LD Trojane-Ožbolt
PDF natisni E-pošta
Lovska družina Trojane - Ožbolt: Lovišče meri skupaj z lovno in ne lovno površino 2690 ha. Nahaja se na vzhodnem delu Črnega grabna v občini Lukovica neposredno ob magistralni cesti Ljubljana - Celje od naselja Spodnje Loke do naselja Zajasovnik v dolžini dvanajst kilometrov. Dolina je razgibana, se razmeroma strmo vzpenja na severu do vasi Češnjice, vrh Rakitovca, Špilka, Šipka in Velike Ravni, na jugu pa do Golčaja,Križanove gore in na jugovzhodu do Dolin.

Ime društva in Logotip:

Lovska družina

Trojane - Ožbolt

http://www.lukovica.si/ld_trojane_ozbolt/

ld-trojane-ozbolt

Sedež društva:  

LD Trojane - Ožbolt - Lovska družina Trojane - Ožbolt

Prvine 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Lovišče meri skupaj z lovno in ne lovno površino 2690 ha. Nahaja se na vzhodnem delu Črnega grabna v občini Lukovica neposredno ob magistralni cesti Ljubljana - Celje od naselja Spodnje Loke do naselja Zajasovnik v dolžini dvanajst kilometrov. Dolina je razgibana, se razmeroma strmo vzpenja na severu do vasi Češnjice, vrh Rakitovca, Špilka, Šipka in Velike Ravni, na jugu pa do Golčaja,Križanove gore in na jugovzhodu do Dolin.

Kratek opis društva:

Lovišče dosega 410 m nadmorske višine v Blagovici in 900 m na Rakitovcu.

Zime so dolge in dokaj ostre. Temperature v letu se gibljejo od -20 stopinj C do + 30 stopinj C.

Gospodarjenje z gozdovi urejajo gozdnogospodarski načrti.Večina gozdov je v zasebni lasti. Prevladujejo mešani gozdovi. Po sestavi je največ iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen). Nekaj je plodonosnega drevja ( kostanj, hrast, bukev ). Goloseki se v večini zasajajo s smreko, macesnom. Kmetijske površine so v zasebni lasti. Kmetje opuščajo poljedelstvo, njive prerašča ruša. Opuščajo žitarice in kulture, ki jih je potrebno obdelovati ročno.

Srnjad  je  v lovišču večinska divjad, in ji namenjamo največ pozornosti.  Populacija niha in zavisi od pojava bolezni ali težkih življenskih razmer ki se pojavijo v hudi zimi (visok sneg in žled).

Jelenjad je postala stalna, vendar je poredko videna saj se pase večinoma v nočnem času.

Prašič : Populacija divjega prašiča je zadovoljiva. V preteklih letih je bila  previsoka, zato so nam škode, povzročile likvidnostne težave ter poslabšanje odnosov s kmeti oškodovanci.

Gams :Lovišče nam dopušča v določenih predelih bivanje gamsa. Prisoten je gams-goščar ki je v primerjavi z visokogorskimi približno za 35 % lažji in tudi trofeje so temu primerne.

Poljski zajec: Populacija poljskega zajca je maloštevilna v primerjavi s šestdesetimi leti. Kljub skrajšani lovni dobi in nizkim odlovom številčnost ne narašča.

V lovišču so prisotne tudi ostale lovne in ne lovne živali, kot so: lisica, jazbec, kuna belica in zlatica,dihur, veverica in druge.

Od pernatih živali je zaznati gozdnega jereba,kljunača; pogostejše pa so šoja, siva vrana, krokar, kanja, skobec, razne sove ter  nekatere stalne ptice in ptice selivke.

Članstvo v družini sestavljajo predvsem domačini, krajani krajevnih skupnosti Blagovica, Češnjice in Trojane. Nekaj lovcev se je preselilo drugam, toda kljub temu so ostali zvesti zeleni bratovščini.

Delovne in čuvajske aktivnosti izvajamo v rajonih, kamor smo razporejeni po skupinah. Izdelava krmišč, krmnih njiv, solnic, visokih prež  je stalna skrb naših članov.V 1962. letu zgrajena lovska koča na Prvinah nad Šentožboltom  je postala premajhna. V letu 1982 smo pričeli z obnovo in razširitvijo koče. V letu 1994 smo zgradili strelišče za glinaste golobe in strelišče za MK puško. H koči  smo dogradili večnamenske objekte, potrebne za razna srečanja, prireditve, strelska tekmovanja.

Z lovci sosednjih družin Čemšenik-Trojane, Lukovica, Moravče, Motnik-Špitalič se trudimo in skušamo vzdrževati prijateljske lovske odnose.V ta namen prirejamo vsakoletne skupne love, strelska tekmovanja in podobno.

Mnogo truda, prostega časa, delovnih ur, dobre in slabe volje je bilo potrebno, da smo ustvarili tisto s čemer se ponašamo.Ob naštevanju vsega, se zahvaljujemo tudi pokojnim članom, ki so odšli v večna lovišča, za njihovo nesebično delo v lovski družini.Na koncu dodajamo našo željo: »Čuvajmo naravo. Zapustili so jo nam očetje in mi jo moramo čim manj okrnjeno predati sinovom.« 

Ključne dejavnosti:

Lov

Gojitev divjadi

Ohranjanje narave

Naši člani so usposobljeni na področju:

Lova

Gojitve divjadi

Ohranjanja narave

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Lovišče in divjad

Kontakt:

Predsednik:

Franc Ostrožnik

Telefon:

[/]

E-pošta:

[/]

Spletna stran:

http://www.lukovica.si/ld_trojane_ozbolt/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si