Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZSS
PDF natisni E-pošta
Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake razli?nih profilov. V?lanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.

Ime združenja in Logotip:

Združenje seniorjev

Slovenije

zss

Sedež združenja:  

ZSS - Združenje seniorjev Slovenije

Gosposka ulica 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan združenja:

Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake razli?nih profilov. V?lanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.

Kratek opis združenja:

Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake razli?nih profilov. V?lanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.
Namen združenja je povezovanje ?lanov, da bi kot svetovalci in prostovoljci prispevali k reševanju gospodarskih in družbenih problemov ter prenašali znanje in izkušnje tistim, ki to znanje želijo izkoristiti.
Društvo prireja sre?anja, okrogle mize, predavanja, razprave, strokovne ekskurzije ter oglede krajev in organizacij.
Menimo, da aktivno delo v društvu ?loveka fizi?no, psihi?no in socialno bogati ter sproš?a, pelje ga v zadovoljstvo in celovito ravnovesje.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovanje ?lanov k reševanju gospodarskih in družbenih problemov.

Ekskurzije

Ogledi

Okrogle mize

Predavanja

Razprave

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Izmenjave informacij na podro?ju znanosti in tehnologije

Sodelovanja na projektih

Sodelovanja in skupnega ustvarjanja interesnih povezav doma in v tujini

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

Ugotovitve, predlogi in stališ?a

1. Velike družbene, gospodarske ter politi?ne spremembe v svetu in pri nas predstavljajo izziv za ukrepanje. Spremeniti je potrebno razumevanje vloge in pomena ?lovekovih življenjskih obdobij glede na spoznane demografske spremembe.

2.Demografija je postala pomembna tema v vseh državah.

3. Modeli medgeneracijskega sožitja in solidarnosti ter ekonomske vzdržnosti so potrebni smiselne prenove. Za delodajalsko in delojemalsko stran so posebno pomembna vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje, upokojevanje, zdravstveno in socialno varstvo in vseživljenjsko u?enje.
4. Pomanjkanje delovne sile je klju?ni omejitveni dejavnik razvoja slovenske družbe. Tudi zato je potrebno bolje uporabiti in vklju?iti neizkoriš?eni psihofizi?ni potencial starejših državljanov. Odpraviti moramo strah pred staranjem ter spremeniti klišeje, mite, tabuje in predsodke, ki ena?ijo starost z družbenim bremenom in šibkostjo.

5. Predlagamo spremembo zakonodaje, da bi se upokojenci lahko lažje zaposlovali na podoben na?in, kakršnega imajo študentski servisi. Osnuje naj se centralna agencija, ki bo imela svoje izpostave v vseh ve?jih središ?ih pri društvih upokojencev. Skrb države do upokojencev se odraža na sli?en na?in kot skrb za študente, dijake in otroke.

6. Država je tista, ki s togim dav?nim vijakom še vedno prepre?uje razne oblike fleksibilnega dela upokojencev. Skupina strokovnjakov Združenja seniorjev Slovenije pripravlja predloge novih dav?nih dolo?b za delo upokojencev.

7. Prepri?ani smo, da se bomo zaradi demografskih gibanj (starajo?a družba) morali prilagoditi ter navaditi na delo in storitve starejših delavcev, jih tudi bolj upoštevati in ceniti.

8. Združenje seniorjev Slovenije bo pripravilo okroglo mizo o aktualnih izzivih pri gradnji in upravljanju domov upokojencev v privatnem in javnem sektorju.

9. Predlagamo uvedbo borze podatkov ljudi, ki so delali v gospodarstvu ali negospodarstvu. Poleg imena in priimka naj se navedejo še zaposlenost v delovni dobi, izobrazba in posebna znanja, pridobljene izkušnje ter podro?ja na katerih bi posameznik še rad sodeloval. Upoštevati je treba zaš?ito individualnih podatkov. Združenje seniorjev Slovenije bo preu?ilo lokacijo te kartoteke.

10. Veliko število organizacij, javnega, civilnega in zasebnega sektorja se ukvarja z vprašanji staranja. Zaznavamo pa organizacijski in individualni egoizem. Zato je potrebno med njimi zavestno pospešiti ustvarjalno sodelovanje za skupno pove?anje mo?i kategorije starejših državljanov.

11. Predlagamo, da Združenje seniorjev Slovenije skupaj z Združenjem društev upokojencev Slovenije pripravi predlog zahtev, ki izhajajo iz sporo?il aktivnosti na 8. festivalu za tretje življenjsko obdobje, za vklju?itev v aktualno koalicijsko pogodbo parlamentarnih koalicijskih politi?nih strank.

Kontakt:

Predsednik:

Ivan Grebenc

Telefon:

Faks:

+386 1 42-69-307

+386 1 42-69-308

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si