Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Inovatorska deklaracija
Prispeval Administrator    Petek, 23 Julij 2010 07:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

INOVATORSKA DEKLARACIJAinovatorska_deklaracija

(osnutek)

S predlogom potrebnih ukrepov vladi RS in predlogom inventorjev, inovatorjev in inženirjev za izboljšanje pogojev inoviranja in uporabo inovacij

Navedene interesne, panožne in poslovne skupine, organizacije, združenja in društva inventorjev, inovatorjev in inženirjev, ki organizirajo, združujejo, povezujejo in zastopajo preko 89.800 državljanov/k Slovenije, ugotavljamo na osnovi statisti?nih podatkov, poro?il, anket, raziskav, objav v medijih ter poro?il naših ?lanov, organizacij in strokovnjakov naslednje:

Vse manj invencij in inovacij v Sloveniji je posledica vse manjšega števila aktivnih inventorjev in inovatorjev, ki se je v desetih letih zmanjšalo na desetino. Temu je botroval razpad številnih inovatorskih organizacij, društev in klubov, vse slabši pogoji inoviranja, financiranja in pridobivanja pomo?i, nestrokovno, neuporabno in neprimerno inovativno podporno okolje, neu?inkovite, nestrokovne in zbirokratizirane državne agencije /JAPTI, TIA/ in direktorati za podjetništvo in konkuren?nost ter direktorat za tehnologije, vse manjše zaupanje v državne ustanove, vlado, resorna ministrstva inovatorskih organizacij, vse slabša inovacijska, poslovna, strokovna in informacijska kultura, vse manjše zanimanje gospodarstva, nižanje vrednosti novosti ter vse ve?ja politizacija pomo?i, ukinitev subvencij in pomo?i  predvsem civilnemu in zasebnemu sektorju.

Zato predlagamo vladi in odgovornim resornim ministrstvom RS za podro?je inovacij:

1. STATUSNE UKREPE DRŽAVE

-       urediti status inovatorjev enako kot kulturnikov,

-       uvesti ?asni naziv "vrhunski inovator" z državno diplomo, ter izbor inovatorja leta,

-       vklju?itev inovatorskih organizacij kot financiran obvezen del inovacijskega podpornega okolja.

 

2. SISTEMSKE UKREPE DRŽAVE

-       usposabljanje gospodarskih in javnih družb ter ustanov za specializirane modele inoviranja na podro?jih svojih dejavnosti,

-       usposabljanje inženirskih in inovatorskih organizacij za inoviranje in inovacijske inženiringe,

-       ukiniti vladni agenciji /JAPTI, TIA/ Direktorat za podjetništvo in konkuren?nost na MG in Direktorat za tehnologije pri MVŠZT ter uvesti v kabinetih predsednika vlade in vseh ministrov pogodbene vrhunske svetovalce za inovacije in v vsakem ministrstvu zaposliti po enega svetovalca - specialisti?nega strokovnjaka za inovacije in po potrebi svetovalca/ce vrhunske strokovnjake za podjetništvo in managment,

-       v eni izmed - po mednarodnih kriterijih izbranih con se ustanovi CENTER BORZE ZNANJA IN INOVACIJ, ki razvite novosti nadgrajuje z slovenskim znanjem, designom in inženiringom in ga v obliki inovacijskih tovarn prodaja slovenskemu in svetovnemu gospodarstvu in tržiš?u,

-       iz državnega vložka in sredstev v višini 5% DDV na vsako prodano novost v prvih 3 - 5 letih se ustanovi INOVACIJSKI SKLAD, ki sofinancira hitrejše inoviranje in trženje potencilnih invencij,

-       za leto vnaprej predstavniki inovatorskih organizacij, vrhunskih inovatorjev, specialisti?nih inovacijskih strokovnjakov in svetovalcev vlade in ministrstev sestavijo predlog programov, projektov in prora?un porabe, ki ga obravnava in dokon?no potrdita vlada in parlament.

-       vlada imenuje komisijo iz vrst vrhunskih in specialisti?nih inovacijskih strokovnjakov in ekonomsko uspešnih inovatorjev ter tehni?nih in storitvenih managerjev z izkušnjami pri inoviranju. Ta spremlja realizacijo inovacijske politike v državi, EU in njenih uspešnih ?lanicah, trende, razvoj ali slabšanje stanja in pogojev inoviranje ter novih znanj, tehnik, metod in orodij za inoviranje ter predlaga vladi ukrepe, programe in projekte za napredek in u?inkovitost inoviranja in prenosa novosti v gospodarstvo, na trg in transfere v tujino.

 

3. NUJNE MALE PROGRAME IN PROJEKTE ZA ZBOLJŠANJE POGOJEV INOVIRANJA, VE?JO U?INKOVITOST, POSPEŠEVANJE RAZVIJANJA IN PRENOSA NOVOSTI NA TRGE

-       Na Ministrstvu za delo takoj uvesti uspešen, v ve?ih državah preizkušen program Nova delovna mesta z inovacijami. Z njim se nadomestijo denarne pomo?i neuspešnim gospodarskim družbam z uvajanjem inovacij. Izbor vodijo državne inovacijske komisije, ki jih sestavljajo patentni, inovacijski, finan?ni, tržni in inženirski managerski strokovnjaki, ki ocenijo potencialno možnost novosti in jo tako vklju?ijo v program.

-       Urediti razstavne prostore na resornih ministrstvih, GZS, OZS za najboljše mednarodno priznane in komercialno najuspešnejše novosti v preteklem letu.

-       Na sejmih, ki jih financira država, se mora predstaviti tudi vrhunske panožne in storitvene novosti.

-       V državne gospodarske delegacije se na stroške države vklju?i specialiste za transfere tehnologij, ne pa uradnike. Tujim partnerjem se ponudi vse razpoložljive licence, avtorske rešitve, izboljšave in know - how.

-       Opuš?ene državne, vojaške in druge prazne in neizkoriš?ene nepremi?nine dati v upravljanje in koriš?enje inventorjem, ki jih lahko koristijo takoj, ko jim ena izmed državnih komisij za inovacije odobri razvoj potencialne invencije in s tem vstop v programe državnih in drugih pomo?i.

-       Off shore inovacijski centri se organizirajo v ozna?enih in z zakonom opredeljenih prostorih izklju?no za razvijanje, inoviranje invencij, ki jih odobri državna inovacijska komisija. Poslovanje izvaja in nadzoruje dav?ni uradnik na osnovi zakona in pravilnika pri MF. Po razvoju novosti se vrednost le-te oceni in se pla?ajo vse obveznosti v državi, ?e se jo koristi ali proda. 

Po pooblastilih navedenih organizacij, inventorjev, inovatorjev in inženirjev pripravil koordinator Marijan Stele uni.dipl.pat. in kem.teh.ing

V Ljubljani, maj 2010

Priponke:
Prenesi to datoteko (Inovatorska_deklaracija.pdf)Inovatorska deklaracija[ ]173 Kb
ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Petek, 23 Julij 2010 07:38 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si