Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DSIT Lesce
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce: Društvo poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti ?im širši krog tehni?nih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Lesce

Society of Mechanical Engineers and Technicians Lesce (SMET Lesce)

dsit_lesce

Sedež društva:  

DSIT Lesce - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce

Alpska cesta 43

SI-4248 Lesce

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti ?im širši krog tehni?nih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta.

Kratek opis društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce danes združuje ?lane iz širšega okolja ob?in Radovljica in Bled, vedno ve? ?lanov pa prihaja k nam tudi iz drugih ob?in Gorenjske vse do Ljubljane. Društvo že vse od ustanovitve leta 1985 v bivšem podjetju Veriga v Lescah poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti ?im širši krog tehni?nih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta. Število ?lanstva se vse od ustanovitve giblje med 100 in 140 ?lani, ki so zaposleni so v razli?nih podjetjih v industriji, trgovini, državni upravi vklju?no z ministrstvi, v šolstvu, na univerzi in drugih ustanovah. Društvo nima svojih prostorov. Uradni naslov društva je v Lescah na Alpski c. 43, komunikacija pa poteka preko naslovov tajnika in predsednika. Društvo je povezano tudi v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS).

?lani društva se sre?ujemo ob svojih aktivnostih ve?inoma v javnih prostorih (dvorane, restavracije ...) v Lescah ali bližnji okolici in na raznih ekskurzijah.

Klju?ne dejavnosti:

Dejavnost društva je usmerjena predvsem v informiranje, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje ?lanov z organiziranjem strokovnih in poljudnih predavanj s podro?ja tehnike in gospodarstva ter z realizacijo strokovnih ekskurzij z ogledom priznanih tovarn in razli?nih, s tehni?nega stališ?a zanimivih dogodkov in objektov v Sloveniji in v tujini. Ob tema vedno vklju?ujemo tudi spoznavanje kulture in zgodovinske dediš?ine dežel, ki jih obiskujemo.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

?lanstvo sestavljajo predvsem strojni tehniki in inženirji vendar je veliko tudi tehnikov in inženirjev z drugih tehnoloških podro?ij (metalurgija, elektrotehnika, gradbeništvo, naravoslovna podro?ja ...) in celo tehnikov in diplomatov z družboslovnih podro?ij (ekonomija ...). Preko 50 % ?lanov ima vsaj višjo ali visokošolsko in mnogi tudi podiplomsko izobrazbo, ve?ina ostalih pa srednješolsko tehni?no izobrazbo. Precej je tudi ?lanov s poklicno in delovodsko šolo. Tako število ?lanov kot izobrazbena struktura se stalno izboljšuje. Med ?lani je danes mnogo upokojencev, ki so delali na razli?nih podro?jih delovnih mestih in imajo bogate delovne izkušnje v svoji stroki, ki so jih tudi preko aktivnosti društva voljni posredovati mlajšim.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Tako kot celotna družba se tudi ?lanstvo našega društva naglo stara. V?lanjevanja mladih inženirjev in tehnikov pa ni takšno, kot bi si želeli. Zato vabimo mlade izobražence z razli?nih tehnoloških podro?ij (pa tudi druge), da se nam pridružijo in pomagajo oblikovati nove vizije in na?ine delovanja v interesu ?im boljše medsebojne povezanosti strokovnjakov in ostale družbe. DSIT lesce je za ta namen na podro?ju srednje Gorenjske po našem mnenju najboljša možnost.

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Samo Zupan

Primož Bole

GSM:

GSM:

+386 41 600 381

+386 40 625 818

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si