Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Lovska družina Trojane - Ožbolt: Loviš?e meri skupaj z lovno in ne lovno površino 2690 ha. Nahaja se na vzhodnem delu ?rnega grabna v ob?ini Lukovica neposredno ob magistralni cesti Ljubljana - Celje od naselja Spodnje Loke do naselja Zajasovnik v dolžini dvanajst kilometrov. Dolina je razgibana, se razmeroma strmo vzpenja na severu do vasi ?ešnjice, vrh Rakitovca, Špilka, Šipka in Velike Ravni, na jugu pa do Gol?aja,Križanove gore in na jugovzhodu do Dolin.

Ime društva in Logotip:

Lovska družina

Trojane - Ožbolt

http://www.lukovica.si/ld_trojane_ozbolt/

ld-trojane-ozbolt

Sedež društva:  

LD Trojane - Ožbolt - Lovska družina Trojane - Ožbolt

Prvine 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Loviš?e meri skupaj z lovno in ne lovno površino 2690 ha. Nahaja se na vzhodnem delu ?rnega grabna v ob?ini Lukovica neposredno ob magistralni cesti Ljubljana - Celje od naselja Spodnje Loke do naselja Zajasovnik v dolžini dvanajst kilometrov. Dolina je razgibana, se razmeroma strmo vzpenja na severu do vasi ?ešnjice, vrh Rakitovca, Špilka, Šipka in Velike Ravni, na jugu pa do Gol?aja,Križanove gore in na jugovzhodu do Dolin.

Kratek opis društva:

Loviš?e dosega 410 m nadmorske višine v Blagovici in 900 m na Rakitovcu.

Zime so dolge in dokaj ostre. Temperature v letu se gibljejo od -20 stopinj C do + 30 stopinj C.

Gospodarjenje z gozdovi urejajo gozdnogospodarski na?rti.Ve?ina gozdov je v zasebni lasti. Prevladujejo mešani gozdovi. Po sestavi je najve? iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen). Nekaj je plodonosnega drevja ( kostanj, hrast, bukev ). Goloseki se v ve?ini zasajajo s smreko, macesnom. Kmetijske površine so v zasebni lasti. Kmetje opuš?ajo poljedelstvo, njive preraš?a ruša. Opuš?ajo žitarice in kulture, ki jih je potrebno obdelovati ro?no.

Srnjad  je  v loviš?u ve?inska divjad, in ji namenjamo najve? pozornosti.  Populacija niha in zavisi od pojava bolezni ali težkih življenskih razmer ki se pojavijo v hudi zimi (visok sneg in žled).

Jelenjad je postala stalna, vendar je poredko videna saj se pase ve?inoma v no?nem ?asu.

Praši? : Populacija divjega praši?a je zadovoljiva. V preteklih letih je bila  previsoka, zato so nam škode, povzro?ile likvidnostne težave ter poslabšanje odnosov s kmeti oškodovanci.

Gams :Loviš?e nam dopuš?a v dolo?enih predelih bivanje gamsa. Prisoten je gams-goš?ar ki je v primerjavi z visokogorskimi približno za 35 % lažji in tudi trofeje so temu primerne.

Poljski zajec: Populacija poljskega zajca je maloštevilna v primerjavi s šestdesetimi leti. Kljub skrajšani lovni dobi in nizkim odlovom števil?nost ne naraš?a.

V loviš?u so prisotne tudi ostale lovne in ne lovne živali, kot so: lisica, jazbec, kuna belica in zlatica,dihur, veverica in druge.

Od pernatih živali je zaznati gozdnega jereba,kljuna?a; pogostejše pa so šoja, siva vrana, krokar, kanja, skobec, razne sove ter  nekatere stalne ptice in ptice selivke.

?lanstvo v družini sestavljajo predvsem doma?ini, krajani krajevnih skupnosti Blagovica, ?ešnjice in Trojane. Nekaj lovcev se je preselilo drugam, toda kljub temu so ostali zvesti zeleni bratovš?ini.

Delovne in ?uvajske aktivnosti izvajamo v rajonih, kamor smo razporejeni po skupinah. Izdelava krmiš?, krmnih njiv, solnic, visokih prež  je stalna skrb naših ?lanov.V 1962. letu zgrajena lovska ko?a na Prvinah nad Šentožboltom  je postala premajhna. V letu 1982 smo pri?eli z obnovo in razširitvijo ko?e. V letu 1994 smo zgradili streliš?e za glinaste golobe in streliš?e za MK puško. H ko?i  smo dogradili ve?namenske objekte, potrebne za razna sre?anja, prireditve, strelska tekmovanja.

Z lovci sosednjih družin ?emšenik-Trojane, Lukovica, Morav?e, Motnik-Špitali? se trudimo in skušamo vzdrževati prijateljske lovske odnose.V ta namen prirejamo vsakoletne skupne love, strelska tekmovanja in podobno.

Mnogo truda, prostega ?asa, delovnih ur, dobre in slabe volje je bilo potrebno, da smo ustvarili tisto s ?emer se ponašamo.Ob naštevanju vsega, se zahvaljujemo tudi pokojnim ?lanom, ki so odšli v ve?na loviš?a, za njihovo nesebi?no delo v lovski družini.Na koncu dodajamo našo željo: »?uvajmo naravo. Zapustili so jo nam o?etje in mi jo moramo ?im manj okrnjeno predati sinovom.« 

Klju?ne dejavnosti:

Lov

Gojitev divjadi

Ohranjanje narave

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Lova

Gojitve divjadi

Ohranjanja narave

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Loviš?e in divjad

Kontakt:

Predsednik:

Franc Ostrožnik

Telefon:

[/]

E-pošta:

[/]

Spletna stran:

http://www.lukovica.si/ld_trojane_ozbolt/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si