Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise
Prispeval Administrator    Torek, 07 Junij 2011 19:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 4
SkromnoOdliÄŤno 

EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise
Termin: 28.06.2011 1 dan 9.-16. ure Lokacija: Agencija POTI Stegne 7 Ljubljana

Ve? informacij>>

S pridružitvijo Slovenije k Evropski uniji so slovenske organizacije pridobile možnost sodelovanja na razli?nih programih EU, ki razpisujejo nepovratna sredstva za izvedbo razli?nih projektov. Kljub temu pa je ta možnost še premalo izkoriš?ena, saj pogosto prevladuje ob?utek, da organizacije nimajo na voljo dovolj informacij, da je priprava projekta preve? kompleksna ter da se samo delo na projektu ne izpla?a.

Najve?je medijske pozornosti so bili sicer - vsaj v slovenski javnosti - deležni strukturni skladi, vendar so komunitarni programi tisti, k iso lahko za slovenska podjetja ravno tako zelo zanimivi. Delavnica se bo zato osredoto?ila izklju?no na prestavitev komunitarnih programov in njihove notranje logike ter na na?ine, kako priti do obsežnih nepovratnih sredstev, ki jih ponuja EU. To so programi, ki se prijavljajo direktno na Evropsko komisijo (v br /uselj), navadno se pišejo v angleškem jeziku, zahtevajo mednarodne partnerje (in navadno nudijo ve? denarja kot recimo slovenski nacionalni razpisi). Seveda se bomo na delavnici dotaknili tudi nacionalnih razpisov, vendar bolj v splošnem.V okviru delavnice bodo tako v teoriji kot na prakti?nih primerih podane klju?ne in najbolj relevantne informacije o tem:
  • - kje in kako iskati ustrezne razpise za potencialni projekt,
  • - kako najti prave partnerje za izvedbo projekta,
  • - kako pripraviti u?inkovit delovni program in finan?no konstrukcijo projekta ter
  • - katere so najpogostejše napake, ki jih delajo prijavitelji projekta.

Vabljeni

  • - delavci v organizacijah, ki pripravljajo projekte EU ali jih zanima pridobivanje sredstev iz teh virov,
  • - projektni vodje vseh ravni in ?lani projektnih timov,
  • - vsi, ki se pri svojem delu sre?ujete z EU projekti in
  • - vsi, ki vas to podro?je zanima.
ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Torek, 07 Junij 2011 19:03 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si