s praktičnim darilom , sodelujemo pri podelitvi diplom na Fakulteti za strojništvo Maribor in pomagamo strojnim inženirjem pri pripravi predloga za podelitev naziva EUR ING.


IN NAPREJ
Društvo je doslej in bo tudi v bodoče delovalo na področju Maribora in severovzhodne Slovenije.

Ključne dejavnosti:

Ključne dejavnosti so naštete in natančno opredeljene v kratkem opisu društva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh naštetih dejavnosti ter vsebin področja delovanja DSIT Maribor.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Seminarje, strokovne izpite ter program "Tehnika ti da krila".

Kontakt:

Predsednik:

Karl Gothlin

Telefon:

+386 2 220 79 61

+386 2 332 94 04

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dsi.fs.uni-mb.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si