ZDVIS
PDF natisni E-pošta
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo občinska, medobčinska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na območju Republike Slovenije.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev varnostnih

inženirjev Slovenije

http://www.zveza-dvis.si/

zdvis

Sedež zveze:  

ZDVIS - Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije

Miklošičeva 38/III

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo občinska, medobčinska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na območju Republike Slovenije.

Kratek opis zveze:

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo občinska, medobčinska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na območju Republike Slovenije.

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije sodi med stanovska združenja z dolgo tradicijo. S spoznavanjem drugačnih potreb o zagotavljanju ustrezne ravni varnosti pri delu v podjetjih in drugih organizacijah se je pričel tudi intenzivnejši razvoj stroke varnosti pri delu. Rast industrializacije, uvajanje novih tehnologij ter s tem povezanih novih, in do tedaj še neznanih, nevarnosti pri delu so bile podlage za ustanovitev študijskega programa o varnosti pri delu. Prvi diplomanti varstva pri delu, strokovni delavci v podjetjih in drugi strokovni delavci so spoznali koristnost povezovanja v poklicno združenje v katerem bi lažje uveljavljali strokovne interese.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se je zadnjih nekaj letih povečal interes za povezovanje varnostnih inženirjev in drugih strokovnih delavcev, ki se ukvarjamo z varnostjo in zdravjem pri delu. K temu prispeva čedalje odgovornejši in zahtevnejši pristop do obvladovanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih in drugih organizacijah. Pomemben prispevek za še uspešnejše poklicno povezovanje je tudi vse bolj >evropsko< naravnana slovenska pravna urejenost, še zlasti pa je na to vplivalo sprejetje dopolnitev zakona o varnosti in zdravju pri delu leta 2000 . Nove strokovne podlage, ki jih uveljavljamo s tem dopolnjenim zakonom razumemo tudi kot svojevrstno priznanje stroki.

Za spodbujanje strokovnega razvoja in promocijo stroke varnosti in zdravja pri delu v širši javnosti je Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije na redni skupščini leta 1996 v Portorožu ustanovila Fundacijo Avgusta Kuharja. Temeljni namen ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja je bil podeljevanje nagrad in priznanj strokovnjakom za izjemne dosežke na področju varnosti pri delu.

Upravni odbor Fundacije letos tako že osmič podeljuje zaslužnim strokovnjakom s področja varnosti pri delu nagrado in priznanja Avgusta Kuharja za njihove izjemne dosežke. Na skupščini Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije leta 2000 je bilo sklenjeno, da bo Fundacija Avgusta Kuharja podeljevala še dodatno nagrado in sicer za najboljšo diplomsko delo diplomiranega varnostnega inženirja. S tem smo povečali zanimanje študentov varnosti pri delu za izdelavo še bolj poglobljenih diplomskih del, ki pomembno prispevajo k razvoju in dvigovanje strokovne ravni varnosti pri delu.

Prepričani smo, da imata Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Fundacija Avgusta Kuharja prevladujoč vpliv pri uveljavljanju stroke varnosti pri delu v Republiki Sloveniji. Kljub temu z doseženim še nismo zadovoljni. Skupaj z drugimi strokovnimi javnostmi nenehno iščemo izzive in načine za še boljše strokovno uveljavljanje. Dodatna dopolnitev teh aktivnosti je ustanovitev Zbornice varnosti in zdravja pri delu v letu 2000. Z njenim delovanjem smo še aktivneje povezali strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu v samostojno poklicno organizacijo.

Ključne dejavnosti:

Strokovno usposabljanje

Varstvo pri delu

Zbornica varnosti

Zdravje pri delu.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Poslanstvo

Po ustanovitvi prvih dveh strokovnih društev na področju varnosti pri delu v sredini 60. let se je dokaj hitro pokazala potreba po koordiniranju aktivnosti in medsebojnem sodelovanju. Takratna Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov (ZVIT) RS je bila ustanovljena kot koordinacijski odbor, v katerem so po potrebi sodelovali takratni predsedniki DVIT Ljubljana, DVIT Maribor, DVIT Celje in od leta 1973 dalje novoustanovljeni DVIT Koper … Pobudniki za ustanovitev ZVIT RS so bili tisti, ki so tudi sodelovali pri ustanovitvi DVIT Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1955. Na prvem sestanku so se predstavniki ZVIT RS dogovorili, da bo osnovna naloga zveze usposabljanje strokovnjakov in delavcev s področja varnosti pri delu.

Začeli so z izobraževanjem strokovnih delavcev v podjetjih, zlasti tehnologov, mojstrov, vodij različnih poklicev oz. dejavnosti, delavcev v proizvodnji in storitvah. Za varnostne inženirje in tehnike je Zveza organizirala vrsto seminarjev, tečajev.

Naši člani so se začeli udeleževati mednarodnih zborov strokovnjakov s tega področja. Gonilna sila je izvirala zlasti iz zaposlenih na Zavodu RS za varstvo pri delu. Rezultat tega delovanja je bila tudi ustanovitev šole (Višja tehniška varnostna šola), ki še danes po vseh spremembah izobražuje strokovnjake s tega področja. Mariborsko društvo je ustanovilo Institut za varstvo pri delu Maribor, ki tudi še danes opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Za področje izobraževanja varnostnih inženirjev je zveza organizirala strokovne posvete in simpozije, ki so zagotavljali izmenjavo izkušenj.

Z razvojem zveze so se pojavile tudi potrebe po sodelovanju pri delu z drugimi asociacijami inženirjev in usklajevanju skupnih nalog ter akcij društev varnostnih inženirjev pri oblikovanju stališč strokovne javnosti. Z ustanovitvijo Zbornice varnosti in zdravja pri delu je Zveza društev varnostnih inženirjev uspešno zaključila aktivnosti na področju povezovanja te dejavnosti v celoto na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poslanstvo Zveze se v vseh letih dela ni spremenilo. Spremenili so se pogoji dela, načini in oblike delovanja ter v posameznih obdobjih tudi intenzivne aktivnosti na posameznih področjih. Z ustanovitvijo Fundacije Avgusta Kuharja se želimo zahvaliti in dati priznanje najzaslužnejšim posameznikom za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, vzpodbuditi strokovne sodelavce k inovativnejšim pristopom na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter javnosti predstavljati pomembnost stroke pri kakovostnejšem življenju posameznega delavca v slovenskih podjetjih.

Zveza društev varnostnih inženirjev si bo tudi v bodoče z veliko mero angažiranosti prizadevala za nenehno strokovno izpopolnjevanje svojih članov in drugih zainteresiranih ter si prizadevala za dvigovanje splošne varnostne kulture med zaposlenih v slovenskih podjetjih.

Še bolj kot doslej pa si Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, ki preko regijskih društev in sekcij združuje preko 850 strokovnih delavcev na področju varnost in zdravja pri delu, v bodoče želi tvornejšega sodelovanja pri oblikovanju normativnega dela s področja varnosti in zdravja pri delu

Kontakt:

Predsednik:

Janez Fabijan

Telefon:

Gsm:

+386 1 230 28 23

+386 41 884 678

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zveza-dvis.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si