Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZDOS
PDF natisni E-pošta
Zveza društvenih organizacij Slovenije je društvo, ki deluje na podro?ju površinskega rudarstva.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društvenih

organizacij Slovenije

http://www.zdos.si/

zdos

Sedež zveze:  

ZDOS - Zveza društvenih organizacij Slovenije

Lepi pot 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društvenih organizacij Slovenije se zavzema in s svojim delovanjem prispeva k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnem družbenem razvoju in blaginji ljudi.

Kratek opis zveze:

Poslanstvo

Zavzemati se za in s svojim delovanjem prispevati k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnem družbenem razvoju in blaginji ljudi.

Vizija

ZDOS se bo razvila v mrežo društvenega dela nevladnega sektorje, in svojim ?lanicam nudila storitve pri usposabljanju, povezovanju, koordinaciji in skupnem nastopanju v dialogu z državo in tako pove?ala njihovo kompetentnost in nivo razvitosti v celoti. Problem društvenih organizacij ni njihov nivo razvoja, usposobljenosti in kompetentnosti ampak njihova nepovezanost in odsotnost koordinacije pri skupnem nastopanju v dialogu z državo.

ZDOS bo razvil nove metode in orodja komuniciranja med ?lanicami in NVO nasploh kar bo ?lanicam omogo?ilo u?inkovitejše komuniciranje in nastopanje. Prav tako bo ZDOS postal nosilec skupnih projektov ?lanic, povezovalec z drugimi deli NVO sektorja ter medijator precejšnjega dela le tega.

Klju?ne dejavnosti:

Projekt ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji

Prostovoljstvo

Vsebinske razprave

Dav?na reforma

Zakon o društvih

Priznanja DS-RS

Nevladne organizacije

Prostovoljno delo

Koordinacija mrež NVO

Strategija razvoja RS

Svet za trajnostni razvoj

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji
Projekt »ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji« izhaja iz potreb po povezovanju NVO sektorja z namenom u?inkovitejšega in kompetentnega partnerstva v civilnem in socialnem dialogu, kot tudi v dialogu z državo.

Z dejavnostmi projekta bodo vzpostavljeni temelji za u?inkovitejšo vodenje NVO-jev, ve?jo usposobljenost delovanja, sposobnost sprejemanja in realizacije ve?jih projektov, boljšo informiranost, povezovanje z drugimi NVO-ji, boljšo IKT strukturo in ve?jo prepoznavnost nasproti drugim ciljnim skupinam (gospodarstvo, mediji …). V projekt bo vklju?enih vseh 12 ?lanic ZDOS (in 2 novi), kar po grobi oceni pomeni, da bo posredno od dejavnosti projekta imelo dolo?ene koristi okoli 12.000 organizacij.

ZDOS – Zveza društvenih organizacij Slovenije je na javnem razpisu za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO sti?iš? prejela 297.340,75 € za izvedbo projekta »ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji«. Projekt traja od 1. februarja 2009 in do 31. oktobra 2010. Za sofinanciranje upravi?enih javnih izdatkov EU prispeva 85 % javnih sredstev, preostalih 15 % pa Republika Slovenija. Skupni stroški projekta znašajo 356.008,90 €.

Za dodatne informacije o projektu in na?inu izvajanja se obrnite na vodjo projektne pisarne Tjašo Toni, telefonska številka 01 25 13 727, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .

Pri projektu in izvajanju kohezijske politike v Sloveniji ima Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) vlogo organa upravljanja, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije pa vlogo posredniškega telesa. Ve? EU skladih pa si lahko preberete tudi na www.euskladi.si.


Spodaj so navedene dejavnosti projekta, s klikom na posamezno dejavnost pa lahko o njen dobite dodatne informacije:

* NUDENJE PODPORNEGA OKOLJA DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAM
* INFORMIRANJE IN OBVEŠ?ANJE DRUŠTVENEGA SEKTORJA
* PODPORA MREŽENJU
* UVAJANJE NOVIH IKT REŠITEV
* ZAGOTAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA
* PROMOCIJA NVS POSEBNIM CILJNIM SKUPINAM
* IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Povezave:
* Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (www.svlr.gov.si)
* Ministrstvo za javno upravo (www.mju.gov.si/si/strukturni_skladi/) .

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

Rado Stojanovi?

Bogomir Vaupoti?

Gsm:

Tel.

Fax:

+386 41 620 696

+386 1 25 13 727

+386 1 25 22 487

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdos.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si