Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DITLES
PDF natisni E-pošta
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov lesarstva Ljubljana

http://www.ditles.si/

ditles

Sedež društva:  

DITLES - Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

Kratek opis društva:

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA (DIT LESARSTVA LJUBLJANA), je bilo ustanovljeno pred dobrega pol stoletja. V tem obdobju je kljub vzponom in padcem v svoji uspešnosti odigralo pomembno vlogo na podro?ju strokovnega usposabljanja in združevanja svojih ?lanov, ne?lanov in strokovnjakov iz drugih strokovnih podro?ij; je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

DIT lesarstva Ljubljana je samostojno stanovsko društvo, ki se organizacijsko prostovoljno vklju?uje v Zvezo lesarjev Slovenije, ustanovljeno maja 1993, po razdelitvi dotedanje Zveze društev inženirjev gozdarstva in lesarstva Slovenije.

DIT lesarstva Ljubljana predstavlja v Zvezi lesarjev Slovenije po številu ?lanov najmo?nejše društvo, zato ima zelo pomembno vlogo povezovalca panog obdelave in predelave lesa, strojništva, kemije, okoljevarstva in ostalih, ki delujejo v lesnem gospodarstvu Slovenije.

Glavna dejavnost DIT lesarstva Ljubljana, ki trenutno združuje že blizu 400 ?lanov (123 v letu 2003), je vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh podro?jih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.

Klju?ne dejavnosti:

Vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh podro?jih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM AKTIVNOSTI

Zastavljeni cilji, ki nam jih narekujejo naša društvena dolo?ila in na Ob?nem zboru sprejete smernice, temeljijo na dvigu strokovne ravni ?lanov društva, kot tudi vseh strokovnih delavcev, ki delujejo na podro?ju lesne dejavnosti. Za dvig strokovne ravni bomo skušali poskrbeti z razli?nimi oblikami izobraževanja, kot so seminarji, posvetovanja, delavnice, organizacija strokovnih izpitov, ogledi sejmov in podjetij lesne dejavnosti. Za dosego teh ciljev bomo delovali znotraj društva, hkrati pa se bomo povezovali z Zvezo lesarjev Slovenije, Slovensko inženirsko zvezo, Inženirsko zbornico, Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete, Slovenskim inštitutom za standardizacijo in z drugimi organizacijami, ki so nam potrebne za dosego zastavljenih ciljev.

V okviru društva sta v letošnjem letu pri?eli delovati dve sekciji. Prva »Sekcija za sejme«, ki jo vodi ga. Urška Kova?i? in g. Leopold Pristavec se bo ukvarjala z organizacijo ogledov, obsejemskih aktivnosti in z obveš?anjem o doma?ih in tujih sejemskih prireditvah s podro?ja lesarstva. Sekcija vas že sedaj opozarja na naslednje mednarodne sejemske dogodke iz panog predelave lesa ter opreme za predelavo lesa na sejmiš?ih v naši okoliš?ini.

Druga pa je »Sekcija za poslovno informatiko – SPI«, katero vodi dr. Jože Kropivšek, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , njeno poslanstvo pa je spremljanje stanja na podro?ju razvoja IkT, obravnavanje aktualnih strokovnih vprašanj s podro?ja poslovne informatike, iskanje povezav med organizacijo poslovnih procesov in poslovno informatiko, reševanje konkretnih problemov pri informatizaciji poslovnih procesov, ukvarjanje s proizvodno informatiko, ki je za nas lesarje specifi?na, oblikovanje ad hoc ekipe (team-a) za reševanje konkretnih problemov, dopolnilno izobraževanje in usposabljanje ?lanov o novostih na podro?ju poslovne informatike ter omogo?anje izmenjave mnenj in izkušenj ?lanov. Za dosego naštetega pa bi bila primerna naslednja vsebina SPI: organiziranje posvetovanj (izmenjava mnenj in izkušenj), izobraževanj in delavnic; skupinska prijava projektov (npr. pri MG, MID ipd.) in sodelovanje pri njihovem izvajanju; priprava formalnih in neformalnih sre?anj nekajkrat na leto. V sekcijo ste vabljeni informatiki, informatiki v lesnoindustrijskih podjetjih, tehnologi, planerji, skratka vsi, ki vas problematika informatizacije poslovanja zanima.

Društvo bo poleg delovanja sekcij organiziralo še tradicionalna posvetovanja ob Ljubljanskem pohištvenem sejmu in sejmu LESMA, seminarje in predavanja iz posameznih podro?ij lesarstva, seminarje za opravljanje strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi objektov ter druge aktivnosti s podro?ja izobraževanja ter strokovne ekskurzije v zanimiva lesnoindustrijska podjetja.

Na spletni strani boste lahko spremljali teko?e informacije o društvu in o dogodkih s podro?ja lesarstva doma in v tujini. S svojimi vprašanji, predlogi in pripombami nas lahko kontaktirate tudi na e-poštnem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Prizadevali si bomo za ponovno organizacijo družabnih sre?anj in piknikov, ki so na žalost zadnji dve leti izostali. Zavedamo se, da so taka sre?anja priložnost za navezavo stikov in okrepitev sodelovanj, zato bomo ta sre?anja vsekakor izvedli. Na?rtujemo piknik ob Cerkniškem jezeru, polharijo in morebitne druge družabne prireditve.

Za izvedbo zgoraj omenjenega programa pa je temeljnega pomena v letu 2004 na?rtovana posodobitev delovanja Društva, pove?anje števila aktivnosti in njihove kakovosti, pove?anje aktivnosti sedanjih ?lanov in ob?utno pove?anje števila ?lanov.

Kontakt:

Predsednik:

Borut Kri?elj

Telefon:

+386 41 862 812

+386 1 257 22 97

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ditles.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si