Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
BDS
PDF natisni E-pošta
Botani?no društvo Slovenije: Je bilo rojeno na ustanovnem ob?nem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem se vanj lahko v?lanite, ?lanske pogoje, statut, novice in podobno.

Ime društva in Logotip:

Botani?no društvo Slovenije

http://bds.biologija.org/

bds

Sedež društva:  

BDS - Botani?no društvo Slovenije

Botani?ni vrt, Ižanska cesta 15

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo je bilo rojeno na ustanovnem ob?nem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Podrobnosti o delovanju in pravilih najdete v statutu.

Kratek opis društva:

Društvo je bilo rojeno na ustanovnem ob?nem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem se vanj lahko v?lanite, ?lanske pogoje, statut, novice in podobno.

Namen društva je pospeševanje botani?nih raziskav, povezovanje profesionalnih in amaterskih botanikov ter ljubiteljev botanike, skrb za širjenje botani?ne kulture na vseh podro?jih družbe.

Cilji SE-F

boljše poznavanje flore Slovenije,

popularizacija botanike,

prizadevanje za strokovno raven dela društva,

vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki razli?nih vej botanike,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podro?ja delovanja društva,

sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini,

prizadevanje za ohranitev rastlinskih vrst in njihovih rastiš?.

Klju?ne dejavnosti:

Društvo uresni?uje svoje cilje in javno deluje z izvajanjem naslednjih nalog:

prireja predavanja, ekskurzije, razstave in tekmovanja,

ustanavlja sekcije,

izdaja in zalaga revijo Hladnikia ter izdaja in spodbuja izdajanje druge znanstvene in poljudnoznanstvene, vzgojne in popularizacijske literature in tiska s podro?ja botanike in v skladu z veljavnimi predpisi,

za svoje ?lane in druge strokovnjake razli?nih naravoslovnih vej, prireja sestanke, te?aje, delavnice, posvetovanja, seminarje in podobno ter jim omogo?a objavljanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih spisov z izdajanjem periodnih in ob?asnih publikacij,

sodeluje v doma?ih in mednarodnih projektih,

sodeluje z ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s podro?ja botanike,

podeljuje društvena priznanja.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Revija Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botani?no društvo Slovenije in jo brezpla?no prejemajo njegovi ?lani. V reviji izhajajo floristi?ni, vegetacijski in drugi botani?ni prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevil?enih zvezkih.

Tekmovanje v poznavanju flore

Aktivnosti društva

Kontakt:

Predsednik:

dr. Nejc Jogan

Telefon:

Faks:

+386 1 4233388

+386 1 2573390

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://bds.biologija.org/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si