ZMKS
PDF natisni E-pošta
Zveza moto klubov Slovenije: Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motoristiènega vzdušja v Sloveniji.

Zveza moto klubov

Slovenije

http://www.zmks.com/

zmks

Sedež zveze:  

ZMKS - Zveza moto klubov Slovenije

Štrekljeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza moto klubov Slovenije: Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motoristiènega vzdušja v Sloveniji.

Kratek opis zveze:

Vse, ki prebirate te naše strani ZVEZE MOTOKLUBOV SLOVENIJE prav lepo pozdravljam. O zvezi MKS lahko veliko preberete na osnovni strani zveze. Jaz pa bi rad poudaril sledeče:

Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motoristienega vzdušja v Sloveniji. Prav vsi motoristi imamo enake težave zato je prav, da s skupnimi močmi poizkušamo te ovire premagati. Težave imamo na področju cestninjenja saj plačujemo preveliko povračilo za uporabo cest v primerjavi z ostalimi udeleženci v prometu. Varnostne ograje so nam smrtno nevarne in še bi lahko našteval. Tudi zavarovalnice nam niso naklonjene pa nam bi morale biti saj smo motoristi njihova dobra stranka. Letni motoristieni prihodek zavarovalnic ni zanemarljiv in je skoraj čisti dobieek saj smo motoristi STATISTIčNO NAJMANJŠI povzročitelji nesreč. Tudi država nam do sedaj ni prisluhnila. Se je pa v zadnjem obdobju situacija precej spremenila . Tudi mediji so nam čedalje bolj naklonjeni saj smo v preteklosti lahko sodelovali v raznih predstavitvah prometne problematike.

Tudi v letošnjem letu smo pripravili bogat program delovanja ZMKS v smeri preventive in problematike prometnih predpisov, ki so daleč od realnosti. Poskrbeti moramo, da bomo vsi udeleženci v prometu enakopravni v vseh pogledih. Na cesti imamo pravico biti varni tudi motoristi in prav MOTORISTI smo tisti, ki največkrat prvi priskočimo na pomoč drugim udeležencem v prometu.

Vsem motoristom želim varno vožnjo po naših cestah. Naj vam vožnja nudi veliko lepih trenutkov in vedno srečno vrnitev domov.

Ključne dejavnosti:

Povezovanje članov in društev

Avto moto dejavnost

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Spretnostna vožnja

Problematika parkirišč

Evropska listina

Popusti za člane ZMKS

Zgodovina ZMKS
Nastanek Zveze moto klubov Slovenije
11.11.1995, je ustanovni zbor sprejel sklep o ustanovitvi ZVEZE MOTO KLUBOV SLOVENIJE.

ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje moto klubov v Sloveniji. Temelji na načelu vzajemnoszi in enakopravnosti uveljavljanja interesa članov.

ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE ima sedež na Štrekljevi 3, v Ljubljani.

Osnovni namen ZVEZE MOTO KLUBOV SLOVENIJE je povezovanje članov po Sloveniji, spodbujati njihovo delovanje ter povečati tehnični nivo delovanja. ZMKS zastopa interese članov pred državnimi in drugimi organi oz. organizacijami. Prav tako ZMKS zastopa svoje člane v kontaktih s podobnimi organizacijami v tujini.

ZMKS je sestavljena iz predsedstva (predsednik ali podpredsednik, tajnik, blagajnik in koordinator za tujino), upravnega odbora UO (predsedik ali podpredsednik + šest predstavikov regij), regijskega odbora RO, nadzornega odbora NO.

ZMKS je razdeljena po regijah. Vsaka regija tvori regijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki klubov regije. Vsak regijski odbor ima po enega predstavnika regije s pravico glasovanja v upravnem odboru.

Regije ZMKS so:
· Primorska,
· Dolenjska,
· Ljubljanjsko - Notranjska,
· Gorenjska,
· Spodnje Štajerska,
· Zgornje Štajerska.

Član ZMKS je lahko vsak registriran MOTO klub iz območja Republike Slovenije. Članstvo v zvezi je prostovoljno.

Predstavnik MOTO kluba, ki želi postati član ZMKS, mora predložiti odločbo pristojnega upravnega organa o registraciji kluba, sklep najvišjega organa MOTO kluba, da želi prostovoljno postati član ZMKS in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili ZMKS in bo plačal članarino.

Novega člana v ZMKS predlaga regija - RO, upravni odbor - UO pa ga sprejme.

Predsednik moto kluba, ki želi postati član ZMKS, poišče regijskega predstavnika, ta pa nato skliče sestanek predsednikov moto klubov regije. Na sestanku predsednik predstavi svoj moto klub, nato pa ostali predsedniki glasujejo o sprejetju novega kluba v ZMKS. Zato, da je novi moto klub sprejet v ZMKS, mora ZA glasovati večina prisotnih. Nato predstavnik regije predlaga novi moto klub za članstvo v ZMKS na upravnem odboru - UO, ki ga nato sprejme.

Vsaka regija izvoli svojega predstavnika in njegovega namestnika. Regija lahko sojega predstavnika in namestnika zamenja kadarkoli, če le ta ne deluje v interesu regije.

Najvišji organ ZMKS je občni zbor. Občni zbor sestavljajo predstavniki članov ZMKS. Občni zbor je lahko reden ali pa izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor - UO enkrat letno. Izredni občni zbor pa se lahko skliče po sklepu upravnega odbora - UO, na zahtevo nadzornega odbora - NO ali na zahtevo 1/3 članov ZMKS. Upravni odbor - UO je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor - UO ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. O sklicu občnega zbora morajo biti člani seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani upravnemu odboru - UO v pisni obliki, najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

ZMKS lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcijo ustanovi upravni odbor - UO na pobudo članov ZMKS. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili ZMKS. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru - UO.

Članstvo v ZMKS preneha s prenehanjem delovanja člana, s črtanjem iz evidence ali z njegovo izključitvijo. Član prostovoljno izstopi iz ZMKS, če upravnemu odboru - UO poda pisno izjavo o izstopu.

ZMKS ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki ZMKS materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

Kontakt:

Predsednik:

Leopold Pungerčar

Gsm:

+386 41 610 991

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: http://www.zmks.com/
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si