Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Ve? o MINVO eNovicah
PDF natisni E-pošta

Z delom na projektu Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega nevladnega sektorja vpeljujemo e-novice s ciljem vzpostavitve vsebinske mree NVO na podro?ju raziskovanja in znanosti.ist1_5735967-jigsaw-puzzle

Poslanstvo 14-dnevnih MINVO eNovic:

Vpeljujemo s ciljem intenzivnejega mreenja, medsebojnega spoznavanja NVO ter predstavitve idej in prilonosti NVO na podro?ju dela vsebinske mree.

Cilji 14-dnevnih MINVO eNovic:

 1. 1. Informiranje, mreenje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij iz istega vsebinskega podro?ja;
 2. 2. Zagotavljanje usposabljanj/izobraevanj za ?lane mree ter nevladne organizacije, ki delujejo na istih vsebinskih podro?jih;
 3. 3. Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;
 4. 4. Promocija vsebinskega podro?ja, javnih politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske NVO mree z namenom ozave?anja ire ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vpraanjih ter vlogi in pomenu NVO;
 5. 5. Usposabljanje in izobraevanje za zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom ve?je usposobljenosti za izvajanje splono koristnih nalog NVO.

 Predviden rezultat MINVO eNovic:

 1. a)  podpora vsebinskim mream NVO, da bodo prispevale k bolj usklajenemu delovanju NVO iz istih vsebinskih podro?ij;
 2. b)  podpora vsebinskim mream NVO, da bodo zagotavljale strokovna usposabljanja/izobraevanja za ?lane mree ter NVO iz istega vsebinskega podro?ja;
 3. c)  krepitev sodelovanja NVO iz istega vsebinskega podro?ja v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik s podro?ja delovanja mree NVO na nacionalni in EU ravni;
 4. d)  promocija vsebinskega podro?ja, politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske mree NVO z namenom ozave?anja ire ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vpraanjih na dolo?enem vsebinskem podro?ju ter vlogi in pomenu NVO;
 5. e)  orodje za informiranje o in koordiniranje skupnih akcij/iniciativ NVO z namenom ozave?anja posebnih ciljih skupin tj. medijev in gospodarstva o pomenu NVO sektorja ali klju?nih razvojnih vpraanjih na dolo?enem vsebinskem podro?ju in vlogi NVO;
 6. f)  podpora usposabljanju in izobraevanju za zaposlene in prostovoljce vsebinskih mre NVO tj. zaposlene in prostovoljce prijavitelja;
 7. g)  zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam;
 8. h)  krepitev vloge mree NVO v okolju/vsebinskem podro?ju delovanja in krepitev lastnih kapacitet mree.

Doseg MINVO eNovic:

MINVO eNovice se poiljajo na preko 20.000 e-potnih naslovov NVO in uporabnikov. Od teh, je e 150 NVO izkazalo podporo vsebinski mrei, e 20 NVO, ki jih zanima delovanje na podro?ju vsebinske mree, pa jo je napovedalo v kratkem. 

 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si