Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZITT Slovenije
PDF natisni E-pošta
Le redka stanovska združenja se lahko pohvalijo s tako dolgo in bogato tradicijo, kot Zveza tekstilcev Slovenije, naslednica Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, saj segajo njene korenine v daljno leto 1938, ko je bilo v Mariboru – »slovenskem Manchestru« – ustanovljeno Društvo slovenskih tehnikov – absolventov tekstilnih šol Slovenije. Na tako tradicijo smo lahko upravi?eno ponosni. Tudi zaradi nje pa moramo biti usmerjeni v prihodnost.

Ime zveze in Logotip:

Zveza inženirjev in tehnikov

tekstilcev Slovenije

http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/

zitt-slovenije

Sedež zveze:  

ZITT Slovenije - Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije

Snežniška 5

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (ZITTS) je ?lanica krovne Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije, ki se je marca leta 2002 preimenovala v Slovensko inženirsko zvezo (SIZ). Program dela SIZ je pripravljen tako, da se ne podvajajo aktivnosti panožnih zvez. Omogo?a skupen razvoj relacije do oblasti in v mednarodnem prostoru z namenom spremembe in krepitve položaja in vpliva inženirskih poklicev v družbi.

Kratek opis zveze:

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (ZITTS) je ?lanica krovne Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije, ki se je marca leta 2002 preimenovala v Slovensko inženirsko zvezo (SIZ). Program dela SIZ je pripravljen tako, da se ne podvajajo aktivnosti panožnih zvez. Omogo?a skupen razvoj relacije do oblasti in v mednarodnem prostoru z namenom spremembe in krepitve položaja in vpliva inženirskih poklicev v družbi.

Eden od najpomembnejših ciljev ZITTS je krepitev njene organizacijske in povezovalne vloge, ki ga bo možno uresni?iti le z boljšim medsebojnim poznavanjem, iskanjem skupnih interesov in dobrim sodelovanjem z mati?nimi društvi. Skupne interese bomo v prihodnosti našli tako v strokovni, kot tudi družabni dejavnosti.

Klju?ne dejavnosti:

Podrobneje navedene v opisu in v programu dela.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

PROGRAM DELA

Novo vodstvo Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (ZITTS) je konec januarja leta 2002 pri?elo svoje štiriletno mandatno obdobje. Na ob?nem zboru v Mariboru predstavljeni program dela je ambiciozen, predvsem ?e upoštevamo, da je ?lanstvo v društvih, vklju?enih v zvezo, v zadnjih letih neprestano upadalo. Zastavljeni program nam bo le z voljo, pogumom in dobrim sodelovanjem s posameznimi društvi inženirjev in tehnikov tekstilcev širom Slovenije uspelo uresni?iti. Pomembna naloga zveze in vanjo vklju?enih društev bo v prihodnjem obdobju ohranitev ?lanstva. Velik potencial predstavljajo tudi strokovnjaki v obla?ilni industriji, ki jih bomo z ustrezno ponudbo aktivnosti poskušali pritegniti k sodelovanju v okviru obstoje?ih ali novoustanovljenih društev.

Prioritetna naloga Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije bo tudi v tem mandatnem obdobju zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje in izhajanje naše osrednje strokovne revije Tekstilec. Z GZS – Združenjem tekstilne industrije –  je bila namre? soustanoviteljica revije, ki po svoji vsebini in strokovnosti prispevkov izpolnjuje visoke kriterije, ki jim mora zadostiti sodobna strokovna periodika.

Pred novim Upravnim odborom ZITTS je nekaj pomembnih nalog, katerih uspešna izvedba mora potrditi upravi?enost njenega obstoja in delovanja. Ena od teh je oblikovanje ponudbe aktualnih strokovnih predavanj, ki jih bodo izvedli strokovnjaki iz podjetij, obeh slovenskih fakultet in raziskovalnih institucij po posameznih društvih, kjer bo obstajal interes za dolo?eno tematiko. Zveza bo imela pri tem aktivno organizacijsko in povezovalno vlogo. K strokovni dejavnosti sodi tudi informiranje in organizacijska podpora obiskov pomembnejših razstav strojev in opreme za tekstilno in obla?ilno industrijo. Pred nami je tudi dokon?anje projekta uvedbe ?lanskih izkaznic, ki bodo omogo?ale nakupe nekaterih izdelkov dolo?enih proizvajalcev s popustom.

Ena od napovedanih aktivnosti zveze je bila izpolnjena že februarja 2002 z uspešno izvedbo XXXIX. Tekstiliade, ki se je odvijala na snežnem stadionu ob vznožju Pohorja v organizaciji Društva inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor in Oddelka za tekstilstvo Fakultete za strojništvo Maribor; ZITTS je bila prirediteljica. Tekstilci bomo tudi v prihodnje ohranili tradicionalno zimsko Tekstiliado in prijetno medsebojno druženje. Podobno tradicijo ima Pajkov ples, ki ga organizira Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor in ki bi ob sodelovanju ZITTS v prihodnje lahko prerasel v vseslovensko družabno prireditev slovenskih tekstilcev.

Zapiski sej

Društva

Predavanja

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

dr. Zoran Stjepanovi?

dr. Andrej Demšar

Tel.:

Faks:

+386 2 220 7945

+386 2 220 7990

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si