Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Društvo ŠOLT danes deluje kot samostojna enota. Podro?ja delovanja Društva ŠOLT so neformalno izobraževanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri oblikovanju mladinske politike in mladinskega dela doma in v tujini, sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami pri izvedbi mladinskih projektov in druge mladinske aktivnosti.

Ime društva in Logotip:

Društvo ŠOLT

http://www.zavod-solt.si/

solt

Sedež društva:  

ŠOLT - Društvo ŠOLT

Cesta 27 aprila 31/7

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo ŠOLT danes deluje kot samostojna enota. Podro?ja delovanja Društva ŠOLT so neformalno izobraževanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri oblikovanju mladinske politike in mladinskega dela doma in v tujini, sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami pri izvedbi mladinskih projektov in druge mladinske aktivnosti.

Kratek opis društva:

Društvo ŠOLT danes deluje kot samostojna enota. Podro?ja delovanja Društva ŠOLT so neformalno izobraževanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri oblikovanju mladinske politike in mladinskega dela doma in v tujini, sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami pri izvedbi mladinskih projektov in druge mladinske aktivnosti.

Društvo ŠOLT je polnopravni ?lan Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in eden od soustanoviteljev MSS v letu 1990. Kot polnopravni ?lan imamo predstavnika v Stalnem odboru MSS in po dva predstavnika na Zboru MSS. Naši ?lani so vklju?eni v Komisijo MSS za izobraževanje in usposabljanje, v Komisijo MSS za mednarodno sodelovanje in v mentorsko skupino, ki deluje v okviru MSS. Naši ?lani so aktivni tudi pri izvajanju projekta MSS Program razvoja lokalnih mladinskih struktur, ki je partnerski projekt med MSS in Uradom RS za mladino-Ministrstvo za šolstvo in šport. Zelo dobro sodelujemo tudi z Mladinskim svetom Maribor (MSM), naši ?lani so sodelovali pri pripravi in izvedbi razli?nih aktivnosti MSM v letu 2000.

V letu 2000 Društvo ŠOLT sodeluje pri projektu Nefiks (partnerski projekt Mladinskega Ceha in Urada RS za mladino), pri Likovni delavnici Ljubljanski grafiti 2000 (Klub Ljubljanski grafiti in Dijaška organizacija Slovenije), pri projektu Kaledoskop - medkulturni maraton (ŠKUC, CPM, MOST), v okviru Študentske Arene pa smo v sodelovanju z Zavodom ŠOLT pripravili okroglo mizo ob 40. obletnici delovanja društva. Izvajamo bralne krožke za ?lane našega društva v okviru projekta Berimo z Manco Košir. Pripravljamo tudi fotografske razstave naših ?lanov, ki si jih lahko ogledate v prostorih ŠOLT-a v bloku 7 v Študentskem naselju ROŽNA DOLINA.

Društvo ŠOLT je v zadnjih letih veliko pozornost posvetilo tudi mednarodnemu sodelovanju. Razvili smo bilaterale s Španci in Angleži. S Španijo smo izvedli že 3 mednarodne izmenjave mladih (SADOLIT'X I in SADOLIT'X II, NUTRIA), z Angleži pa do sedaj eno (YOUTH 2000). Mednarodna izmenjava Youth 2000 je bila vklju?ena tudi v program Evropske komisije "Mladina". Mednarodne mladinske projekte pripravljamo v sodelovanju z Zavodom ŠOLT, z Uradom Republike Slovenije za mladino-Ministrstvo za šolstvo in šport, z Zavodom MOVIT-Nacionalno agencijo programa Mladina v Sloveniji, z Dijaško skupnostjo Maribor in z drugimi mladinskimi organizacijami.

Klju?ne dejavnosti:

Izobraževanje

Metode izobraževanja

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Kratka zgodovina ŠOLT-a

Društvo Študentske organizacije ljudske tehnike (Društvo ŠOLT) je bilo ustanovljeno v Ljubljani leta 1960. Ustanovili so ga študentje v okviru obštudijskih dejavnosti. Oblikovali so razli?ne sekcije (foto sekcija, ra?unalniška sekcija, radio amaterska sekcija, ra?unalniška sekcija, raketna sekcija) in ustanovili avto šolo ŠOLT.

V 90. letih se je dejavnost društva precej razširila. V skladu s trendi je Društvo ŠOLT pri?elo organizirati jezikovne te?aje, ki so v zadnjih letih postali osrednja dejavnost društva. Na osnovi sekcij, ki so delovale že v 60. letih, smo za?eli izvajti strokovne te?aje, seminarje in delavnice. Ponudbo smo popestrili še s športnimi te?aji. Odprli smo študentski servis ŠOLT, fotokopirnico ŠOLT ter ohranili dve foto temnici ŠOLT, ki sta na voljo našim ?lanom. Leta 1990 smo bili eden od soustanoviteljev Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in smo njegov polnopravni ?lan še danes. Naši ?lani so za?eli tudi z mednarodnim sodelovanjem mladih s sorodnimi organizacijami iz Španije in Velike Britanije.

Septembra 2000 je Društvo ŠOLT ustanovilo Zavod ŠOLT. Danes torej delujeta oba: Društvo ŠOLT in Zavod ŠOLT. Društvo ŠOLT se ukvarja predvsem z mladinskimi projekti na podro?ju neformalnega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, skrbi za informiranje ?lanov o mladinskih aktivnosti, prireja fotografske razstave v prostorih ŠOLT, sodeluje z Mladinskim svetom Slovenije (MSS) ter z drugimi mladinskimi organizacijami, društvi. Zavod ŠOLT je pomembna izobraževalna institucija. Glavne dejavnosti Zavoda ŠOLT so izobraževanje, zaposlovanje mladih, izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih in s tem boljša integracija mladih v širše družbeno življenje. V okviru izobraževanja pripravljamo pestro izbiro jezikovnih, strokovnih in športnih te?ajev. Te?aje pripravljajo in vodijo študentje višjih letnikov in profesorji ter drugi strokovnjaki, specializirani za posamezna podro?ja. V okviru Zavoda ŠOLT deluje fotokopirnica, ki vam nudi storitve po zelo ugodnih cenah. Za bolj ustvajalne pa je 24 ur na dan na voljo uporaba Foto temnice ŠOLT.

Dolga tradicija, velika fleksibilnost, odprtost in prijazno okolje so glavni razlogi za to, da naše te?aje vsako leto obiš?e ve? kot 3000 mladih. Skupine, v katerih potekajo te?aji so majhne, dinami?ne, udeleženci so ve?inoma študentje, k nam pa radi pridejo tudi dijaki in ostali. Ena ve?jih prednosti naših te?ajev so tudi nizke cene, saj pri organizaciji naših programov sodelujemo s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU Ljubljana).

Sedež obeh, Zavoda ŠOLT in Društva ŠOLT, je v Študentskem naselju ROŽNA DOLINA. Sprejemna pisarna (vpisi, informacije), fotokopirnica, foto temnica in društvena soba so v BLOKU 7.

Ve? o nas in naših dejavnostih si lahko preberete na straneh, ki so pred vami.

Metode izobraževanja
Jezikovni te?aji
Metode dela obsegajo klasi?ne prijeme, delno v obliki študijskih delavnic. Program poteka v obliki te?aja v malih skupinah (od 6 do 9 te?ajnikov, v najvišjih stopnjah tudi od 3 do 4 te?ajniki).

Strokovni te?aji
Strokovni te?aji potekajo v obliki teoreti?nega in prakti?nega dela. Teoreti?ni del poteka v obliki te?aja v u?ilnici, medtem ko prakti?ni del poteka na terenu, v temnici, ob strojih itd. odvisno od vrste te?aja. Skupine te?ajnikov so majhne; od 4 pa do 16 te?ajnikov v skupini.

Športni te?aji
Te?aji potekajo v skupinah do najve? 16 te?ajnikov v obliki predavanj in (odvisno od te?aja) prakti?nih vaj.

Temnica

Fotokopirnica

Te?aji, inštrukcije...

Kontakt:

Predsednik:

Rok Hrastnik

Telefon:

Telefon:

Faks:

Gsm:

Gsm:

+386 1 242 12 82

+386 1 242 12 70

+386 1 242 12 79

+386 51 610 913

+386 31 413 300

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zavod-solt.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si