Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 03 December 2012 16:44    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvet
LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV, 

HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

Letno poro?ilo mora pred obravnavo na zboru ?lanov pregledati nadzorni organ drutva.Zakon o drutvih dolo?a, da mora drutvo zagotavljati podatke o svojem ?nan?nem in materialnem poslovanju na na?in in v obliki, ki ju dolo?i s temeljnim aktom. To dolo?ilo pomeni, da mora drutvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo ?nan?no podro?je in ra?unovodstvo.Drutvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na na?in, da se uresni?ujejo nameni in cilji drutva. Vse prihodke, ki jih bo drutvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati lo?eno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati drutvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poro?ilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili ra?unovodske stroke ter predstavili dav?ne novosti v letu 2013.

PROGRAM POSVETA

I. Letno poro?ilo za leto 2012

         Poro?ilo o poslovanju za leto 2012

         SRS 33

         Bilanca stanja

         Izkaz poslovnega izida

         Pojasnila k izkazom

         Poro?ilo o poslovanju

         Roki za oddajo poro?il

         Popis sredstev


II. Poslovne knjige

         Knjigovodske listine

         Vrste knjigovodstva

         Vodenje poslovnih knjig


III. Pridobitna in nepridobitna dejavnost

         Opredelitev pridobitne dejavnosti

         Opredelitev nepridobitne dejavnosti

         Pogoji za opravljanje dejavnosti


IV. Blagajniko poslovanje

         Blagajniki maksimum

         Pla?evanje z gotovino po novem


Finan?no poslovanje

         Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe

         tudentsko delo

         Donacije in sponzorstvo

         Darila in nagrade

         Potni nalogi, dnevnice in kilometrina

         ?lanarine


V. Temeljni akti

         Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

         Pravilnik o ra?unovodstvu

         Pravilnik o ? nan?nem poslovanju


VI. Predstavitev dav?nih novosti
VII. Razprava

         Vpraanja in odgovori na vae vpraanja


POSVET JE NAMENJEN:

         predsednikom in tajnikom drutev, klubov in zvez drutev,

         blagajnikom drutev,

         ra?unovodskim slubam, ra?unovodskim servisom, knjigovodjem,

         referentom

         osebam, odgovornim za ?nan?no poslovanje,

         vsem, ki vodite poslovne knjige v drutvih.


GRADIVO

Udeleenci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udelebo na seminarju je 99 + 20% DDV.

Za drugega udeleenca priznavamo 10% popust, za tri udeleence in ve?

popust 15% oz. po dogovoru.

Za e-prijave nudimo 5% popust.

Cena vklju?uje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osveilne napitke.

SPLETNI NASLOV IN PRIJAVA

Spletni naslov: http://www.evropska-svetovalnica.com

Elektronska prijava: PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE
Po faksu: 05971 14 13
Po poti na naslov:Akademija za evropsko pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Po e-poti:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave sprejemamo do vklju?no 10.decembra 2012.


PLA?ILO

Kotizacijo nakaite na transakcijski ra?un:

SI56 0310 2100 0425 604, sklic na 00 11122012,( TRR odprt pri SKB d.d. Ljubljana )

Akademija za evropsko pravo, Dunajska cesta 156, Ljubljana

ID: SI16770757

Potrdilo o pla?ilu prinesite s seboj.

PRIJAVNICA

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,

HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE

LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

Ve? informacij in kontakt:

Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
040 628 136; 051 317 658
05971 14 13
Dunajska cesta 1561000 Ljubljanainfo@evropska-svetovalnica.com040 628 136; 051 317 65805971 14 13http://evropska-svetovalnica.com

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 03 December 2012 16:52 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si