Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:37    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Ponovno je izšel splošni poziv programa Vseživljenjsko u?enje. Vimage_20_m okviru programa se financirajo razli?ne aktivnosti, od poklicnih in študijskih izmenjav, študijskih obiskov ter mreženja pa do razvoja novih u?nih vsebin ter inovativnih u?nih pristopov.

Program sestavljajo štirje podprogrami, ki so namenjeni razli?nim ciljnim skupinam:
1. Comenius – za šole; ve? preberite tukaj.
2. Erasmus - namenjen visokemu šolstvu; ve? preberite tukaj.
3. Leonardo da Vinci - poklicno izobraževanje in usposabljanje;  ve? preberite tukaj.
4. Grundtvig - izobraževanje odraslih. ve? preberite tukaj. Teh štirih podprogramov Vseživljenjsko u?enje zajema tudi aktivnosti Jean Monnet, ki podpirajo univerzitetne u?ne in raziskovalne projekte s podro?ja evropskih integracij.

Poleg

Klju?ne prednostne naloge, ki jih bo zasledoval program v letih 2011-2013 so:
• razvoj strategij vseživljenjskega u?enja in mobilnosti z namenom spodbuditi u?no mobilnost vseh udeležencem u?nega procesa;
• spodbujanje sodelovanja med u?nimi ustanovami ter trgom dela z namenom zagotoviti lažjo zaposljivost ljudi ter izkoristiti njihov podjetniški potencial;
• spodbujanje pridobivanja klju?nih kompetenc v vseh izobraževalnih obdobjih, kot na primer sporazumevanje v maternem in tujem jeziku, digitalna pismenost, u?enje u?enja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost, podjetništvo;
• spodbujanje socialne vklju?enosti in enakosti spolov s poudarkom na vklju?evanju migrantov ter ranljivih družbenih skupin s posebnimi potrebami v izobraževalne sisteme.
• CMEPIUS v naslednjih tednih organizira tudi ve? informativnih dogodkov, kjer bodo zainteresiranim prijaviteljem projektov na voljo vse informacijo o vsebini in poteku prijave. Prvi informativni dnevi potekajo že danes, urnik vseh delavnic in informativnih dni pa si lahko ogledate tu.

Rezultate dosedanjih razpisov si lahko ogledate tukaj.
Še ve? informacij pa najdete tukaj.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:29 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si