Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Slovenski E-forum
PDF natisni E-pošta
Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo je leta 1993 ustanovljeno neprofitno društvo, ki deluje v javno dobrobit. V njem so v?lanjeni številni strokovnjaki za energetsko politiko, varstvo okolja, na?rtovanje energetskih sistemov, vodenja energetskih procesov...

Ime društva in Logotip:

Slovenski E-forum

Društvo za energetsko

ekonomiko in ekologijo

http://www.se-f.si/

se-f

Sedež društva:  

Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Trubarjeva cesta 50

SI-1101 Ljubljana

Slogan društva:

SE-F si prizadeva, da bi si vsi ljudje lahko zagotovili  primerno  temperaturo in osvetljenost prostorov, v katerih bivamo, delamo, se izobražujemo in zabavamo in da bi lahko uporabljali sodobne stroje  in aparate, ki nam olajšujejo delo ter sodobne oblike transporta in komunikacije. Prizadevamo si, da bi bilo z  odgovornim ravnanjem potrošnikov ter z uporabo okolju (bolj) prijaznih virov in u?inkovitih tehnologij pretvorbe energije to mogo?e zagotoviti ob ?im manjši porabi energetskih virov ter s pove?anjem deleža energetskih virov in tehnologij, ki manj obremenjujejo okolje.

Kratek opis društva:

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo je leta 1993 ustanovljeno neprofitno društvo, ki deluje v javno dobrobit. V njem so v?lanjeni številni strokovnjaki za energetsko politiko, varstvo okolja, na?rtovanje energetskih sistemov, vodenja energetskih procesov, u?inkovito rabe energije, rabo obnovljivih virov energije, soudeležbo državljanov v procesih odlo?anja, izobraževanje o energiji in okoju, ekonomske instrumente varstva okolja itd. To zagotavlja, da društvo probleme obravnava celovito in uravnoteženo in da ni pod vplivom ene same stroke ali interesne skupine. Društvo deluje  tudi neodvisno od svetovno-nazorskih prepri?anj in strankarsko politi?nih delitev.

Cilji SE-F
 • ve?jo ozaveš?enost o pomenu energetskih storitev za kvaliteto življenja;
 • ve?jo ozaveš?enost o vplivih proizvodnje in rabe energije na segrevanje ozra?ja, kvaliteto zraka in drugih okoljskih medijev ter na krajinsko in biotsko raznovrstnost;
 • bolj odgovorno ravnanje z energijo na vseh ravneh, zlasti v javnem sektorju in boljšo informiranost o u?inkoviti proizvodnji in rabi energije ter ravnanju z njo;
 • preglednost delovanja energetskih trgov, podjetij in nadzornih institucij,
 • ve?jo preglednost procesov odlo?anja o energetskih strategijah, programih in projektih nacionalnega pomena ter pri procesih presoj vplivov na okolje in umeš?anju energetskih objektov v prostor;
 • ve?jo vlogo neprofitnih okoljskih, naravovarstvenih, potrošniških in drugih v javno dobrobit delujo?ih nevladnih organizacij in iniciativ državljanov/k pri energetskih in okoljskih politikah;
 • vklju?evanje okoljskih stroškov v kon?ne cene energije;
 • ekološko reformo javnih financ oz. dav?no nevtralno pove?anje dav?nih obremenitev rabe energetskih virov in obremenjevanja okolja ter zmanjšanje dav?nih obremenitev in/ali pove?anje prora?unskih izdatkov za okolju prijazne energetske storitve.

Klju?ne dejavnosti:

strokovna tematska sre?anja, razprave, okrogle mize, delavnice, ekskurzije itd.;

izobraževanje o energiji in okolju, zlasti o podnebnih spremembah: predavanja, delavnice, naravoslovni in tehni?ni dnevi, za in proti debate, poletni mladinski tabori itd.;

pomo? drugim neprofitnim in v javno dobrobit delujo?im organizacijam pri oblikovanju stališ? do energetske in okoljske politike Slovenije in EU in uveljavljanju javnega interesa;

vplivanje na medije, energetska podjetja, doma?e in evropske poslance/ke, ministre, državne uradnike/ce in Evropsko komisijo, da sprejemajo do okolja in prihodnjih generacij odgovorne odlo?itve;

povezovanje v mreže sorodnih organizacij doma in v tujini ter dvosmeren prenos informacij in znanj;

ozaveš?evalne, informacijske in izobraževalne kampanje;

nudenje nasvetov in podpore šolam in lokalnim skupnostim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

promocija primerov dobre prakse do potrošnika in okolja prijaznih energetskih storitev;

izdajanje publikacij, ra?unalniških zgoš?enk, informacijskih brošur in zgibank itd.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Energetika kot blagoslov ali kot prekletstvo

Energetske dejavnosti nam v sodobnih družbah zagotavljajo udobje, mobilnost in komunikacije, ki si jih še pred dvema, tremi generacijami ljudje niso znali niti predstavljati. Ob tem pa po drugi strani te vse bolj iz?rpavajo neobnovljive vire, ogrožajo preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter naše zdravje, degradirajo krajino ter s povzro?anjem segrevanja ozra?ja ogrožajo sam obstoj naše civilizacije.

Zgodovina društva

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, je bilo ustanovljeno poleti 1993 z namenom vzpostaviti interdisciplinarno komunikacijsko polje med energetiko, ekonomijo in okoljevarstvom ter strokovno obravnavati vladne predloge energetskih in okoljskih politik.
Društvo, ki ima približno 50 ?lanov, predvsem strokovnjakov, je tako organiziralo med leti 1993 in 1995 ciklusa predavanj: Energetske izbire, koristi in procesi odlo?anja in energetske strategije za Slovenijo, kriti?no obravnavalo gradiva za Strategijo o oskrbi in racionalni rabi energije RS ter svoje pripombe in predloge posredovalo Državnemu zboru in medijem.
?eprav so ?lani društva že v letu 1995 sodelovali v okviru promocijskega projekta okoljskih nevladnih organizacij ''Agenda 21 za Slovenijo'' in je društvo v sodelovanju z Greenpeacom, Globalom 2000, Retino, Slovenskim politološkim društvom in Društvom jedrskih strokovnjakov v prvi ?etrtini lanskega leta sodelovalo pri organizaicji dogodkov okoli pred?asnega zaprtja Nuklearne elektrarne Krško, pa je društvo zakora?ilo v promocijske dejavnosti šele v letu 1996 z odmevnim projektom "Komunalni energetski sistemi - skupni izziv za energetski politiki Slovenije in Hrvaške".
Vodenje društva, ki mu je do pred kratkim predsedoval dr. Miha Tomši?, v letih 1990 - 1992 ''Zeleni'' minister za energetiko RS in eden vodilnih slovenskih energetskih strokovnjakov, je tedaj prevzel Andrej Lukši?, dr. politologije, sicer direktor Inštituta za ekologijo, medtem ko je dr. Tomši? postal predsednik strokovnega sveta. Poleg nadaljevanja programa rednih strokovnih sre?anj se je društvo na ob?nem zboru marca 1997 opredelilo predvsem za politiko aktivne podpore institucionalno nerazvitemu delu energetike - decentraliziranim komunalnim in industrijskim energetskim konceptom, var?evanju z energijo ter obnovljivim virom energije.

Novice

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

mag. Tanja Pucelj Vidovi?

Tomaž Dintinjana

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 1 436 41 44

+386 59 071 329

+386 59 071 321

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.se-f.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si