Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
IPOP
PDF natisni E-pošta
Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot nevladna organizacija in neodvisni raziskovalni zavod na podro?ju prostora. Naš namen je doseganje sinergij med razli?nimi vedami in praksami, ki se tako ali druga?e ukvarjajo s prostorom.

Ime inštituta in Logotip:

Inštitut za politike prostora

http://ipop.si/

ipop

Sedež inštituta:  

IPOP - Inštitut za politike prostora

Tržaška 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan inštituta:

Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot nevladna organizacija in neodvisni raziskovalni zavod na podro?ju prostora. Naš namen je doseganje sinergij med razli?nimi vedami in praksami, ki se tako ali druga?e ukvarjajo s prostorom.

Kratek opis inštituta:

Cilji
Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot nevladna organizacija in neodvisni raziskovalni zavod na podro?ju prostora. Naš namen je doseganje sinergij med razli?nimi vedami in praksami, ki se tako ali druga?e ukvarjajo s prostorom. Politike prostora obsegajo strategije javnih in zasebnih akterjev z na?rtovanimi prostorskimi u?inki, kot npr. prostorske in urbane politike od lokalne do evropske ravni. Vklju?ujejo pa tudi formalne in neformalne politike, pri katerih je prostorska dimenzija njihov nelo?ljivi del, ki pa praviloma ni v ospredju. Primeri teh so npr. regionalna politika, prometno na?rtovanje ali sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.

Pri svojih aktivnostih si prizadevamo, da vanje v ?im ve?ji meri vklju?ujemo tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude (organizirane skupine prebivalcev posameznih obmo?ij, ki si prizadevajo za kakovostnejše neposredno življenjsko okolje). Na ta na?in se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na podro?ju prostora, po drugi strani pa se tako oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogo?ilo bolj u?inkovito delovanje v prihodnje.

Ustanovitev
Inštitut je bil uradno ustanovljen kot zasebni zavod 1. marca 2006, v sodni register pa je bil vpisan 29. maja 2006. Ustanovitelji so Blaž Križnik, Marko Peterlin, Peter Šenk in Tadej Žaucer. Inštitut deluje kot neprofitna organizacija.

Inštitut redno posluje od decembra 2006. Od februarja 2008 je inštitut vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s svojo raziskovalno skupino, ki trenutno šteje 5 ?lanov.

Organiziranost

ZAPOSLENI
Aidan Cerar
Po diplomi iz sociologije nadaljuje doktorski študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na inštitutu je vklju?en v razli?ne projekte, povezane z vklju?evanjem lokalnih skupnosti, urbano regeneracijo in mreženjem nevladnih organizacij. Poleg tega sodeluje tudi z British Councilom.

Ana Kosi
Po diplomi na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani kon?uje interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanisti?nega na?rtovanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Z Urbanisti?nim inštitutom v Ljubljani je sodelovala na podro?ju strateškega na?rtovanja prometa. Na inštitutu se ukvarja s študijami kohezijske in regionalne politike EU.

Dr. Blaž Križnik
Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je študij nadaljeval na Akademiji za arhitekturo v Rotterdamu, kjer je dve leti delal kot raziskovalec. Doktoriral je s podro?ja sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je gostujo?i profesor na oddelkih za urbano sociologijo in arhitekturo Univerze v Seulu. Na inštitutu raziskuje globaliziranje mest in družbena gibanja.

Tomaž Miklav?i?
Diplomiral je na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Po študiju se je zaposlil na Ministrstvu za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranja, kjer je opravil izobraževanje ob delu na Koordinacijski enoti programa ESPON v Luksemburgu. Ukvarja se s ?eznacionalnim teritorialnim sodelovanjem ter kon?uje podiplomski študij prostorskega in urbanisti?nega planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Marko Peterlin
Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in nekajletni praksi je študij nadaljeval na Katalonski politehni?ni univerzi v Barceloni, kjer je zaklju?il magistrski študij Metropolis. Na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani se je ukvarjal z evropskimi prostorskimi politikami ter s strateškim prostorskim na?rtovanjem predvsem v povezavi s prometnim na?rtovanjem. Sodeluje s Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu.

Mag. Maja Simoneti
Krajinska arhitekta in urbanistka s posluhom za kakovost zelenih in javnih površin, za prosto?asne rabe prostora in za potrebe otrok, je od diplome zaposlena v podjetju LUZ d.d. Magistrirala je na Oddelku za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani na temo vklju?evanja javnosti v urejanje mestnih zelenih površin. Je ?lanica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Društva krajisnkih arhitektov Slovenije in sodelavka spletnega portala Trajekt. Raziskovalno se trenutno osredoto?a na urejanje zelenih površin, s participacijo in partnerstvi v urejanja prostora ter s promocijo urejanja prostora in prostorsko pismenostjo.

Tadej Žaucer
Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je ve? let delal kot projektant. Pred diplomo se je izpopolnjeval na Accademia di architettura, Mendrisio, Švica. Kon?uje študij na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in urbanisti?nega planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je zaposlen. Sodeluje z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete.

Klju?ne dejavnosti:

Delovanje inštituta izhaja iz medsebojnega prepletanja teorij in praks. Prve omogo?ajo razumevanje politik prostora in obsegajo predvsem raziskovalne dejavnosti. Druge omogo?ajo usmerjanje politik prostora in obsegajo raznovrstne dejavnosti od na?rtovanja prek svetovanja do strokovnega mreženja ali izvajanja razli?nih izobraževalnih dejavnosti.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem inštitutu še radi izpostavili?

Urejanje prostora

Urejanje prostora poleg na?rtovanja vklju?uje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih na?rtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo, da je le na tak na?in mogo?e dose?i dolgoro?ne pozitivne u?inke za urejanje prostora.

Sodelovanje pri urejanju prostora

Kako dobro poznate svojo sosesko ali kraj? Vam nudi urejeno, varno in zdravo življenjsko okolje? So v bližini trgovine, parki, vrtec, zdravstveni dom, športne površine ipd.? So morebitni na?rti potencialnih investitorjev koristni ali škodljivi za vaše lokalno okolje?

Kakovostno bivalno okolje je eden klju?nih dejavnikov dobrega življenja in tudi vaša pravica. Spoznajte in uveljavite jo – sodelujte v procesih upravljanja in soodlo?anja pri vprašanjih urejanja prostora. Spremljajte uradna sporo?ila institucij, pristojnih za okolje in prostor, medije, predvsem lokalne in ?etrtne ?asopise. Dobro seznanjeni z dogajanjem v vaši okolici se boste lahko pravo?asno in pravilno odzvali na neželene dogodke v vaši soseski. Ena izmed u?inkovitih oblik lokalne samouprave oz. soodlo?anja v okoljskih zadevah je tudi organizirana lokalna pobuda.

Povežite se in soodlo?ajte

Med vašimi sosedi in drugimi prebivalci soseske ali kraja je zagotovo veliko ljudi, ki si, podobno kot vi, želijo živeti v kakovostnem okolju. Z mo?nim lokalnim zavezništvom boste pri pogajanjih z odlo?evalskimi institucijami u?inkovitejši kot neorganizirani posameznik. Povežite se in izrazite svojo pobudo pristojnim okoljskim institucijam.

Novice

Projekti

Knjižnica

Kontakt:

Predsednik:

Marko Peterlin

Telefon:

Faks:

+386 590 63 682

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://ipop.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si