Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDS
PDF natisni E-pošta
Statisti?no društvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statisti?nem podro?ju.

Ime društva in Logotip:

Statisti?no društvo

Slovenije

http://www.stat-d.si/

sds

Sedež društva:  

SDS- Statisti?no društvo Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Statisti?no društvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statisti?nem podro?ju.

Kratek opis društva:

Statisti?no društvo Slovenije ima naslednje poslanstvo:

* vzpodbujanje strokovnih aktivnosti na statisti?nem podro?ju;
* povezovanje statistikov v Sloveniji;
* vzpodbujanje mednarodnega sodelovanje;
* skrb za kvaliteto statisti?nega izobraževanja;
* skrb za ugled statisti?ne stroke v javnosti.

Društvo ima naslednje cilje in naloge:
1. sodeluje pri razvijanju statisti?ne stroke s tem, da prou?uje in izpopolnjuje teorijo in prakso v skladu z interesi in potrebami uporabnikov;
2. sodeluje pri strokovnem usposabljanju ?lanov ter drugih statistikov in uporabnikov statisti?nih podatkov. V ta namen samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi ustanovami prireja seminarje, predavanja in posvetovanja;
3. s svojimi iniciativami, pripombami in predlogi aktivno sodeluje pri oblikovanju programov statisti?nih raziskovanj in s tem povezanimi vprašanji;
4. sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi in organizacijami doma in v tujini;
5. založništvo v obsegu enega do dveh izvodov na leto.

Klju?ne dejavnosti:

vzpodbujanje strokovnih aktivnosti na statisti?nem podro?ju;

povezovanje statistikov v Sloveniji;

vzpodbujanje mednarodnega sodelovanje;

skrb za kvaliteto statisti?nega izobraževanja;

skrb za ugled statisti?ne stroke v javnosti.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Ustanovitev
Statisti?no društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977 na Ustanovni skupš?ini, ki jo je sklical iniciativni odbor za ustanovitev društva. Ta dan je bil izbran namenoma, saj je bil 14. december že leta 1974 izbran za "Dan statistike".
Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statisti?no društvo, ustanovljeno leta 1953 s sedežem v Beogradu.
Ustanovno skupš?ino je organiziral iniciativni odbor pod vodstvom mag. Iva Lavra?a, v delovnem predsedstvu pa so bili Alenka Šumi, Anka Kristan in dr. Marijan Blejec. Povabilu se je odzvalo 70 povabljenih, ob koncu pa je prijavnice izpolnilo 90 ?lanov.
Na ustanovni skupš?in je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992. V letu 1996 pa je skupš?ina potrdila, da je Statut usklajen tudi z Zakonom o društvih sprejetim 1995.

Zgodovina
Statisti?no društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977.
Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statisti?no društvo, ustanovljeno leta 1953.
Na Ustanovni skupš?in je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992.
Podrobnejši opis zgodovine, razvoja in pomembnih dogodkov se nahaja v Kroniki Društva.

Konference

Bilten

Sekcije

Podiplomski študij

Dogodki

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

dr. Andrej Blejc

Bogdan Grmek

Tel.

Fax:

+386 1 241 51 48

+386 1 24 15 344

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

bogdan.grmek at gov.si

Spletna stran:

http://www.stat-d.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si