Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SIZ
PDF natisni E-pošta
Slovenska inženirska zveza: Slovenska inženirska zveza - SIZ je zveza inženirskih organizacij in združuje 19 panožnih in obmo?nih zvez oziroma društev, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Ime zveze in Logotip:

Slovenska inženirska

zveza

http://www.siz.si/

siz

Sedež zveze:  

SIZ - Slovenska inženirska zveza

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Slovenska inženirska zveza - SIZ je zveza inženirskih organizacij in združuje 19 panožnih in obmo?nih zvez oziroma društev, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Kratek opis zveze:

V prejšnjih ?asih, vse do leta 2002, je inženirsko dejavnost pri nas združevala Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije (ZITS). Bila je enovita organizacija in je združevala branžne in podro?ne inženirske zveze; druge take organizacije takrat ni bilo. Leta 2002 se je ZITS razdelila na IZS - Inženirsko zbornico Slovenije, ki deluje lo?eno po takrat sprejetem zakonu in na SIZ - Slovensko inženirsko zvezo. SIZ ima status društva iz leta 2002. Na 28. rednem ob?nem zboru SIZ dne 27. 6. 2007 so bile sprejete z novim zakonom predpisane dopolnitve v Pravilih SIZ. Nato je bila z Odlo?bo MNZ-UE0144 Slovenska inženirska zveza, s sedežem v Ljubljani, na Karlovški cesti 3, vpisana tudi s spremembami v temeljnem aktu. Slovenska inženirska zveza - SIZ je zveza inženirskih organizacij in združuje 19 panožnih in obmo?nih zvez oziroma društev, ki so predstavljene v nadaljevanju.

SIZ deluje na obmo?ju RS kot nacionalna mreža nevladnih organizacij slovenske tehniške inteligence. Za priznanje tega statusa je potekalo ve? sestankov na Ministrstvu za javno upravo, udeleževali smo se tudi koordinacijskih sestankov za nastajanje mrež CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije) in ZDOS (Zveza društvenih organizacij Slovenije), da bi zagotovili inženirski stroki ve?ji vpliv v družbi. Lahko trdimo, da je njen vpliv danes mnogo premajhen. Finan?na sredstva za konkretno delo se pri?akuje iz evropskih virov.

SIZ sodeluje v raznih mednarodnih inženirskih organizacijah, npr. v Svetovni zvezi inženirskih organizacij (WFEO), kjer nas zastopa IZS in deluje vsakodnevno po programih Federacije evropskih asociacij nacionalnih inženirskih organizacij (FEANI). SIZ je krovna, nacionalna, strokovna, nevladna organizacija Nacionalnega komiteja NCSI FEANI. FEANI je pred ?asom akreditiral študijske programe 12. fakultet na univerzah v Sloveniji, po prenovi bolonjskih programov sedaj pa bo ta dejavnost zopet zelo pogosta. Nacionalni komite (dejavnost SIZ) podeljuje tudi naziv EUR ING, ki ga potrebujejo in cenijo inženirji, ki delajo na projektih v tujini.

V Sloveniji smo do sedaj podelili naziv "EUR ING" že 106. strokovnjakom tehniških strok, za katere se vodi nacionalni register in register v generalnem sekretariatu FEANI. Finan?na sredstva za kotizacijo in potne stroške pokriva MVŠZT ad hoc.

SIZ je tudi soorganizator vsakoletne Elektrotehniške in ra?unalniške konference - ERK. ERK 2009 bo potekala letos že osemnajsti? po vrsti. Namen konference je, da:

• nudi pregled raziskovalnega dela na elektro tehniškem in ra?unalniškem podro?ju v državi v preteklem letu;
• znanstveniki potrebujejo tako sre?anje, saj pred strokovnim ob?instvom slišijo pripombe in pohvale;
• oblikujejo se interdisciplinarne raziskovalne skupine za velike projekte, saj majhnih skoraj ni ve?;
• daje samozavest raziskovalcem, ko vidijo tiste, ki še vztrajajo v raziskovalnem delu itd.
Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh z namenom, da se informiramo in pogovorimo o novostih, trendih in možnosti razvoja stroke na specifi?nih podro?jih, za katere in od katerih živimo. Prezentacije posameznih podjetij ter vabljena, pregledna in pou?na predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poro?ali o svojih dosežkih pred kriti?nim strokovnim forumom udeležencev. Pozornost bomo namenili diskusiji, ki jo bodo vzpodbujali predsedniki sekcij. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s ?imer vabimo vedno ve? udeležencev iz tujine.

Izbere se preko 200 referatov. Sedanji predsednik SIZ je tudi predsednik ERK in glavni organizator projekta. Finan?na sredstva od kotizacij in sponzorstva se vodijo na Fakulteti za elektrotehniko za konferenco lo?eno od ostalih projektov.

Pri ?lanici SIZ - Elektrotehniški zvezi Slovenije - izhaja že 75. letnik Elektrotehniškega vestnika - znanstvene revije, ki daje prostor za objavo znanstvenih in strokovnih prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku. Revija pri današnji politiki "vse, kar je tuje, se sveti" ena zadnjih na visokem nivoju v našem jeziku in nudi enega od poslednjih "prostorov", kjer se še razvija slovenska tehniška beseda. Finan?na sredstva od naro?nin in sofinanciranja Agencije za raziskovalno dejavnost RS se vodijo pri Elektrotehniški zvezi Slovenije.

SIZ je dolgo pripravljala tudi svoje glasilo Inženir in ga leta 2008 za?ela izdajati. Z njim bo obveš?ala ?lane in javnost z ožjo strokovno tematiko pri svojih ?lanicah. Finan?na sredstva sponzorjev ter od oglasov in naro?nin se zbirajo na ra?unu SIZ lo?eno in pomenijo osnovo za delovanje SIZ.

Kot krovna zveza vseh inženirskih združenj želi SIZ zbrati in dokumentirati najbolj kakovostne, v slovenskem prostoru razvite izdelke in obeležiti kot dediš?ino slovenskega prostora. Odobrena finan?na sredstva pomenijo prvi ve?ji priliv neposredno na ra?un ZIS za izvedbo projekta.

SIZ tvorno sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije (standardizacija, vpliv inženirske stroke v družbi, izobraževanje itd.) na osnovi sporazuma o sodelovanju.

SIZ je bila tudi organizator konference (predsednik SIZ pa glavni organizator) Nanotechnology Aerospace Applications novembra leta 2006. NATO je sponsoriral predavatelje in njihove stroške, Ministrstvo za obrambo RS pa je pla?alo organizacijske stroške v hotelu neposredno.

Sedanji predsednik SIZ je bil izvoljen za direktorja IEEE v Regiji 8 v letih 2005 in 2006, sedaj pa opravlja funkcijo preteklega direktorja v letih 2007 in 2008. IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers ima celotno 360 000 ?lanov; v Regiji 8, ki obsega Evropo, Afriko in velik del Azije, pa ima že ve? kot 60 000 ?lanov. Poleg vpliva inženirjev v družbi, akreditacij študijskih programov, oblikovanja standardov, nenehnega izobraževanja ter organizacij ve? sto konferenc natisne tudi kar 30 % vse svetovne literature na elektrotehniških, ra?unalniških in mejnih podro?jih. Položaj direktorja IEEE regije je velika ?ast za našo inženirsko stroko in zelo velika promocija Slovenije po svetu. Tovrstne izkušnje so in bodo zelo dobrodošle tudi v SIZ. Predsednik SIZ je predstavil tako že vrsto vabljenih predavanj o elektroniki po svetu: v Sankt Petersburgu dvakrat, leta 2005 in 2006, v Varšavi septembra na konferenci EUROCON 2007 ter v Windhoeku, Namibiji septembra na konferenci AFRICON 2007.

SIZ sodeluje pri pripravi nove zakonodaje, vendar je ta dejavnost še precej v povojih. Do sedaj smo sodelovali na noveli novega oziroma dopolnjenega Zakona o graditvi objektov (ZGO).

Sodelovanje z ministrstvi RS doslej:

• Ministrstvo za gospodarstvo: pogovor z ministrom, mag. Andrejem Vizjakom, je potekal 10. 4. 2007, konkretizacija sodelovanja je predvidena.
• Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: dogovor za izvedbo projekta "Razvito v Sloveniji" ("Made in Slovenia") je bil sprejet in pogodba podpisana 17. 9. 2007. Vložena je bila tudi ponudba za izvedbo projekta "Inženirska to?ka".
• Ministrstvo za javno upravo: opravljen je bil pogovor za uveljavitev SIZ kot nacionalne mreže nevladnih organizacij slovenske tehniške inteligence in dogovor o sodelovanju SIZ pri pripravi nove zakonodaje.
• Služba Vlade RS za razvoj: opravljen je bil pogovor o vklju?evanju SIZ v snovanje razvojnih projektov na podro?ju gospodarskih dejavnosti. Vsi pogovori vodijo sedež SIZ in nekaterih ?lanic na Karlovški cesti v Ljubljani k vklju?evanju razpoložljivega inženirskega potenciala SIZ v gospodarski razvoj v Sloveniji.
• Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: opravljeni so bili pogovori o vklju?evanju SIZ v regionalni in državni razvoj na podro?ju inženirstva.
• Ministrstvo za obrambo: s skupnim sodelovanjem organizirana predavanja o nanotehnologiji NATO.
Cilji SIZ:

• sodelovanje z doma?imi in tujimi inženirskimi organizacijami;
• povezovanje gospodarstva med seboj in z drugimi organizacijami za uveljavljanje inženirstva v strokah in družbi;
• sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strategije programskih usmeritev gospodarskega razvoja RS;
• spodbujanje inovacijske in inventivne dejavnosti;
• sodelovanje pri dejavnosti varstva okolja in vzpodbujanje sonaravnega gospodarskega razvoja;
• predstavljanje SIZ doma in v tujini;
• zastopanje stanovskih interesov;
• predlaganje razvojno-raziskovalnih in tehni?no-tehnoloških programov;
• presojanje razvojnih programov in investicij;
• sodelovanje pri pripravi in izdelavi tehni?ne zakonodaje, predpisov in standardov s podro?ja tehni?nih strok;
• sodelovanje pri izdelavi strokovne terminologije;
• povezovanje - mreženje in po potrebi ustanavljanje projektnih skupin za razreševanje aktualnih in dolgoro?nih gospodarskih problemov;
• zadovoljevanje družbenih potreb v sodelovanju s ?lanicami;
• informiranje inženirskih kadrov itd.


V zadnjem obdobju, do leta 2002, je Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije iskala svoj druga?en profil dejavnosti, predvsem zaradi sprememb v družbi. Strokovne zveze so s svojimi individualnimi ?lani preživele družbene spremembe precej bolje. Nato so te leta 2002 ustanovile Slovensko inženirsko zvezo, ker jo potrebujejo za povezavo med strokami in za enovito zastopanje doma in za predstavitev strokovnih organizacij v tujini. Zato je SIZ krovna organizacija slovenskih inženirskih zvez z nalogami in cilji, kot smo jih navedli. Vsi skupaj ji moramo pomagati in ne samo stati ob strani.

Klju?ne dejavnosti:

sodelovanje z doma?imi in tujimi inženirskimi organizacijami;

povezovanje gospodarstva med seboj in z drugimi organizacijami za uveljavljanje inženirstva v strokah in družbi;

sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strategije programskih usmeritev gospodarskega razvoja RS;

spodbujanje inovacijske in inventivne dejavnosti;

sodelovanje pri dejavnosti varstva okolja in vzpodbujanje sonaravnega gospodarskega razvoja;

predstavljanje SIZ doma in v tujini;

zastopanje stanovskih interesov;

predlaganje razvojno-raziskovalnih in tehni?no-tehnoloških programov;

presojanje razvojnih programov in investicij;

sodelovanje pri pripravi in izdelavi tehni?ne zakonodaje, predpisov in standardov s podro?ja tehni?nih strok;

sodelovanje pri izdelavi strokovne terminologije;

povezovanje - mreženje in po potrebi ustanavljanje projektnih skupin za razreševanje aktualnih in dolgoro?nih gospodarskih problemov;

zadovoljevanje družbenih potreb v sodelovanju s ?lanicami;

informiranje inženirskih kadrov itd.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih ciljev, dejavnosti in vsebin.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Revija Inženir želi najti in povezovati vsako leto ve? inženirjev in jih tako identificirati v ?im ve?jem številu. V vsaki številki bo, poleg krajših strokovnih ?lankov, obvestil in zanimivosti, objavljen tudi daljši, pregleden strokovni ?lanek, ki bo zanimiv tako za inženirje, kot tudi za širšo javnost. Tako bodo bralci neko inženirsko podro?je lahko pregledno spoznali, ne da bi za to morali prebrati vrsto knjig, nekaterih celo v tujih jezikih.

V prihodnjih številkah bo objavljenih še ve? razli?nih informativnih in strokovnih prispevkov, predstavitev in sporo?il posameznih ?lanic SIZ, zanimivosti in tudi ve? podpornih oglasov. Ob pri?akovanem številu bralcev bodo imeli oglasi vedno ve?ji ekonomski u?inek, zato upamo, da bo zanimanje za njihovo objavo postopoma naraš?alo.

Kot naro?nik revije Inženir boste postali ?lan velike družine inženirjev in boste s tem pokazali, da vam ni vseeno, kaj se s to družino dogaja. Z oglasi v reviji se boste predstavili veliki ustvarjalni populaciji, ki bo lahko vaše predstavljene izdelke vklju?evala v svoje bodo?e projekte, SIZ pa bo dobila pravo energijo in materialno osnovo za uspešno delovanje, da bo lahko suvereno nastopala v družbi.

 

Vodstvo:

Predsednik:
prof. dr. Baldomir ZAJC
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Podpredsedniki:
Marija SRAKA ŠADL
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

mag. ?rtomir REMEC
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

mag. Saša DIVJAK
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

prof. dr. Iztok GOLOBI?
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

dr. Karl GOTLIH
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Glavna tajnica:
Meta ?ERIN HAFNER
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

 

?lanice:

EZS [ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE]

Stegne 7
SI-1102 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 511 30 00
Fax: +386 (0) 1 / 511 30 04
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
Splet: http://www.ezs-zveza.si

Predsednik: Ferdinand GUBINA
Generalni sekretar: mag. Rudi ZORKO
Tel.: +386 (0) 41 / 616 771

ZDGITS [ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE]

Leskoškova 9 e
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 524 02 00
Fax: +386 (0) 1 / 524 01 99
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Miro VRBEK
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
Poslovna sekretarka: Anka HOLOBAR

ZLS [ZVEZA LESARJEV SLOVENIJE]

Karlovška cesta 3
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 421 46 60
Fax: +386 (0) 1 / 421 46 64

Predsednik: Bruno GRI?AR
Tajnica: mag. Nada SLOVNIK
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

SRDIT [SLOVENSKO RUDARSKO DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV]

Ašker?eva 12
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 470 46 26
Fax: +386 (0) 1 / 252 41 05
E-pošta:

Predsednik: doc. dr. Jože KORTNIK
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

ZSIS [ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE]

Karlovška cesta 3
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 425 47 57
Tel.: +386 (0) 1 / 421 53 80
Fax: +386 (0) 1 / 426 10 42
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Iztok GOLOBI?
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

DUPPS [DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE]

Karlovška cesta 3
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 421 83 50

Predsednik: Miran GAJŠEK

ZDVTS [SLOVENSKO DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO]

Ptujska 19
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 280 94 00
Tel.: +386 (0) 1 / 280 94 41
Fax: +386 (0) 1 / 280 94 42

Zastopnik: dr. Gabriel Janez RIHAR
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
Tel.: +386 (0) 1 / 280 94 34
Tel.: +386 (0) 41 / 752 913

SKD [SLOVENSKO KEMIJSKO DRUŠTVO]

Hajdrihova 19
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 476 02 52

Predsednik: dr. Ven?eslav KAU?I?
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

ZDKITS [ZVEZA DRUŠTEV KMETIJSKIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE]

Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana

Predsednik: dr. Jože ŠAVOR
Tel.: +386 (0) 4 / 580 21 92
Tel.: +386 (0) 41 / 254 882

DITP [DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV PAPIRNIŠTVA]

Bogiši?eva 8
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 200 28 32
Fax: +386 (0) 1 / 426 56 39
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Marko Jagodi?
Tel.: +386 (0) 40 / 471 600

SPD [SLOVENSKO PREHRANSKO DRUŠTVO]

Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana

Zastopnik: Štefan OŠTIR
Šofjeloška 106, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 (0) 4 / 231 66 44
Predsednik: prof. dr. Božidar ŽLENDER

SDNO [SLOVENSKO DRUŠTVO ZA NAMAKANJE IN ODVODNJO]

Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana

Tel./Fax: +386 (0) 1 / 433 51 04
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Anton HROVAT
Generalni sekretar: prof. dr. Brane MATI?I?

SDM [SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MATERIALE]

Lepi pot 11
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 470 19 80
Fax: +386 (0) 1 / 479 19 39

Predsednik: prof. dr. Franc VODOPIVEC
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
Tajnik: doc. dr. Matjaž TORKAR
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

ZDVIS [ZVEZA DRUŠTEV VARNOSTNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE]

Mikloši?eva 38/III
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 230 28 23
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Janez FABIJAN
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

DVS [DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE]

Stegne 21 c
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 511 30 06
Fax: +386 (0) 1 / 511 30 07
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Sergio TON?ETI?
Tajnica: Suzana ŠTEFANI?
Tel.: +386 (0) 41 / 387 432

DJS [DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV]

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 588 55 45
Fax: +386 (0) 1 / 561 23 35

Predsednik: dr. Boštjan KON?AR
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

ZDIT [ZVEZA DRUŠTEV INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR]

Vetrinjska 16
SI-2000 Maribor

Tel.: +386 (0) 2 / 250 13 23
Fax: +386 (0) 2 / 250 13 24

Predsednik: Marija SRAKA ŠADL
Tel.: +386 (0) 2 / 520 27 04
Tel.: +386 (0) 41 / 741 204
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

DAL [DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANA]

Karlovška cesta 3
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 252 79 30
Fax: +386 (0) 1 / 252 79 31
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Predsednik: Andrej HRAUSKY

DKAS [DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE ]
BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 / 423 11 61

Predsednik: mag. Aleš BIZJAK

Kontakt:

Predsednik:

dr.Baldomir Zajc

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 1 252 21 43

+386 1 252 71 29

+386 1 252 71 30

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.siz.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si