Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
AK Slovenjske konjice
PDF natisni E-pošta
Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki društva in je samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki povezuje, usmerja in usklajuje športno-tehni?ne letalske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo njegovi ?lani.

Ime kluba in Logotip:

Aeroklub

Slovenske Konjice

http://www.aeroklub-konjice.com/

ak-slovenske-konjice

Sedež kluba:  

AK Slovenske Konjice- Aeroklub Slovenske Konjice

Grajska ulica 4 | Ži?e 107

SI-3215 Lo?e

Slogan kluba:

Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki društva in je samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki povezuje, usmerja in usklajuje športno-tehni?ne letalske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo njegovi ?lani.

Kratek opis kluba:

Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki društva in je samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki povezuje, usmerja in usklajuje športno-tehni?ne letalske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo njegovi ?lani. Namen aerokluba je med drugim razvijanje letalskega športa in njegovih vrhunskih dosežkov, razvijanje množi?nosti letalskega športa, skrb za letalsko in letalsko-tehni?no vzgojo državljanov Republike Slovenije, nenazadnje pa tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega razumevanja in športnega fair playa.

Temelje delovanja in organiziranosti aerokluba dolo?a njegov statut; sedaj veljavni je bil sprejet 22. februarja 1997.

Klju?ne dejavnosti:

športno tehni?na letalska dejavnost.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem klubu še radi izpostavili?

Organi aerokluba

Najvišji organ je skupš?ina, ki združuje vse ?lane aerokluba. Redna skupš?ina se skli?e v za?etku vsakega leta. Skupš?ina lahko odlo?a o vseh glavnih vprašanjih, ki zadevajo klub, in med drugim sprejema ali spreminja statut, voli in razrešuje ?lane ostalih organov AK, sprejema perspektivne na?rte in programe dela AK, sprejema finan?ni na?rt in zaklju?ni ra?un, sprejema nove ?lane in odlo?a o izklju?itvi ?lana iz AK itd.Pet?lanski izvršni odbor je neke vrste vlada AK in operativno vodi delo AK ter opravlja vse teko?e posle. V njem so predsednik AK, vodja strokovnega sveta, upravnik in dva ?lana, izvoljena na skupš?ini. Pri opravljanju strokovnih nalog izvršnemu odboru svetujejo komisije (npr. komisija za motorno letenje). Nadzorni odbor šteje tri ?lane in preverja delo izvršnega odbora, predvsem njegovo finan?no poslovanje; o svojih ugotovitvah poro?a skupš?ini. Disciplinska komisija obravnava kršitve statuta in disciplinske prekrške ?lanov ter lahko izre?e opomin, opomin pred izklju?itvijo, razrešitev s funkcije, mirovanje vseh ?lanskih pravic, lahko pa tudi skupš?ini predlaga izklju?itev ?lana in naložitev povra?ila škode.Mandat vseh organov razen skupš?ine traja štiri leta; po preteku tega ?asa skupš?ina izvede volitve ?lanov v organe AK na podlagi tajne in enakopravne volilne pravice vseh ?lanov. Ponovna izvolitev je možna.

Ustanovitev AK Slovenske Konjice in zgodovinski mejniki kluba

Aeroklub Slovenske Konjice je nastal na pobudo nekaterih športnih pilotov, ki so leteli v sosednjih aeroklubih v Celju in Slovenj Gradcu. Idejna o?eta AK sta bila Dušan Zorko iz Tolstega vrha in Franc Krajnc iz Frankolovega. Ustanovna skupš?ina AK Slov. Konjice je bila 19. januarja 1979. Skupš?ine se je udeležilo okoli 20 ljubiteljev letenja, vodil pa jo je Marko Fink iz Celja, takrat odvetnik v Slov. Konjicah, ki je kasneje izpeljal vse upravne postopke za registracijo društva.
Prvi predsednik AK je bil Maks Bre?ko, sekretarka pa Anica Brumec; vodila sta 11-?lanski izvršni odbor, ki se je takoj lotil zadanih ciljev: pridobitev klubskih prostorov, izgradnja vzletiš?a, pridobitev prvega letala. Aeroklub je deloval po vzoru sosednjih AK, še zlasti AK Ptuj, ki je v tistem ?asu veljal za vzor organiziranosti aeroklubske dejavnosti v Sloveniji. AK je kmalu pridobil klubske prostore v graš?ini Trebnik v Slovenskih Konjicah, kjer je razpolagal z u?ilnico in modelarsko delavnico, opremil pa si je tudi delavnico, kjer so ?lani opravljali pogodbena dela za podjetje Comet iz Zre?. Na ta na?in si je AK zagotavljal reden vir denarnih sredstev. Vzporedno s pripravo vzletiš?a so v aeroklubu od vsega za?etka tekla prizadevanja za pridobitev lastnega letala. Ker je v AK delovalo mnogo vplivnih ljudi iz konjiškega gospodarskega in politi?nega življenja, denar za nakup letala niti ni predstavljal velik problem. Ve?je težave so se porajale pri uvozu oziroma iskanju ustreznega letala v domovini.
Peter v Celju

Neuspešno so se kon?ali poskusi nakupa C-172 v Italiji, VILGA na Poljskem in ZLINA na ?eškoslovaškem; najbližje uresni?itvi je bil nakup letala PA-18 Superlet, katerega so si ?lani AK ogledali na sejmu v Zagrebu, zaradi stabilizacijskih ukrepov tedanje jugoslovanske vlade pod vodstvom Milke Planinc pa tudi ta nakup ni uspel.
V AK je bila nato sprejeta odlo?itev, da rabljeno motorno letalo kupimo na doma?em trgu. Z AK Ptuj je bila pripravljena pogodba o skupni obnovi in polovi?nem koriš?enju letala CITABRIA, z AK Slovenj Gradec pa so potekali pogovori o nakupu dvomotornega PIPER SENECA. Pri pripravah za nakup je bil najaktivnejši Franc Leskovšek; ko so bile nakupovalne aktivnosti tik pred zaklju?kom pa je nenadoma umrl. Nakup ni bil izveden, v AK Slov. Konjice pa je prišlo do globljih nesporazumov, tako da je odstopila ve?ina ?lanov izvršnega odbora, vklju?no s predsednikom Bre?kom in sekretarko Brum?evo, ki so do takrat delali sr?no in dobro. Obstoj AK je bil resno ogrožen. Vplivni ?lani so ga zapustili, ugled in pomen AK v lokalnem okolju je splahnel, novega vodstva ni bilo mogo?e konstituirati, ni bilo primernih ljudi, da bi raz?istili odnose med ?lani in zgladili spore. Med ?lani AK je vendarle kmalu uspel dogovor in vodstvo kluba je prevzela mlajša generacija. Predsednik AK je postal Jože Felicijan, sekretarka Zdenka Kova?, sedanja ministrica za regionalni razvoj, mo?no podporo pa je klubu nudil Gvido Hauptman. Delo je znova steklo, tokrat precej skromneje, zato pa toliko bolj zavzeto. Poudarek je veljal notranji trdnosti AK, pridobitvi oziroma ve?anju strokovnosti in letalski dejavnosti, ve?je naložbe pa so morale po?akati.
Osrednji cilj je bil vzpostaviti lastno letalsko šolo, si pridobiti bazo strokovnega kadra, pogodbeno opravljati proizvodno dejavnost in organizirati razli?ne prireditve, s katerimi bi si pridobili svoj prostor v ob?ini in Letalski zvezi Slovenije.
Kmalu je bil na lastnem letališ?u izveden prvi letalski miting, v Celju in na Ptuju so šolanje zaklju?ili prvi piloti iz AK Slov. Konjice, klub pa kupi prvo letalo: jadralnega VUK-T. V tistem ?asu AK organizira prva tekmovanja v nekaterih kategorijah letalskega modelarstva.
Od takrat AK Slov. Konjice po majhnih korakih neprestano napreduje in se razvija. Drugo vodstveno generacijo je po nekaj letih zamenjala tretja: predsednik AK je bil do leta 2003 Darko Mastnak, nasledil pa ga je Janez Jenšterle. Izvršni odbor tvorijo poleg predsednika še Peter Ravnak, Mitja Mastnak, Vlado Korošec in Štefan Kroneker. Od ustanovnih ?lanov pred 25 leti sta v klubu ostala samo še dva: Dušan Zorko v vlogi upravnika, Peter Ravnak pa kot vodja strokovne letalske dejavnosti, a še bolj duša in glavna gonilna sila kluba.

Vzletiš?e

Vzletno-pristajalna steza je že od vsega za?etka na mestu, kjer je danes. Njeno lego sta predlagala Dušan Zorko in Maks Arbajter, Konji?an, takrat zaposlen kot upravnik AK Celje. Trasa steze se je nahajala na velikem polju med Ži?ami in Lo?ami na vzhodni strani opuš?ene železniške proge, le da je takrat ta predel bil neurejen, zamo?virjen in porasel z grmovjem.
Del zemljiš?a je AK dobil v najem od Kmetijske zadruge Slovenske Konjice, del pa od ostalih lastnikov, okoliških kmetovalcev. Izvedena so bila obsežna zemeljska dela: današnja trasa za dovozno cesto, dva dolga in globoka jarka za odvodnjavanje, povezana s podzemno cevjo, izravnano je bilo zemljiš?e v izmeri pribl. 5 hektrajev, na stezo in cesto navoženih ogromno kubi?nih metrov peska. Ve?ino teh del je opravil Dušan Zorko sam s svojimi stroji.Kot zanimivost velja omeniti, da je na podro?ju letališ?a Senožet že leta 1952 z letalom PO-2 med prvimi pristal Vinko Štefani?, najstarejši pilot s konjiškega, ki se je za pilota izšolal že leta 1946, letos pa bo praznoval 80. rojstni dan. Vzletno-pristajalna steza je leta 1994 dobila kon?no podobo in razsežnosti. AK je uredil odnose tudi s sosednjimi kmetovalci, ki so pridobili velik travnik za precej živalske krme, klub pa urejeno travnato stezo. Poseben podvig je uspel tudi z izklju?itvijo visokonapetnostnega daljnovoda, ki je bil iz omrežja izklju?en za en teden, tako da je bilo mogo?e na žice namestiti ozna?evalne krogle. Danes je Letališ?e Senožet v Ži?ah pri Slovenskih Konjicah mati?no letališ?e Aerokluba Slov. Konjice. Letališ?e razpolaga s travnato vzletno-pristajalno stezo dimenzij 810 m × 60 m (podrobnosti so navedene na koncu biltena), hangarjem, velikim ve?namenskim prostor za pouk in družabne aktivnosti, upravnikovo pisarno, sanitarnimi prostori, ?rpalko za letalsko gorivo itd. Okoli hangarja je velika in urejena travnata površina, tako da je možno tudi šotoriti, kar z veseljem izkoristijo npr. naši obiskovalci-piloti iz tujine in padalci.Letališ?e Senožet je pogosto kraj dogajanja tudi za neletalske dejavnosti. Kot zelo primerno se je izkazalo za ve?je prireditve najrazli?nejše vsebine, ki so jih pripravila razli?na društva ali podjetja (zbori, zleti, pikniki, glasbene prireditve, gledališke predstave, rave zabave…).

Hangar

Do hangarja je vodila trnova pot. Za?elo se je s poskusi postavitve montažnega hangarja na današnji lokaciji, pa zaradi nasprotovanja Kmetijske zadruge Slov. Konjice ni bil postavljen. Leta 1984 je aeroklub odkupil star celjski hangar, ga z lastnim delom podrl, razstavil na sestavne dele in prepeljal v Slovenske Konjice. A še pred postavitvijo so se stvari mo?no zapletle in hangar je nepostavljen sprhnel. Razmere za hangar so bile ugodne zopet leta 1991, ko pa so jih zapletle osamosvojitev in vojna za Slovenijo ter razpad ob?ine Slovenske Konjice na tri nove. Po dolgih negotovostih se aeroklub odlo?i za postavitev hangarja, ki mu ga je podarila slovenska vojska in katerega so ?lani sami podrli v Štorah in ga prepeljali v Konjice, kjer so ga ve? let skrivali na razli?nih lokacijah. Poleti leta 1995 v težkih pogojih in rekordnem ?asu dveh tednov objekt postavijo ?lani AK. Tu se je pokazala vsa spretnost in sr?nost ?lanov. Hangar je bil najve?ji objekt, zgrajen v letu 1995 na obmo?ju novih ob?in Slov. Konjice, Zre?e in Vitanje, slovesna otvoritev pa je bila na veli?astnem letalskem mitingu. Dela na hangarju so potekala še dobesedno celo zadnjo no? pred otvoritvijo.

Gradnja hangarja

Za AK se je tako kon?alo 16-letno obdobje tavanja in gostovanja na tujih letališ?ih ter so bili ustvarjeni pogoji za normalno delo. Seveda so manjkali še spremljevalni prostori, kot npr. u?ilnica, upravnikova pisarna, sanitarni prostori. Vsi ti so bili pridobljeni s prizidkom k hangarju, ki je bil zgrajen leta 1999. Pri gradnji in reševanju dnevnih tehni?nih problemov je veliko požrtvovalnosti in spretnosti pokazal Marjan Šajtegel. Pri sodelovanju z ostalimi aeroklubi velja poudariti, da je AK Slov. Konjice lepo sodeloval z vsemi sosednjimi klubi, posebej pa je treba izpostaviti AK Velenje, ki nam je nudil posebno podporo vrsto let.

Letala

Pridobitev lastnega letala je vrsto let bil osrednji cilj AK Slov. Konjice. Prizadevanja za njegovo pridobitev so bila opisana že zgoraj. Letalska politika v SFRJ je omogo?ala pridobitev letala prek letalske zveze le uveljavljenim klubom, možnosti nakupa v lastni organizaciji pa skoraj ni bilo. Šele ko smo dokazali, da imamo izšolanih dovolj motornih pilotov, nam je Letalska zveza Slovenije dodelila motorno letalo U-75, ker pa nismo imeli hangarja, letalo nikoli ni prišlo v roke AK Slov. Konjice. Prvo motorno letalo, Maule MX-7, je tako leta 1992 kupila skupina ?lanov AK. Štirisedežno enomotorno letalo MX-7 je ameriške izdelave in ve?namensko uporabno, npr. za panoramske lete, šolanje, vleko jadralnega letala, izmet padalcev. Kmalu zatem je prišlo še eno letalo, šolski PA-38.
Danes klub razpolaga z motornimi letali (Utva-75, Maule Mx-7, Piper Tomahawk Pa-38, Piper Warior III), dvema jadralnima (VUK-T in Blanik), dvema motornima zmajema in šestimi jadralnimi padali, ob?asno tudi s helikopterjem.

Letalske šole

Vzgoja lastnega strokovnega kadra je bil že od vsega za?etka osrednji cilj Aerokluba Slovenske Konjice. Ker klub sprva ni razpolagal z lastno infrastrukturo in ustreznimi materialnimi sredstvi, se je precej ?lanov šolalo v drugih klubih in organizacijah. Prva generacija jadralnih pilotov (Jože Frim, Silvo Brglez, Darko Mastnak in Jure Krajnik) je sicer letela na sosednjih letališ?ih, celotno teoreti?no usposabljanje pa je bilo izvedeno v doma?ih prostorih, kjer se je predavanj udeležilo 9 kandidatov. Naslednjo generacijo (Iztok Trafela, Marjan Šajtegel, Peter Ledinek) je v celoti izšolal doma?i u?itelj Peter Ravnak; teoreti?ni del v klubskih prostorih, na letenje pa se je bilo potrebno voziti v Slovenj Gradec.
V nadaljevanju se je težiš?e šolanja preusmerilo na motorno letenje, ko je bil najprej v internatu na Ptuju izšolan Vlado Korošec, ?ez nekaj let pa še Iztok Trafela, slednji z doma?im u?iteljem. Številni piloti, ki so se šolali in delovali v vojaških letalskih silah nekdanje Jugoslavije (Ljubo Pliberšek, Aleš Ledinek, Stanko Kolar, Vili Pleteršek, Branko Rek, Damjan Fijavž), pa so po osamosvojitvi Slovenije okrepili klubski strokovni kader.Po izgradnji hangarja in nakupu prvih letal je bilo dolgoletno prizadevanje kronano z uradno registracijo treh letalskih šol, danes pa v okviru kluba delujejo štiri letalske šole, in sicer za jadralno, motorno in helikoptersko letenje ter jadralno padalstvo. Teoreti?no šolanje bodo?ih pilotov in izobraževalna predavanja (npr. o meteorologiji, uporabi sodobnih navigacijskih naprav, angleški letalski terminologiji, predpisih s podro?ja letalstva ipd.) za vse ?lane AK potekajo predvsem v zimskem ?asu, prakti?ni del pouka pa se izvaja od junija do oktobra ve?inoma na vzletiš?u Senožet, v ostalih mesecih pa na brniškem letališ?u. ?e so v skupini vsaj trije bodo?i piloti, šolanje poteka intenzivno in takoreko? vsak primeren dan, ki je primeren za letenje.
Danes je med ?lanstvom AK Slov. Konjice strokovni letalski kader, ki je med boljšimi v Sloveniji.

Prireditve in tekmovanja

Najodmevnejša prireditev je letalski miting, ki ga AK Slov. Konjice že tradicionalno organizira na svojem letališ?u Senožet vsako leto od 1983. naprej, obi?ajno prvi konec tedna v avgustu (miting je zaradi vojne za Slovenijo odpadel le leta 1992).
Prvi miting je bil 24. julija 1983. Sodelovalo je 12 letal, padalci, letalski modeli, nastopali najboljši piloti iz Slovenije. Najve?je navdušenje na nebu je požel Marjan Kencijan z akrobatskim letenjem, z »zemeljskim« delom pa se je izkazal zlasti Tone Pliberšek, ki je zaradi maloštevilnega ?lanstva k pripravam in izvedbi mitinga pritegnil mnogo svojih sosedov iz Mizarske ulice. Pekel se je bik na žaru, organiziran je bil sre?elov, obiskovalci so bili navdušeni. Na mitinge redno prihaja okoli 5000 obiskovalcev, med njimi so visoki gostje iz gospodarstva in politike, na programu pa so vrhunske letalske to?ke.
Med ve?jimi javnimi prireditvami državnega pomena, ki jih je organiziral AK, velja izpostaviti naslednje:

· prvo razglasitev najboljših športnikov – letalcev v samostojni Sloveniji dne 23. 1. 1993 v Zre?ah; prireditev je potekala pod okriljem Letalske zveze Slovenije, spremljala pa jo je letalska razstava vseh slovenskih letalskih proizvajalcev in tiskovna konferenca desetih državnih reprezentanc;

· prvo sre?anje Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije (AOPA – Aircraft Owners and Pilots Association) v letu 1995;

· zadnjih deset let klub organizira vsakoletno državno prvenstvo motornih pilotov, leta 1999 pa je izvedel mednarodni aerorally Alpe Adria;

· prvi zbor vojaških pilotov Slovenije leta 2004, ki je postal tradicionalen vsakoletni dogodek.

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

Janez Janšterle

Peter Ravnikar

Tel.

+386 3 759 20 30

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.aeroklub-konjice.com/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si