Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
BEST
PDF natisni E-pošta
BEST - Združenje študentov tehnologije in naravoslovja: je konstantno rasto?a neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogo?amo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi.

Ime združenja in Logotip:

BEST - Združenje študentov

tehnologije in naravoslovja

http://www.bestljubljana.si/

best

Sedež združenja:  

BEST - Združenje študentov tehnologije in naravoslovja

Kersnikova 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan združenja:

BEST - Board of European Students of Technology je konstantno rasto?a neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogo?amo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi.

Kratek opis združenja:

BEST - Board of European Students of Technology je konstantno rasto?a neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogo?amo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. 81 Lokalnih BEST skupin (LBG-ji) in ve? kot 34 držav ustvarjajo rasto?o, dobro organizirano, mo?no, mlado in inovativno študentsko mrežo.

2600 aktivnih ?lanov lokalnih skupin BEST širom po Evropi promovira in omogo?a evropskim študentom razumeti in ceniti razli?ne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, razvoj posameznikovega potenciala in osebnosti. To skušamo dose?i tako, da preko celega leta organiziramo razli?ne strokovne aktivnosti, kot so dvotedenski poletni te?aji, kratki intenzivni treningi, sejmi kadrovskih potencialov in pa tudi aktivnosti, kjer je ve?ji poudarek na spoznavanju kulturnih zna?ilnosti in navezovanju stikov med evropskimi študenti

V lokalni skupini BEST Ljubljana trenutno aktivno deluje 40 ?lanov, nekaj naših ?lanov pa je vklju?eno tudi v delo v mednarodnih komitejih. Slovenskim študentom omogo?amo udeležbo na BEST-ovih aktivnostih, ki se skozi celo leto odvijajo po vsej Evropi.

Naša skupina vsako leto organizira poletni te?aj, ki privabi še najve? evropskih študentov. Od leta 1989, ko je bilo ustanovljeno naše društvo, smo organizirali že ve? izredno uspešnih te?ajev, delavnic, kulturnih izmenjav, športno-zabavnih aktivnosti, regijsko sre?anje, generalno konferenco, sre?anje predsednikov vseh BEST skupin in ostalih aktivnosti, ki so naleteli na dober odziv tako med tujimi udeleženci kot med doma?imi inštitucijami ter podjetji.

Od lokalnih aktivnosti velja omeniti motivacijske vikende, treninge, kjer je velik poudarek na timskem delu, tekmovanja inžinirjev, predstavitve po študentskih sejmih, sodelovanje še z nekaterimi ostalimi študentskimi mednarodnimi organizacijami, delujo?imi v Sloveniji.

Vsi BEST-ovi ?lani delajo prostovoljno tako na lokalni kot mednarodni ravni. Z aktivnim ?lanstvom v društvu si ?lani pridobijo ogromno izkušenj na podro?ju timskega dela, organizacije, vodenja, zbiranja sredstev, promocije, odnosov z javnostjo, hkrati pa utrjujejo komunikacijske veš?ine tako v doma?em kot tudi tujem jeziku.

Klju?ne dejavnosti:

Natan?neje opisane v zgornji obširnejši predstavitvi.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

V društvu BEST Ljubljana vsako leto organiziramo mednarodne te?aje za tuje študente. Najve?ji lokalni dogodek so BEST dnevi tehnike in naravoslovja. Poleg organizacijskih znanj pridobimo tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veš?in, stiki z podjetij, stiki z javnostmi, timsko delo… Ker je znanje v društvu vrednota, ki jo je potrebno negovati in širiti smo iz leta v leto boljši. To dokazujejo naši uspehi in zadovoljni študenti

Projekti

Te?aji

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Aleksander Djurka

Pierre Robert Stare

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.bestljubljana.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si