Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDA
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za akustiko: Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomo? slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po ?im tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržiš?u.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

akustiko

http://www.fs.uni-lj.si/sda/

sda

Sedež društva:  

SDA - Slovensko društvo za akustiko

Ašker?eva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomo? slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po ?im tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržiš?u.

Kratek opis društva:

Slovensko Društvo za Akustiko (SDA) je bilo ustanovljeno 22. Oktobra 1997 v Ljubljani. Na ustanovni skupš?ini je bilo prisotnih preko 50 ?lanov, ki se aktivno ukvarjajo s hrupom in vibracijami.

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomo? slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po ?im tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržiš?u. Danes ima društvo ve? kot 100 individualnih in kolektivnih ?lanov, ki delujejo na razli?nih podro?jih akustike, kot so: gradbena, tehni?na, okoljevarstvena, psihološka, glasbena, elektro akustika in druge smeri akustike.

Društvo skrbi za mo?no povezavo med industrijo in Univerzo v Sloveiniji in na tujem. Slovensko društvo za akustiko je ?lan ve? doma?ih in tujih združenj, kot so:

ZSITS (Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije)
EAA (European Acoustics Association)
I-INCE (Internationa Institute of Noise Control Engineering)
IIAV ( International Institute of Acoustics and Vibration)
ICA (International Comission for Acoustics)
Aktivnosti društva so definirane v statutu društva. Društvo se ukvarja z izobraževanjem, organizacijo predavanj, seminarjev mednarodnih kongresov in delavnic na temo akustika. Društvo aktivno sodeluje pri razvoju nacionalne zakonodaje in mednarodnih standardov s podro?ja akustike.

Na dve leti društvo organizira kongres z mednarodno udeležbo. Na dosedanjih kongresih so prisostvovali delegati iz 20 držav. Med njimi so bili vabljeni predavatelji (Keynote speakers) svetovno priznani profesorji in strokovnjaki iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Nem?ije, Japonske, Avstrije, Italije, Rusije, Francije in Slovenije.

Naslednji kongres bo društvo organiziralo leta 2010 (glej EAA EUROREGIO 2010 spletno stran).

Na kongresih se obravnavajo vsa podro?ja akustike, hrupa in vibracij na katerih delujejo ?lani društva. Obravnavane teme obsegajo:

 • Generiranje in sevanje zvoka
 • Nizko frekventni hrup in vibracije
 • Tehnike za zmanjševanje hrupa na izvoru
 • Aktivna kontrola hrupa in vibracij
 • Elementi za pasivno kontrolo hrupa
 • Komunalni hrup
 • U?inki hrupa in vibracij na ljudi in živali
 • Ultrazvok in njegova aplikacija v tehniki in medicini
 • Tehnike merjenja hrupa in vibracij
 • Numeri?ne metode v akustiki in modeliranju  (MKE/MRE, SEA, MA)
 • Tehni?na diagnostika
 • Gradbena in prostorska akustika
 • Elektroakustika
 • Hidroakustika
 • Obdelava signalov in statisti?ne metode
 • Glasbena akustika
 • Slušna in govorna akustika
 • Predpisi s podro?ja hrupa in vibracij

?lanki, ki so predstavljeni na kongresu, so objavljeni v zborniku kongresa. Najzanimivešji so objavljeni v Strojniškem vestniku.

Klju?ne dejavnosti:

Vse klju?ne dejavnosti so najnatan?neje že predstavljene v kratkem opisu društva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Generiranje in sevanje zvoka

Nizko frekventni hrup in vibracije

Tehnike za zmanjševanje hrupa na izvoru

Aktivna kontrola hrupa in vibracij

Elementi za pasivno kontrolo hrupa

Komunalni hrup

U?inki hrupa in vibracij na ljudi in živali

Ultrazvok in njegova aplikacija v tehniki in medicini

Tehnike merjenja hrupa in vibracij

Numeri?ne metode v akustiki in modeliranju (MKE/MRE, SEA, MA)

Tehni?na diagnostika

Gradbena in prostorska akustika

Elektroakustika

Hidroakustika

Obdelava signalov in statisti?ne metode

Glasbena akustika

Slušna in govorna akustika

Predpisi s podro?ja hrupa in vibracij

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

V pripravi...

Kontakt:

Predsednik:

dr. Mirko ?udina

Telefon:

Faks:

+386 1 4771 443

+386 1 4771 567

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.fs.uni-lj.si/sda/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si