Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
AAG
PDF natisni E-pošta
Alpe Adria Green deluje v Sloveniji kot društvo v JAVNEM INTERESU. Podprite mednarodno društvo za zaš?ito narave in okolja Alpe Adria Green. Vsak vaš prispevek nam omogo?i boljše delo pri zaš?iti narave, okolja in zdravja ljudi.

Ime društva in Logotip:

Alpe Adria Green

http://alpeadriagreen.bravehost.com/

aag

Sedež društva:  

AAG - Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

SI-4270 Jesenice

Slogan društva:

Alpe Adria Green je mednarodna nevladna, nepoliti?na in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo, ki deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem Bosni in Hercegovini ter Srbiji in ima naslednje cilje.

Kratek opis društva:

Je mednarodna nevladna, nepoliti?na in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo, ki deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem Bosni in Hercegovini ter Srbiji in ima naslednje cilje:

· varstvo narave, okolja in zaš?ita zdravja,
· pridobivanje znanj za obvladovanje ekoloških problemov,
· reševanje propagiranje ekološke dejavnosti
· pomo? društvom in civilnim inciativam na ekološkem podro?ju
· mednarodno sodelovanje na podro?ju varstva narave, okolja in zdravja z ekološkimi organizacijami

AAG je bil ustanovljen z namenom, da poveže zveze društev v državah na obmo?ju bivše Jugoslavije, sosednjih državah in v drugi fazi državah na celotnem balkanu.

Namen ustanovitve je povezovanje pri reševanju skupnih ekoloških problemov na tem obmo?ju. AAG orje ledino na novih povezavah in novem na?inu dela na ekološkem podro?ju. Z tem na?inom poskušamo tudi zbliževati ljudi iz razli?nih jezikovnih in eti?nih skupin na druga?en na?in, ki ni vezan samo na gospodarstvo in denar, da bi v praksi povezali narode v evropski skupnosti pa tudi izven nje.

Prvi uspehi so zelo obetavni saj smo povezali Italjane in Slovence, da so se združili in pri?eli z pritski na obe vladi in na evropsko unijo z istimi zahtevami za dosego istega cilja. V preteklosti so se trudili proti izgradnji plinskih terminalov vsak zase, ker pa niso internacionalizirali problema so jih vlade gladko zavrnile in podprle z lažnimi dokumenti investitorje.

Alpe Adria Green bo tožila zaradi izdaje okljevarsvenega dovoljenja na podlagi lažnih dukumentov Italjansko vlado na Upravnem sodiš?u v Rimu. V AAG nimamo denarja za celoten process, ki vlkju?uje tudi tožbo na EU sodiš?u. Stroški bodo znašali približno 20.000 EVR. AAG prosi vse, ki ne želite, da se izgradijo plinski terminali v Tržaškem zalivu, za finan?no pomo?.

AAG deluje v skrbi za razvoj kakovosti življenja, ki temelji na uveljavljanju pravilnega ?lovekovega odnosa do okolja in narave, eti?nih vrednot ter spoštovanju vsega življenja in odgovornosti zanj, s ciljem ozavestiti ljudi glede trajnega pomena varovanja okolja in narave za sedanje in prihodnje rodove.

Klju?ne dejavnosti:

organizacije za varstvo okolja in narave zaradi skupnega nastopanja pri širjenju in poglabljanju pravilnega odnosa do zdravega okolja in narave;

usmerja in delo ?lanov organizacij, sodeluje pri njihovem strokovnem usposabljanju, nudi pomo? pri na?rtovanju in izvajanju posameznih nalog in projektov;

sodeluje pri uveljavljanju okoljske vzgoje kot sestavnega dela rednega izobraževanja od osnovne do visokih šol, pri programih izvenšolskih aktivnosti in drugih oblikahizobraževanja (te?aji, predavanja, predstavitve projektov) ter skrbi za informiranje in izobraževanje preko sredstev javnega obveš?anja;

sodeluje pri sprejemanju predpisov na podro?ju varstva okolja in narave, ohranjanja narave in urejanja prostora ter opozarja na dosledno nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in nad izre?enimi ukrepi pri varovanju okolja in narave;

se vklju?uje v postopke priprave prostorskih aktov in v presoje njihovih vplivov na okolje in naravo;

obveš?a javnost o svojih stališ?ih do odprtih in nerešenih vprašanj ?lovekovega okolja in narave;

spodbuja kulturno, raziskovalno, ekološko, prosvetno in založniško dejavnost na podro?ju varstva okolja in narave;

spremlja in preu?uje pojave onesnaževanja in poseganja v prostoru, zavzema na?elna stališ?a ter daje pobude in smernice za reševanje problemov varstva okolja in narave;

sodeluje v javnih razpravah, strokovnih posvetih in kongresih o varstvu okolja in narave;

sodeluje z državnimi organi, javnimi službami in gospodarskimi subjekti ter jih opozarja na zdravju škodljiva delovanja na njihovem obmo?ju ali pri proizvodnem procesu;

sodeluje pri pripravi in uresni?evanju programov, strategij oziroma drugih dokumentov trajnostnega razvoja v ter pristojnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil predlaga ukrepe za:

izboljšanje varstva zraka, vode, zemlje in ekosistemov ter ukrepe za spodbujanje var?evanja z naravnimi viri;

spodbujanje uvajanja ?istih tehnologij, ki bodo gospodarstvu zagotavljale lasten obstoj in razvoj ter ne bodo neugodno vplivale na okolje in naravo;

omogo?anje kakovosti življenja v mestih in na podeželju, njuno medsebojno skladnost in povezanost z naravnim okoljem in naravo;

zniževanje obremenjevanja okolja in narave, ki nastaja pri proizvodnji, prometu, porabi in energetiki;

spodbujanje sonaravnega kmetijstva, pridelave zdrave in kakovostne hrane, ohranjevanje plodnosti tal, nadzorovane porabe umetnih gnojil in pesticidov ter spodbujanje humanega odnosa v vzreji doma?ih živali;

varovanje gozdov in kmetijskih zemljiš?;

ohranjanje izjemne biološke in krajinske pestrosti ter bogate kulturne in naravne dediš?ine.

Prizadeva si za sodelovanje z drugimi doma?imi in mednarodnimi organizacijami s podro?ja varstva okolja in narave z namenom usklajevanega delovanja za koristi varstva okolja in narave ter si prizadeva pridobiti status zveze društev v javnem interesu.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Na osnovi dolgoro?nega ALPE ADRIA GREEN v letu 2009, 2010 in pristopnih ?lanic in iz njih izhajajo?ih nalog bomo v letu 2009 in 2010 dejavni na naslednjih prednostnih podro?jih:

1. Vzpostavili bomo organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vklju?ijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega ?lanstva v AAG-u.
2. Komisije pri AAG bomo ukrepili z strokovnjaki in aktivisti.
3. Sodelovali z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave, lokalnimi ob?inami, predstavniki ministerstev....
4. Vzpostavili in nadaljevali mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji, fundacijami in strankami (Greenpeace, REC, ICASA, Prijatelji planeta, Antiatom, Mladi Evrope, Milieu Defensie, itd.).
5. Posredovali javne pobude, predloge in zahteve ustreznim državnim institucijam o vseh spornih ekoloških vprašanjih.
6. Pri?eli bomo izdajati ?asopis V SOŽITJU Z NARAVO, ter prenovili elektronske informacije.
7. Izvajali projekt EKOLOŠKE PATRULJE, kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žariš?i v državah, kjer AAG deluje .
8. Sodelovali s posameznimi poslanci in strankami v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU.
9. Sodelovali z upavami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran na?in z mediacijami rešiti odprta vprašanja.
10. Vodili akcijo odstranitve ?rnih odlagališ?, organizirali lastne ?istilne akcije spomladanskega urejanja in okolja v okviru projektov "Moja država- lepa, urejena in ?ista"
11. Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.).
12. Pripravili bomo posvet o narodnih parkih
13. Pripravili in izvajali projekte okoljske vzgoje odraslih in mladine.
14. Nadaljevali z mese?no akcijo »?RNA LISTA«, na kateri bomo objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.
15. Organizirali bomo protestne in druge akcije, ?e ne bomo mogli dose?i ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori.
16. Sodelovali bomo z lakalnimi ob?imami pri izkanju rešitev za centralna odlagališ?a odpadkov.
17. Pove?ali bomo boj proti podnebnim spremembam z raznimi protesnimi akcijami, ?e bo potrebno pa tudi z blokado prometa, delovanja tovaren, ....
18. Uspostavili bomo intervencisko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da ?im prej reši problem.
19. Š?itili bomo obmo?ja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih
20. Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem podro?ju.
21. Na internetu bomo pri?eli izvajati seminarje in izobraževanja za ob?ane
22 .Sodelovali in pomagali pri pripravi lokalnih agend za ob?ine in drugih okoljskih projektih (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališ?a, ?N …).
23. Podelili priznanje AAG-a ekološko neopore?nim tovarnam, avtoremontnim, avtoservisnim delavnicam, ......
24. Pri?eli izvajati mednarodno upozorilno akcijo »prižgimo sve?e za naše okolje«
25. Kadidirali bomo na državnih in mednarodnih projektih.

Sestavni del programskih osnov za leto 2009 in 2010 bodo tudi programi, ki jih pripravijo Podružnice v posameznih državah, ?lanice, sekcije oziroma projektne skupine AAG.

Kontakt:

Predsednik:

Vojko Bernard

Telefon:

Gsm:

+386 4 583 66 40

+386 51 311 450

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://alpeadriagreen.bravehost.com/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si